Aladar Sail

Private Travel SA

Aladar Sail is een zeilbootcharterbedrijf in Toscane, opgericht en gerund door een groep vrienden met een passie voor zeilen en de zee. Zorg voor het onderhoud van zeilboten en de wil om onze klanten tevreden te stellen zijn onze belangrijkste kenmerken.

Wij bieden verhuur van monohulls en catamarans vanuit de haven van Marina di Scarlino in het hart van Toscane, een bevoorrechte uitvalsbasis voor begin uw cruise rond de Toscaanse Archipel, Corsica en Sardinië.

Private Travel SA

Private Travel SA

Luchthavenvervoer

Niet beschikbaar

Luchthaven Shuttle Bus

Niet beschikbaar

Parkeerplaats

Niet beschikbaar

Bagage-opslag

Niet beschikbaar

Wachtruimte

Niet beschikbaar

Douche/Toilet

Beschikbaar in de jachthaven

Technische ondersteuning

7/24 Beschikbaar

Gesproken talen

ITAGBR

Aladar Sail

I.Reserveringsvoorwaarden

Overeenkomstsluitende partijen

Het chartercontract wordt gesloten tussen de bevrachter verkregen door GotoSailing.com en de charteroperator.

GotoSailing.com treedt op als tussenpersoon tussen charteroperator en charteraar en is verantwoordelijk voor het -op basis van vertrouwen - ontvangen van de betaling voor de chartervergoeding die door de charterer is betaald en het vervolgens overmaken van de ontvangen betaling aan de charteroperator.

p>

Vanaf het moment dat de bevrachter de inventarislijst/opleveringsrapport heeft ondertekend of met zijn/haar bemanning en de bagage op de boot is beland, wordt de boot geacht te zijn overgedragen aan de bevrachter.

Verplichtingen van charteroperator

Bevrachter verbindt zich ertoe de boot namens de Huurder in perfecte staat en op de overeengekomen datum ter beschikking te stellen.

GotoSailing.com raadt charteroperators aan om een passende verzekering af te sluiten voor hun charterdiensten.

Charter Operator en GotoSailing.com raden Charterer ten zeerste aan om een aanbetalings- en reisverzekering af te sluiten.

Onbeschikbaarheid van de boot

Indien de charteroperator de boot niet op de overeengekomen datum ter beschikking stelt vanwege onzeewaardigheid als gevolg van schade opgelopen tijdens de vorige charter of om een reden die buiten de macht van de charteroperator ligt, heeft de charteroperator het recht om de Huurder met een boot die minimaal gelijkwaardig is, bijvoorbeeld een boot met hetzelfde aantal ligplaatsen, of restitutie van de volledige charterprijs. In dit geval zou de bevrachter niet het recht hebben om verdere schadevergoedingen te eisen. Het bedrag van deze restitutie is een percentage van de charterprijs en is afhankelijk van de werkelijke tijd dat de boot onvaarbaar blijft.

Verplichtingen van de charteraar

De charteraar verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voldoende gekwalificeerd is om een boot te besturen binnen het in het contract vermelde grondgebied, dat hij/zij een geldig bekwaamheidsbewijs heeft en het bewijs zal leveren van de nautische mijlen die hij/zij heeft afgelegd.

p>

Sommige bestemmingen vereisen dat de bevrachter een geldig VHF-vaarbewijs heeft naast een geldige schippersvergunning voor het land van charter. Neem contact op met de klantenservice voor specifieke vereisten.

Als de charteroperator vaststelt dat de charteraar niet voldoende bekwaam is om de boot te besturen, behoudt de charteroperator zich het recht voor om van de charteraar te eisen dat hij een door de charteroperator geselecteerde schipper inhuurt, die door de charteraar wordt betaald.

Bevrachter verbindt zich ertoe:

 • de boot niet te gebruiken voor commercieel personen- en/of goederenvervoer
 • de boot niet overdragen of verhuren aan een derde partij
 • de boot niet gebruiken voor het vervoer van niet-aangegeven goederen die douaneplichtig zijn
 • niet met de boot te racen of, als hij/zij van plan is deel te nemen aan een sportevenement, race en/of regatta, hij/zij de goedkeuring van de charteroperator moet krijgen voordat het chartercontract wordt gesloten
 • om het aantal personen aan boord van de boot te beperken om het toegestane aantal personen per boot niet te overschrijden
 • geen andere vaartuigen slepen, behalve voor noodgevallen
 • om een logboek bij te houden
 • om de wettelijke voorschriften van het gastland na te leven
 • in geval van een ongeval, de Charter Operator en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen en ervoor te zorgen dat er een ongevalsrapport wordt opgesteld.

