Aba Vela

Aba Vela

Vi startade vårt charterbolag 1996 men vår erfarenhet av segling har vunnits under några generationer på vår tio meter långa segelbåt sedan 1935. Då var hon en av få i dessa områden. Vår första säsong började vi med bara två båtar men för varje ny säsong lade vi till nya båtar till vår flotta. Nu har vi många båtar och alla är i toppform. Sättet vi underhåller våra båtar på är något som vi är väldigt stolta över och våra kunder uppskattar. Ingen av våra båtar har marknadsföringsmaterial på sig, vilket ger våra kunder en extra integritet och de kan känna att de äger en båt!

Aba Vela

Aba Vela

Flygplatstransfer

Valfritt - Pris och villkor kommer att finnas tillgängliga i samband med bokningen

Flygbuss

Valfritt - Pris och villkor kommer att finnas tillgängliga vid bokningen

Parkeringsplats

Inte tillgänglig

Förvaring av bagage

Gratis - Kontakta operatören för mer information

Väntrum

Finns på operatörens kontor

Dusch/toalett

Tillgänglig i marinans lokaler

Teknisk support

Inte tillgänglig

Talade språk

HRVGBR

Aba Vela

I.Bokningsvillkor

Avdragsslutande parter

Charteravtalet ingås mellan befraktaren som erhållits av GotoSailing.com och charteroperatören.

GotoSailing.com fungerar som en mellanhand mellan Charteroperatör och Charterer och är ansvarig för att - på förtroendebasis - ta emot betalningen för charteravgiften som betalas av Charteraren och sedan överföra den mottagna betalningen till Charter Operatören.

Från det ögonblick som befraktaren har undertecknat inventeringslistan/överlämningsrapporten eller har flyttat ombord på båten med sin besättning och bagage, ska båten anses ha överlämnats till befraktaren.

Charteroperatörens skyldigheter

Charteroperatören åtar sig att göra båten tillgänglig för befraktarens räkning i perfekt skick och på överenskommet datum.

GotoSailing.com rekommenderar att charteroperatörer skaffar lämplig försäkring för sina chartertjänster.

Charter Operator och GotoSailing.com rekommenderar starkt att Charterer skaffar insättnings- och reseförsäkring.

Båtens otillgänglighet

Om charteroperatören underlåter att tillhandahålla båten på det avtalade datumet på grund av osjöduglighet till följd av skador som uppstått under föregående charter eller av någon anledning utanför charteroperatörens kontroll, ska charteroperatören ha rätt att tillhandahålla Befraktare med en båt som är minst av likvärdig standard, till exempel en båt med samma antal båtplatser, eller att återbetala hela charteravgiften. I detta fall skulle befraktaren inte ha rätt att ställa ytterligare krav på skadestånd. Beloppet för denna återbetalning kommer att vara en procentandel av charteravgiften och beror på den faktiska tidsperioden som båten förblir olämplig att segla.

Befraktarens skyldigheter

Befraktare försäkrar uttryckligen att han/hon är tillräckligt kvalificerad för att driva en båt inom det territorium som anges i kontraktet, att han/hon har ett giltigt kompetenscertifikat och kommer att tillhandahålla bevis på de sjömil han/hon har avlagt.

Vissa destinationer kräver att befraktaren har ett giltigt VHF-certifikat utöver ett giltigt skepparlicens för befraktningslandet. Kontakta kundtjänst för specifika krav.

Om charteroperatören fastställer att befraktaren inte är tillräckligt kompetent för att köra båten, förbehåller sig charteroperatören rätten att kräva att befraktaren anställer en skeppare som väljs av charteroperatören, som kommer att betalas av befraktaren.

Befraktare åtar sig:

 • inte använda båten för kommersiell transport av personer och/eller gods
 • inte överlåta eller hyra ut båten till tredje part
 • inte använda båten för transport av odeklarerade varor som är tullpliktiga
 • att inte tävla med båten eller, om han/hon avser att delta i något sportevenemang, race och/eller regatta, bör han/hon få charteroperatörens godkännande innan charteravtalet ingås
 • att begränsa antalet personer ombord på båten så att det inte överstiger det tillåtna antalet personer per båt
 • inte bogsera andra fartyg förutom i nödsituationer
 • föra loggbok
 • för att följa värdlandets lagar
 • i händelse av en olycka, att omedelbart meddela charteroperatören och de behöriga myndigheterna och se till att en olycksrapport upprättas.