In het geval van niet-naleving van de bovenstaande verplichtingen, zelfs als een dergelijke niet-naleving niet te wijten is aan de bevrachter, ontslaat de bevrachter de bevrachter expliciet van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de maritieme en douaneautoriteiten voor rechtszaken, procedures, boetes en confiscatie.

De Charteraar is aansprakelijk jegens de Charter Operator voor elk handelen en/of nalaten en de gevolgen daarvan. De bevrachter zal goed voor de boot zorgen en deze in goede staat teruggeven. Hij / zij is aansprakelijk voor eventuele schade aan de boot, inclusief de uitrusting en accessoires.

Alvorens de boot over te nemen, moet de huurder de inventaris controleren en zich ervan verzekeren dat de boot in perfecte staat verkeert. Eventuele klachten moeten aan de Charter Operator worden gemeld voordat het opleveringsrapport wordt ondertekend en de cruise begint. Gebreken die ontstaan na oplevering van de boot of bestaande latente gebreken geven de Charteraar niet het recht om de chartervergoeding te verlagen, behalve in gevallen waarin deze tekortkomingen al bekend waren bij de Charter Operator, of niet bekend waren bij de Charter Operator vanwege grove nalatigheid.

Andere verplichtingen van de bevrachter:

 • om de bemanningslijst met het bewijs van verblijfsregistratie samen met bootdocumentatie bij te houden voor de gehele duur van het charter,
 • om de verplichte controle-intervallen vast te houden voor de duur van het zeilen,
 • in geval van slepen, om een onderscheiding voor redding af te ronden voordat hulp wordt aanvaard,
 • alle veiligheidsmaatregelen nemen om schade of het slepen van de boot te voorkomen en de boot in goede staat te houden,
 • de haven niet te verlaten als de voorziene windkracht sterker wordt geschat dan 25 knopen, of als de havenautoriteiten een verbod hebben uitgevaardigd om de haven te verlaten, zonder voorafgaande toestemming van de chartermaatschappij,
 • om onnodige belasting van masten, zeilen en touwen te voorkomen, oftewel te varen conform de weersomstandigheden,
 • om de navigatieroute zeer zorgvuldig te plannen, om te voorkomen dat de boot twee dagen voor aankomst op ongeveer 40 NM verwijderd is van de uitcheckbasis,
 • niet 's nachts varen zonder voorafgaande toestemming van de chartermaatschappij,
 • niet alleen varen zonder voorafgaande toestemming van de chartermaatschappij,
 • om de charterbasis te informeren over de exacte locatie van de boot in geval van zware weersomstandigheden (stormachtige wind), om onnodig zoeken naar de boot te voorkomen,
 • de boot niet te besturen onder invloed van alcohol of illegale drugs, en in het algemeen geen illegale drugs te gebruiken of aan boord te hebben,
 • geen overmatig lawaai maken in jachthavens, havens en andere aanlegplaatsen,
 • om de privacy en de nachtrust van de bewoners van de naburige boten en huizen te respecteren,
 • geen huisdieren (honden, katten, vogels, enz.) aan boord nemen zonder schriftelijke toestemming van de charteroperator
 • om alle andere bepalingen te respecteren die hierboven niet zijn vermeld, maar die zijn vermeld in de geldige algemene voorwaarden van de relevante chartermaatschappij. De Klant staat in voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle bemanningsleden, namelijk de gasten aan boord. Alle gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de klant of andere bemanningsleden aan boord de bovenstaande verplichtingen niet respecteren, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.
 • In het geval van niet-naleving van de bovenstaande verplichtingen, zelfs als een dergelijke niet-naleving niet te wijten is aan de bevrachter, ontslaat de bevrachter de bevrachter expliciet van elke verantwoordelijkheid jegens de maritieme en douaneautoriteiten voor eventuele rechtszaken, procedures, boetes en confiscatie. De bevrachter is aansprakelijk voor elk handelen en/of nalaten en de gevolgen daarvan jegens de bevrachter.

De bevrachter garandeert de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle bemanningsleden aan boord. Alle gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de bevrachter of andere bemanningsleden aan boord de bovenstaande verplichtingen niet respecteren, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de bevrachter.

In het geval van niet-naleving van de bovenstaande verplichtingen, zelfs als een dergelijke niet-naleving niet te wijten is aan de bevrachter, ontslaat de bevrachter de bevrachter uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid jegens de maritieme en douaneautoriteiten voor eventuele rechtszaken, procedures, boetes en confiscatie. De bevrachter is aansprakelijk voor elk handelen en/of nalaten en de gevolgen daarvan jegens de bevrachter.

Het chartercontract blijft van kracht totdat de boot is teruggebracht. De bevrachter stemt ermee in om de extra charterkosten te betalen die zijn opgebouwd tot de datum van terugkeer.

Schade aan de boot

In het geval van schade aan de boot, dient de charteraar de charteroperator onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Indien de schade het voortzetten van het gebruik van de boot niet verhindert, dient de Huurder tijdig, doch in ieder geval 24 uur voor de overeengekomen datum, terug te keren naar de overeengekomen haven van terugkeer, zodat de nodige reparaties kunnen worden uitgevoerd en de volgende charter wordt niet uitgevoerd.

In het geval van ernstige schade, zoals aan de grond lopen, kapotte mast of iets dergelijks, moet de bevrachter eerst verdere schade voorkomen, de charteroperator onmiddellijk op de hoogte stellen, wachten op de instructies van de charteroperator en vervolgens deze instructies opvolgen.

Slepen is in de hoedanigheid van Charter Operator. In elk geval waar het slepen van de boot noodzakelijk is, dient de bevrachter de bevrachter te informeren. De bevrachter mag alleen in uiterste nood accepteren dat hij door een andere boot wordt gesleept. De bevrachter moet de sleep- en/of bergingskosten overeenkomen met de schipper van de andere boot voordat hij de sleepkabel accepteert. Deze vergoeding mag de bedragen die zijn vastgesteld door het Internationaal Zeerecht niet overschrijden.

In geval van schade aan of verlies van de boot of zijn uitrusting, draagt de Huurder de kosten daarvan; maar behalve in geval van grove nalatigheid of opzet, mag het bedrag de borgsom niet overschrijden. Het verlies van de bijboot en/of de buitenboordmotor valt niet onder de borg- en cascoverzekering. De borg wordt pas terugbetaald nadat de boot in goede staat weer in de vertrekhaven is afgeleverd. Als het nodig is om reparaties uit te voeren of een vervangende aankoop te doen, wordt de borg tijdelijk ingehouden en pas verrekend nadat alle facturen plus eventuele extra kosten zijn ingediend.

Beëindiging van de reis - herlevering van de boot

Indien de reis om zwaarwegende redenen wordt beëindigd op een andere locatie dan overeengekomen, dienen de Charter Operator en GotoSailing.com hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De charteraar mag de boot alleen overlaten aan gekwalificeerde bemanningsleden totdat de charteroperator de boot kan overnemen. Als de boot in perfecte staat is geaccepteerd in de haven van terugkeer of is overgedragen aan de volgende bemanning met medewerking van de charteroperator, wordt de boot geacht correct opnieuw te zijn afgeleverd.

Als de gecharterde boot volledig onbruikbaar is, is de chartermaatschappij niet verplicht om een vervangende boot te leveren voor de resterende charterperiode.

Na terugkomst komen de charteraar en de charteroperator een datum en tijd overeen voor de herlevering van de boot. Bij herlevering wordt een inspectie uitgevoerd en een inventarisatie uitgevoerd. Correcte herlevering wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer dit is bevestigd door de Charter Operator.

Het is verplicht om terug te keren naar de afgesproken haven. Het nalaten hiervan vanwege ongunstige weersomstandigheden heeft geen invloed op deze verplichting. De boot moet op de afgesproken datum en tijd opnieuw worden afgeleverd. Bij toerekenbare vertraging is de Charter Operator gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

Vaargebied

In het geval dat de Charteraar buiten het hieronder aangegeven vaargebied wil varen, is de Charteraar verplicht GotoSailing.com en de Charter Operator op de hoogte te stellen van hun intenties voordat de boeking wordt bevestigd. Dit moet worden gedaan om de boot voor die gelegenheid te verzekeren en te registreren, en tegelijkertijd worden de genoemde aanvullende verzekeringen en registratiekosten aan de Huurder in rekening gebracht, samen met eventuele extra kosten die door dit verzoek voor de Huurder kunnen ontstaan . Het is ook mogelijk voor Charter Operator om in dergelijke gevallen een hogere borgsom te vragen. De bevrachter stemt er hierbij mee in dat, als hij buiten het aangewezen vaargebied vaart, de bevrachter bereid moet zijn om het onderhoud en de reparatie van de boot zelf en op eigen kosten te organiseren, zoals meestal de onderhouds- en interventiediensten van de charteroperator doen die gebieden niet bestrijken. Charter Operator zal de Charteraar informeren over hun procedures in dergelijke gevallen.

Bemanningslijst en aankomstdetails

De bevrachter moet uiterlijk op de hieronder vermelde dagen vóór de eerste charterdag een correct ingevulde bemanningslijst opsturen. De bevrachter stemt ermee in dat hij/zij de belangrijkste contractpartij is voor de bootcharter en dat de bevrachter verantwoordelijk is voor de andere bemanningsleden aan boord. Het is ook aan te raden om vóór de eerste dag van charter een geschatte aankomsttijd samen met de bemanningslijst te sturen, zodat het basispersoneel de incheckprocedure zo goed mogelijk kan afhandelen. Als de charteraar een transfer heeft geboekt (bijv. vanaf de luchthaven), is het verplicht om vooraf gedetailleerde aankomst- en vertrekinformatie te sturen, zoals het aantal vereiste dagen dat hieronder wordt vermeld.