I händelse av bristande efterlevnad av skyldigheterna ovan, även om sådan bristande efterlevnad inte kan hänföras till befraktaren, befriar befraktaren uttryckligen Charteroperatören från allt ansvar beträffande sjöfarts- och tullmyndigheterna för eventuella rättegångar, förfaranden, böter och förverkande.

Befraktaren är ansvarig gentemot Charteroperatören för alla handlingar och/eller försummelser och deras konsekvenser. Befraktaren ska ta väl hand om båten och lämna tillbaka den i gott skick. Han/hon ska vara ansvarig för eventuella skador på båten, inklusive dess utrustning och tillbehör.

Innan han/hon tar över båten ska befraktaren kontrollera dess inventarie och försäkra sig om att båten är i perfekt skick. Eventuella klagomål måste anmälas till charteroperatören innan överlämningsrapporten undertecknas och kryssningen påbörjas. Brister som uppstår efter överlämnandet av båten eller eventuella befintliga latenta brister berättigar inte befraktaren att sänka befraktningsavgiften, utom i de fall då dessa brister redan var kända för charteroperatören eller inte kände till charteroperatören på grund av grov vårdslöshet.

Andra skulder för befraktaren:

 • att föra besättningslistan med intyget om bosättningsregistrering tillsammans med båtdokumentation under hela chartertiden,
 • att hålla fast vid obligatoriska kontrollintervall under seglingens varaktighet,
 • i händelse av bogsering, att avsluta en utmärkelse för räddning innan hjälpen accepteras,
 • att vidta alla säkerhetsåtgärder för att undvika skador eller bogsering av båten och hålla båten i gott skick,
 • inte lämna hamnen om den förutsedda vindstyrkan uppskattades starkare än 25 knop, eller om hamnmyndigheterna utfärdade ett förbud mot att lämna hamnen, utan föregående medgivande från charteroperatören,
 • för att förhindra onödig belastning av master, segel och rep, dvs att segla i enlighet med väderförhållandena,
 • att planera navigeringsrutten mycket noggrant, för att undvika att båten ligger på ungefär 40 NM avstånd från utcheckningscharterbasen två dagar före ankomst,
 • att inte segla på natten utan föregående medgivande från charteroperatören,
 • att inte segla ensam utan föregående medgivande från charteroperatören,
 • för att informera charterbasen om båtens exakta position vid svåra väderförhållanden (storvind), för att undvika onödig sökning efter båten,
 • att inte köra båten under påverkan av alkohol eller illegala droger, och i allmänhet inte använda eller ha några illegala droger ombord,
 • att inte göra alltför mycket buller i småbåtshamnar, hamnar och andra förtöjningsplatser,
 • att respektera integriteten och rätten till nattsömn för passagerare i de närliggande båtarna och husen,
 • att inte gå ombord på husdjur (hundar, katter, fåglar, etc.) utan skriftligt medgivande från charteroperatören
 • för att respektera alla andra bestämmelser som inte är listade ovan, men som är listade i de gällande villkoren för den relevanta charteroperatören. Kunden garanterar ett gemensamt ansvar för alla besättningsmedlemmar, nämligen gästerna ombord. Alla konsekvenser som uppstår till följd av att kundens eller andra besättningsmedlemmar ombord inte respekterar ovanstående ansvar är kundens ensamma ansvar.
 • I händelse av bristande efterlevnad av skyldigheterna ovan, även om sådan bristande efterlevnad inte kan hänföras till befraktaren, befriar befraktaren uttryckligen Charteroperatören från allt ansvar gentemot sjöfarts- och tullmyndigheterna för eventuella rättegångar, förfaranden, böter och förverkande. Befraktaren är ansvarig för alla handlingar och/eller försummelser och deras konsekvenser, gentemot Charteroperatören.

Befraktaren garanterar gemensamt ansvar för alla besättningsmedlemmar ombord. Alla konsekvenser som uppstår av att befraktaren eller andra besättningsmedlemmar ombord inte respekterar skyldigheterna ovan är befraktarens ensamma ansvar.

I händelse av bristande efterlevnad av skyldigheterna ovan, även om sådan bristande efterlevnad inte kan hänföras till befraktaren, befriar befraktaren uttryckligen Charteroperatören från allt ansvar gentemot sjöfarts- och tullmyndigheterna för eventuella rättegångar, förfaranden, böter och förverkande. Befraktaren är ansvarig för alla handlingar och/eller försummelser och deras konsekvenser, gentemot Charteroperatören.

Charteravtalet gäller tills båten har lämnats tillbaka. Befraktaren samtycker till att betala de ytterligare befraktningsavgifter som ackumulerats fram till datumet för hemresan.