De charteraar is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op de bemanningslijst, inclusief de geldigheid van alle paspoorten, visa, licenties en andere identificatiedocumenten. Bevrachter en andere bemanningsleden zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste visa voor alle landen waar ze naartoe reizen, indien van toepassing. De bevrachter erkent dat het vaarbewijs een zeer belangrijk document is voor rompbevrachting en dat hij/zij wettelijk verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het vertrouwen ervan.

De boot overnemen - inschepen/inchecken

Op het moment van overname van de boot is de charteraar verplicht om aan de vertegenwoordiger van de charteroperator een geverifieerde voucher te geven met alle gegevens van de charteraar en charterafspraak, met inzicht in het originele document van de schippersvergunning. Ook moeten identificatiedocumenten (bijv. paspoorten) van alle gasten aan boord worden verstrekt voor het opnieuw onderzoeken van de bemanningslijst. Op het moment van overname van de boot zal de Charteraar samen met de vertegenwoordiger van de Charter Operator de inventarislijst onderzoeken en de staat van de afgeleverde boot bevestigen met zijn/haar handtekening. Dezelfde procedure wordt gevolgd met de instrumenten aan boord.

Zodra de Huurder bevestigt dat de boot en de uitrusting in orde zijn, worden eventuele klachten van de Huurder niet geaccepteerd. Als enig onderdeel van de boot beschadigd is of verloren is gegaan tijdens de vorige charters, en als het onmogelijk is om de nieuwe bootonderdelen te verkrijgen vóór de datum van de nieuwe charter en als het verlies de veiligheid van de navigatie niet ernstig zal aantasten, zal de charteraar het charter kunnen annuleren of een verlaging van de charterprijs kunnen eisen. De bevrachter erkent dat dergelijke situaties het gevolg zijn van schade veroorzaakt door een eerdere bevrachter en niet onder controle staan van GotoSailing.com noch van de Charter Operator.

In de Middellandse Zee zijn de meeste charterperiodes altijd van zaterdag tot zaterdag, om één reden: optimalisatie van dienstregelingen. Inchecken vindt meestal plaats op zaterdagmiddag. De beheerder van de charterbasis zal u vaak vragen om de volgende week op vrijdagavond terug te keren naar de haven om op zaterdagochtend gereed te zijn om van boord te gaan. Het technische team en de schoonmaakploeg moeten dan de boot klaarmaken voor de volgende klanten. Wekelijkse charter/verhuur wordt met een halve dag ingekort om de basis wat tijd te geven om tussenbeide te komen tussen elke charter/verhuur. Op andere bestemmingen duurt de charter/huur niet per se zeven dagen en ook niet van zaterdag tot zaterdag en vindt de inscheping meestal rond in de late namiddag plaats, terwijl de ontscheping gewoonlijk in de ochtend plaatsvindt. Kijk hieronder voor de in- en uitchecktijden.

De jachthavenvergoeding op de eerste en laatste dag van de charterperiode is inbegrepen in de charterprijs. Aanvullende informatie over andere dagen zal worden gegeven tijdens het inchecken.

De boot terugnemen - ontschepen/uitchecken

Bij het inleveren van de boot en het opnieuw controleren van de boot op basis van de inventarislijst, moet ook de brandstoftank worden onderzocht. Als de brandstoftank niet vol is, zal de charteraar de brandstof (berekend op basis van het maximale motorverbruik voor specifieke motoruren) plus servicekosten in rekening brengen bij de charteraar. Als er tijdens het onderzoek van de boot schade wordt geconstateerd, zal de huurder de schade vergoeden zoals vermeld in het gedeelte "Waarborgsom". Aan de andere kant, als de boot in goede staat en met een volle brandstof- en watertank wordt teruggebracht, moet de volledige borg door de charteroperator worden teruggegeven aan de charteraar. Controleer de boekingsdocumenten voor de in- en uitchecktijden.

Als de bevrachter de boot terugbrengt naar een haven die niet in het contract als bestemmingshaven is vermeld, moet de bevrachter alle kosten betalen voor het transport van de boot naar de bestemmingshaven, inclusief alle vergoedingskosten voor de volgende bevrachter van de boot , plus een boete van 5.000 euro per dag voor elke dag dat het nodig is om de boot terug te brengen naar de haven van bestemming.

Te laat varen door weersomstandigheden is niet gerechtvaardigd omdat het noodzakelijk is om de boot op gepaste afstand van de charterbasis te houden gedurende de laatste 48 uur voordat het charter eindigt. Indien de Charteraar het charter wenst te verlengen, om welke reden dan ook, dient hij/zij GotoSailing.com en de Charter Operator onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn/haar voornemens. Charter Operator of GotoSailing.com zal als tegenprestatie de Charteraar informeren of de gewenste verlenging al dan niet mogelijk is. Als de verlenging mogelijk en bevestigd is en de bevrachter heeft betaald, regelt GotoSailing.com alle benodigde papieren voor extra dagen zoals verlenging van de boeking, verlenging van de bemanningslijst, enz.

Specifiek beleid, speciale behoeften, inhuren van een schipper, gastvrouw, kok of andere professionele bemanning, aanvullende diensten en goederen

Typisch in de bootcharter-industrie moet de boot worden overhandigd met volle brandstof- en watertanks, en moet deze in dezelfde staat worden teruggebracht naar de charterbasis - met volle brandstof- en watertanks. Omdat boten duur eigendom zijn en een bepaald vaardigheidsniveau vereisen om ze te bedienen, kan de charteroperator de charteraar (of hun schipper) vragen om hun navigatievaardigheden te demonstreren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de charteroperator. De kosten voor de demonstratie - als deze zou plaatsvinden - zijn voor rekening van de bevrachter en de tijd die aan het testen wordt besteed, wordt opgenomen in de charterperiode van de boot. Indien de charteroperator vaststelt dat de charteraar (schipper) niet voldoende gekwalificeerd is, zal de charteroperator een professionele schipper inhuren en worden de kosten voor een dergelijke dienst door de charteraar betaald op basis van de huidige prijslijst. Als de bevrachter de toegewezen schipper weigert, wordt het hem/haar verboden om uit te varen, wordt het chartercontract onmiddellijk beëindigd en wordt het betaalde bedrag behouden zonder enig recht op terugbetaling.

Speciale behoeften

Als u speciale behoeften heeft, zoals een rolstoeltoegankelijke boot, moet u contact opnemen met de klantenservice of de charteroperator en ervoor zorgen dat aan speciale behoeften kan worden voldaan. Dit dient te gebeuren voordat u de boot boekt. Elk onderzoek na de boeking is onderworpen aan de relevante boekingsvoorwaarden van de charteroperator. Houd er rekening mee dat alle speciale verzoeken worden bepaald door beschikbaarheid en niet kunnen worden gegarandeerd. Afhankelijk van het beleid van de gerelateerde charteroperator, kan uw reservering worden geannuleerd zonder enige restitutie of gewijzigd als er niet aan speciale behoeften kan worden voldaan. Indien beschikbaar, wordt uw verzoek vóór uw boeking bevestigd.

Een schipper, gastvrouw, kok of andere professionele bemanning inhuren

Als de bevrachter een schipper en/of een kok en/of een gastvrouw en/of andere professionele bemanning aan boord nodig heeft, moet u dit tijdens het boekingsproces aangeven. Als de bevrachter geen schipper nodig heeft, moet de kopie van zijn/haar schippersbrevet bij de boeking van de boot worden opgestuurd voor goedkeuring en verificatie. Als de vergunning niet wordt goedgekeurd door de charteroperator, is de charteraar verplicht een professionele schipper in te huren.

Voor sommige boten, ongeacht de licenties van de charteraar, kan de charteroperator aangeven dat een professionele schipper en/of andere professionele bemanningsleden verplicht zijn. Dit wordt aangegeven tijdens het boekingsproces. Bevrachter en andere bemanningsleden van de bevrachter aan boord dienen de bemanning van de boot met het juiste professionele respect te behandelen en hen voldoende dagelijkse rust te gunnen. Volgens de gebruikelijke charternormen is de bevrachter financieel verantwoordelijk voor het eten van de bemanning gedurende de charterperiode.

Aanvullende services en extra goederen/apparatuur (functies met toegevoegde waarde of extra's)

Extra's, (bijv. schipper, gennaker, hulpmotor, enkele opties, transfers, etc.) waarvoor een extra betaling moet worden gedaan op basis van de effectieve prijslijst van Charter Operator, moeten worden aangevraagd door de Charteraar en geaccepteerd door Charter Operator vóór boekingsbevestiging. Bevrachter kan om extra extra's vragen, zelfs na de boekingsbevestiging. In dit geval zal de Charter Operator redelijke inspanningen leveren om het aanbieden van de nieuw aangevraagde extra's naar tevredenheid van de Charteraar te organiseren, en zal de Charteraar informeren of het mogelijk is om de Boekingsvoorwaarden te wijzigen met de nieuwe extra's of niet. Charteraar erkent dat de Charter Operator niet verplicht is om op dat moment nieuw aangevraagde extra's te verstrekken. Uiterlijk moeten alle extra's door beide partijen schriftelijk worden bevestigd, niet later dan het hieronder vermelde aantal dagen voor het begin van de charterdatum.