Skada på båten

I händelse av skada på båten ska befraktaren omedelbart meddela charteroperatören.

Om skadan inte hindrar fortsatt användning av båten, måste Befraktaren återvända till överenskommen återlämningshamn i god tid, dock minst 24 timmar före avtalat datum, så att nödvändiga reparationer kan utföras och nästa charter verkställs inte.

I händelse av allvarliga skador som grundstötning, bruten mast eller liknande, måste befraktaren först förhindra ytterligare skada, omedelbart meddela charteroperatören, vänta på charteroperatörens instruktioner och sedan följa dessa instruktioner.

Bogsering är i egenskap av charteroperatör. I alla fall där bogsering av båten är nödvändig måste befraktaren informera charteroperatören. Befraktaren kan acceptera att bogseras av en annan båt endast i en extrem nödsituation. Befraktaren måste komma överens om bogserings- och/eller bärgningsavgift med skepparen på den andra båten innan han accepterar bogserlinan. Denna avgift får inte överstiga de belopp som fastställts i internationell havsrätt.

I händelse av skada på eller förlust av båten eller dess utrustning ska befraktaren stå för kostnaderna för detta; men utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt får summan inte överstiga säkerheten. Förlusten av jollen och/eller utombordsmotorn täcks inte av pant- och kaskoförsäkringen. Depositionen återbetalas först efter att båten har återlevererats till avgångshamnen i korrekt skick. Om det är nödvändigt att göra reparationer eller ett ersättningsköp, kommer depositionen tillfälligt att hållas inne och betalas först efter att alla fakturor plus eventuella ytterligare utgifter har presenterats.

Avbrytande av resan - Återleverans av båten

Om resan avbryts – av tvingande skäl – på annan plats än överenskommet, måste Charteroperatören och GotoSailing.com meddelas så snart som möjligt. Befraktaren får endast lämna båten till kvalificerade besättningsmedlemmar tills charteroperatören kan ta över båten. Om båten har accepterats i returhamnen i perfekt skick eller överlämnats till nästa besättning med deltagande av charteroperatören, ska båten anses vara korrekt återlevererad.

Om den chartrade båten är helt obrukbar, är charteroperatören inte skyldig att tillhandahålla en ersättningsbåt för den återstående charterperioden.

Efter hemkomsten ska befraktaren och charteroperatören komma överens om ett datum och en tid för återleverans av båten. Vid omleverans kommer en besiktning att genomföras och en inventering kommer att genomföras. Korrekt återleverans ska anses verkställd när detta har bekräftats av Charteroperatören.

Det är obligatoriskt att återvända till den överenskomna hamnen. Underlåtenhet att göra det på grund av ogynnsamma väderförhållanden har ingen inverkan på denna skyldighet. Båten ska återlämnas till avtalat datum och tid. I händelse av klandervärt dröjsmål har Charteroperatören rätt att kräva skadestånd.

Seglingsområde

Om befraktaren vill segla utanför det angivna seglingsområde som anges nedan, är befraktaren skyldig att informera GotoSailing.com och charteroperatören om sina avsikter innan bokningsbekräftelsen. Detta måste göras för att båten ska kunna försäkras och registreras för det tillfället, samtidigt ska Befraktaren debiteras för angivna extra försäkrings- och registreringskostnader samt eventuella extra kostnader som kan uppstå för Charteroperatören på grund av denna begäran . Det är också möjligt för charteroperatören att begära en högre deposition i sådana fall. Befraktaren samtycker härmed till att, om man seglar utanför det angivna seglingsområdet, bör befraktaren vara beredd att organisera båtens underhåll och reparationer på egen hand och på sin egen kostnad, vilket vanligtvis charteroperatörens underhålls- och interventionstjänster gör. inte täcka dessa områden. Charteroperatören ska informera befraktaren om sina rutiner i sådana fall.

Besättningslista och ankomstdetaljer

Befraktaren måste skicka en korrekt ifylld besättningslista senast de dagar som anges nedan före den första charterdagen. Befraktaren samtycker till att han/hon är den huvudsakliga avtalsparten för båtchartern, och att Befraktaren är ansvarig för övriga besättningsmedlemmar ombord. Det rekommenderas också att skicka en beräknad ankomsttid tillsammans med besättningslistan före den första charterdagen, för att baspersonalen ska hantera incheckningsproceduren så bra som möjligt. Om befraktaren har bokat en transfer (t.ex. från flygplatsen), är det obligatoriskt att skicka detaljerad ankomst- och avgångsinformation i förväg, vilket antal dagar som krävs enligt nedan.