Verzekering

De boot en haar uitrusting zijn verzekerd door de chartermaatschappij. De aansprakelijkheid van de Huurder is beperkt tot het bedrag van de borg zoals vermeld op de boekingsdocumenten. De verzekering dekt geen schade en letsel aan derden. Charter Operator en GotoSailing.com raden Charterer ten zeerste aan om de nodige aanbetaling, jachtcharter en reisverzekering af te sluiten.

Slotbepalingen

De woonplaats van de charteroperator is de bevoegde rechtbank.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hierdoor niet aangetast. In dit geval zijn partijen echter wederzijds verplicht deze ongeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de bedoelingen van partijen hierbij zo dicht mogelijk benadert.

II. Annuleringen door Charter Operator

Als de boeking wordt geannuleerd door de charteroperator om redenen zoals ernstige schade aan de geboekte boot of andere onvoorziene omstandigheden die de boot beïnvloeden, kan de charteroperator de charteraar aanbieden:

 • boeking van een andere boot van vergelijkbare grootte en met vergelijkbare kenmerken, indien mogelijk of
 • een restitutie van alle bedragen die zijn ontvangen van de bevrachter voor de boot

De charteraar erkent dat in gevallen waarin de boot ernstig is beschadigd tijdens eerdere charters, of als gevolg van gebeurtenissen zoals overmacht, noch de charteroperator, noch GotoSailing.com objectief schuldig zijn voor, en dus zal de huurder ernaar streven om mee te werken bij het vinden van een passende alternatieve oplossing onder de gegeven omstandigheden.

III. Annuleringen door bevrachter

 • Als de boeking wordt geannuleerd door Huurder om andere redenen dan overmacht:
  • De charteraar moet de annuleringskosten betalen zoals hierboven beschreven.
  • %10 van de chartervergoeding moet worden betaald als verwerkingskosten voor elke annulering bovenop de annuleringskosten. Verwerkingskosten kunnen niet lager zijn dan 400 euro en niet meer dan 600 euro.
  • Als de bevrachter een bemanning (schipper/gastvrouw/kok of andere professionele bemanning) heeft aangevraagd en de boeking annuleert tussen 1 en 45 dagen vóór de eerste dag van de charter, is 30% van de overeengekomen bemanningsvergoeding verschuldigd naast de annuleringskosten voor charter
 • Als de boeking door de charteraar wordt geannuleerd vanwege overmacht, zijn de speciale annuleringsvoorwaarden van de chartermaatschappij van toepassing. De chartermaatschappij kan een voucher afgeven, restitutie geven of een andere oplossing voorstellen volgens de voorwaarden van die dag. Alle gevallen van overmacht worden geval per geval beoordeeld en de genomen beslissingen kunnen niet als precedent worden gebruikt voor andere gebeurtenissen.

IV. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden via bankkaart of overschrijving. In het geval van een bankoverschrijving dient de bevrachter de boekingscode te vermelden die vermeld staat in de beschrijving van de betaling. Huurder moet na betaling een kopie van de bankoverschrijving per e-mail naar GotoSailing.com sturen.

Voor boot- en/of hutboekingen met creditcard wordt de volledige prijs van uw creditcard in rekening gebracht door GotoSailing.com bij reservering en bevestiging van de boeking. Controleer de boekingsgegevens zorgvuldig op dergelijke omstandigheden voordat u uw reservering maakt.

Voor boekingen met bankoverschrijving kan de bevrachter een betaling doen via bankoverschrijving om een boot te reserveren. In dit geval wordt een niet-restitueerbaar bedrag van 10% van de totale chartervergoeding in rekening gebracht op de creditcard van de bevrachter of een ander betalingssysteem totdat de bevrachter de rest van de vergoeding binnen 3 (drie) op de bankrekening van GotoSailing.com heeft overgemaakt. werkdagen. Als de bankoverschrijving niet binnen de vermelde tijdsperiode plaatsvindt, wordt de reservering van de Boot geannuleerd zonder enige restitutie.

V. Borg

De borg is een bedrag dat de bevrachter achterlaat als borg voor eventuele schade die de bevrachter aan de boot kan toebrengen. Het wordt volledig terugbetaald en wordt aan het einde van het charter terugbetaald als er geen schade is veroorzaakt. Het is mogelijk om de borg te verzekeren door simpelweg de instructies op de boekingspagina te volgen.

Als charteraars een boeking maken en charteroperators accepteren, gaan ze rechtstreeks een contract met elkaar aan. GotoSailing.com is en wordt geen partij bij of andere deelnemer aan een contractuele relatie tussen Charterers en Charter Operators, noch is GotoSailing.com een verzekeraar of bemiddelaar om enig geschil tussen Charterer en Charter Operator te beslechten.

De borg dient rechtstreeks aan de charteroperator te worden betaald voordat u aan boord gaat. De details van de betaalmethode staan in de rechterkolom en ook in uw bevestigingsmail. Nadat het charter is voltooid, wordt de volledige borg terugbetaald aan de huurder, tenzij er schade aan de boot of verlies van uitrusting is opgetreden.

Als de schade zich echter heeft voorgedaan, wordt de borg gedeeltelijk of volledig ingehouden door de chartermaatschappij, afhankelijk van de omvang van de schade. Enkele typische praktijken zijn als volgt:

 • Specifieke schade aan uw boot (dwz breuken of blokkades veroorzaakt door de bevrachter)
 • Schade veroorzaakt door nalatigheid
 • Als er een aarding is geweest en een duiker verplicht is om onder de boot te controleren op schade
 • De boot niet op tijd terugbrengen naar de gecontracteerde jachthaven
 • Schade veroorzaakt door een derde partij waarbij u het incident niet correct heeft gemeld
 • In geval van grotere schade wordt de borg volledig ingehouden en heeft de bevrachter geen recht op teruggave.
 • In het geval van een kleinere schade, houdt de Charter Operator het bedrag dat nodig is voor de reparatie en aankoop van beschadigde of verloren apparatuur, het dekken van interventiekosten en/of behandelingskosten. In dit geval zal de rest van de borg worden terugbetaald aan de bevrachter.
 • In het geval dat de boot niet in staat is om naar de volgende charter te gaan vanwege de schade, wordt de volledige borg in rekening gebracht, omdat de charteroperator kosten heeft met betrekking tot het bedienen van de volgende klant. Het betalen van een borg is ook verplicht in gevallen waarin de Klant een professionele schipper inhuurt van de Charter Operator. In een dergelijk geval kan de borg niet worden gebruikt om de kosten te dekken die zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid van de schipper, slechte werking van de boot of de uitrusting ervan. Indien de schade is ontstaan door grove nalatigheid van de Klant, of gedragingen zoals zeilen onder invloed van alcohol of illegale drugs, zeilen in je eentje of zeilen op verboden tijden of buiten goedgekeurde gebieden, of deelnemen aan regatta’s zonder schriftelijke toestemming van charteroperator of soortgelijke ernstige inbreuken, is de klant doorgaans aansprakelijk, zelfs boven het bedrag van de borg, inclusief kosten in verband met reparaties en vergoedingen voor gederfde charterinkomsten in de komende weken.
 • De charteraar wordt niet in rekening gebracht voor breuken die het gevolg zijn van normale slijtage.

VI. Wijzigingen en aanpassingen

Als de charteraar binnen 10 dagen na de eerste dag van de charter een kleine wijziging in de boekingsgegevens van de charter aanvraagt (bijv. naamsverandering of iets dergelijks), zijn wijzigingen mogelijk; er zijn geen wijzigingen gegarandeerd gedurende de laatste 10 dagen voorafgaand aan de eerste dag van het charter.

Als de charteraar een grote wijziging aanvraagt in de charterperiode van de geboekte boot, en/of een wijziging van de boot of basis, of een andere grote wijziging, behoudt de charteroperator zich het recht voor om de annulering van de oorspronkelijke boeking in rekening te brengen . Aan de andere kant kan de Charter Operator ervoor kiezen om de gevraagde wijziging te accepteren zonder de Charteraar de annulering van de oorspronkelijke boeking in rekening te brengen. Neem contact op met de klantenservice voor grote wijzigingen.

VII. Toepasselijke wetten

Zowel charteroperators als charteraars zijn te allen tijde gebonden aan de lokale wet- en regelgeving. Dingen die in bepaalde landen legaal zijn, kunnen in andere landen illegaal zijn. U dient de toepasselijke beperkingen te onderzoeken. Als u vragen heeft over hoe lokale wetten van toepassing zijn op uw bootadvertenties en charterdiensten op GotoSailing.com, moet u juridisch advies inwinnen

Private Travel SA

Zeilgebied

Het vaargebied is beperkt met een straal van 70 zeemijl vanaf de basiscoördinaten voor charters van een week.

Annuleringskosten

Resterende tijd tot Charter Annuleringskosten
≥ 61 dagen 60 %
61 ≥ 0 dagen 100 %

Bemanningslijst details

10 dagen voor de eerste charterdag moet de Charteraar een correct ingevulde bemanningslijst opsturen.

Functies met toegevoegde waarde indien van toepassing

10 dagen voor de eerste dag van de charter, is het verplicht om gedetailleerde aankomst- en vertrekinformatie te sturen indien de charteraar een transfer heeft geboekt (bijv. vanaf de luchthaven)

Details transferlijst indien van toepassing

10 dagen voor de eerste charterdag, alle details moeten door beide partijen schriftelijk bevestigd worden.

Betaling van de borgsom

 • Creditcard

Beoordelingen

Aladar Sail
Picture

Maurizio G · September 2019

Consigliatissimi!

Barche perfette, porto ottimo e personale di banchina di grande professionalità e gentilezza.

Picture

Bernd E · September 2019

nettes fachkundiges Personal

Einer der besten Charterbasen die wir bisher hatten... nettes fachkundiges Personal... Parkplätze direkt an der Anlegestelle, Boote top gepflegt, unkompliziert und kompetent... für einen Segeltörn im Mittelmeer eine der besten Adressen...

Picture

Jarosław D. · September 2019

Polecam

Łodzie bardzo zadbane czyste, prawie wszystko sprawne, aż miło, Polecam

Picture

Paolo B · September 2019

Belle barche

Belle barche ottima organizzazione e servizio

Picture

Geoffroy de B. · September 2019

Bien équipé et entretenu

l'équipe en charge des bateaux est très sympathique et compétente. notre bavaria 45 est bien équipé et entretenu. l'endroit est stratégique avec la proximité des îles toscanes et de la Corse. le bavaria est facile à manœuvrer autant à la mer sous voile que pour les manœuvres de port. les 2 cabines arrière sont toutefois un peu chaudes par grand soleil.

Picture

Andrea I · September 2019

Barca perfetta

Non è la prima volta che prendiamo una barca da Aladar e come nelle occasioni precedenti hanno dimostrato serietà,affidabilità e cortesia ...Barca perfetta , organizzazione della base ineccepibile. Avanti così !!

Picture

Joachim M · Augustus 2019

das Schiff war ausgezeichnet

Selten einen besseren Vercharterter gehabt. Es gibt nur noch einen in Griechenland in der Marina Lavrion, der ähnlich gut ist. Übernahme und Rückgabe liefen perfekt, das Schiff war ausgezeichnet und ohne Mängel. Die hinteren Liegeplätze sind etwas eng, aber es sind dann auch Helfer mit dem Schlauchboot da, die zur Not helfen und schieben können.

Picture

Italo G · Augustus 2019

Ottimo charter, professionale e organizzato

la barca era un po' datata (lo sapevamo già prima di prenderla e quindi nessun problema) ma tenuta benissimo e con le dotazioni ordinate, precise e nuove. Ottime le cime. L'unica pecca è che il motore fuoribordo del tender si è rotto il primo giorno e non è stato quindi possibile utilizzarlo ma ci hanno rimborsato la spesa senza alcun problema quindi direi che è stata un'ottima esperienza. Consigliatissimo, ci torneremo sicuramente.

Picture

Luca O · Augustus 2019

Ci si rivedrà sicuramente!

Vado per mare da anni sia come turista che come armatore ed ora anche come skipper ed ho visto tante società di charter ma Aladar Sail penso che ad oggi sia la migliore che abbia incontrato nel mio cammino marino! Un’organizzazione ed uno staff molto efficiente, simpatico, disponibile e molto preparato dal welcome con le burocrazie necessarie a tutto lo staff tecnico che risolve qualsiasi problematica in barca! Bravi e grazie! Buon vento e buona estate.

Picture

Marco D · Augustus 2019

Ottima barca

Ottima barca per una navigazione charter, molto pulita. Peccato la vela che ci è stata consegnata piegata male all'interno dell'albero maestro....quindi abbiamo perso 3 ore per farla uscire in navigazione.

Picture

Marco S · Juli 2019

Lack of maps

Summer 2019 rented two boats with Aladarsailing in Follonica. Ships navigation information such as paper sea charts, electronic sea charts and Pilot were outdated, resulting in a fine of 330 Euro each. We were achored near the entrance of Porto Azzuro on Elba apperantly in violation of a local regulation since end 2018. We were in no way obsructing any passage. In no way could we have known about this regulation. In the most recent charts this forbidden area is marked but these were NOT on board both ships although Aladarsailing claims otherwise, for reasons of saving them money every year. A ship should be properly maintained, this includes up to date navigation equipment. We had booked the ships via Wishful Sailing in Holland. Both Aladarsailing and Wishfull sailing walk away from any responabilaty. How could we have known about a local regulation if nobody supplies you up to date information?

Picture

Alexis C · Juli 2019

A great experience

I booked 7 sailing yachts (Bianca, Calipso, Anthea, Gaia, Idra, Azzura and Azia) with Aladar sail last June and organised a flotilla. We had a great experience! Smooth check in and check out and the staff speaking english. The condition of the yachts was very good!