Charteraren ansvarar för riktigheten av informationen i besättningslistan, inklusive giltigheten av alla pass, visum, licenser och andra identifieringsdokument. Charterare och andra besättningsmedlemmar är ansvariga för att skaffa lämpliga visum för alla länder de reser till, om tillämpligt. Befraktaren erkänner att seglingslicensen är ett mycket viktigt dokument för bareboat-charter och att han/hon är juridiskt ansvarig för dess noggrannhet och förtroende.

Ta över båten - Ombordstigning/incheckning

Vid tidpunkten för övertagandet av båten är befraktaren skyldig att ge representanten för charteroperatören en verifierad voucher inklusive alla befraktarens data och chartertid, med en inblick i originaldokumentet för skepparlicensen. Dessutom måste id-handlingar (t.ex. pass) för alla gäster ombord tillhandahållas för omprövning av besättningslistan. Vid tidpunkten för övertagandet av båten ska befraktaren granska inventeringslistan tillsammans med charteroperatörens representant och bekräfta skicket på den levererade båten med sin underskrift. Samma procedur ska följas med instrumenten ombord.

När befraktaren har bekräftat att båten och dess utrustning är i sin ordning, kommer eventuella klagomål från befraktaren inte att accepteras. Om någon del av båten skadas eller försvinner under tidigare charter, och om det är omöjligt att få tag på de nya båtdelarna före datumet för den nya chartern och om deras förlust inte allvarligt kommer att påverka navigeringssäkerheten, kommer charteraren inte att kunna häva chartern eller kräva nedsättning av charterpriset. Befraktare medger att sådana situationer är en följd av skador orsakade av en tidigare befraktare och inte är under kontroll av varken GotoSailing.com eller charteroperatören.

I Medelhavet är de flesta charterperioder alltid från lördag till lördag, av en anledning - optimering av scheman. Incheckning sker vanligtvis på lördag eftermiddag. Charterbaschefen kommer ofta att be dig att återvända till hamnen följande vecka på fredagskvällen för att vara redo för landstigning på lördag morgon. Det tekniska teamet och städteamet kommer sedan att behöva förbereda båten för följande kunder. Veckocharter/uthyrning förkortas med en halv dag för att ge lite tid för basen att ingripa mellan varje charter/uthyrning. På andra destinationer är chartern/uthyrningen inte nödvändigtvis sju dagar lång och inte heller lördag till lördag och ombordstigning sker vanligtvis runt sent på eftermiddagen, avstigning sker vanligtvis på morgonen. Vänligen kolla nedan för in- och utcheckningstider.

Shamnavgiften den första och sista dagen av charterperioden ingår i charteravgiften. Ytterligare information om andra dagar kommer att ges vid incheckningen.

Ta tillbaka båten - Landstigning/utcheckning

När båten återlämnas och båten kontrolleras på nytt baserat på inventeringslistan, ska även bränsletanken undersökas. Om bränsletanken inte är full ska Charteroperatören normalt debitera Charteraren för bränslet (beräknat enligt den maximala motorförbrukningen för specifika motortimmar) plus en serviceavgift. Dessutom, om några skador upptäcks under båtens undersökning, ska befraktaren betala för skador som anges i avsnittet "Säkerhetsdeposition". Å andra sidan, om båten återlämnas i gott skick och en full bränsle- och vattentank, ska hela panten returneras till befraktaren av charteroperatören. Kontrollera bokningsdokumenten för in- och utcheckningstider.

Om befraktaren tar båten tillbaka till en hamn som inte anges i avtalet som destinationshamn, måste befraktaren betala alla kostnader för båtens transport till destinationshamnen, inklusive alla ersättningskostnader för nästa befraktare av båten , plus en straffavgift på 5 000 euro per dag för varje dag det krävs för att ta tillbaka båten till destinationshamnen.

Att springa efter schemat på grund av väderförhållanden är inte motiverat eftersom det är nödvändigt att hålla båten på lämpligt avstånd från charterbasen under de sista 48 timmarna innan chartertiden slutar. Om befraktaren vill förlänga chartern, av någon anledning, bör han/hon omedelbart informera GotoSailing.com och charteroperatören om hans/hennes avsikter. Charteroperatör eller GotoSailing.com ska i gengäld informera Charteraren om den önskade förlängningen är möjlig eller inte. Om förlängningen är möjlig och bekräftad, och befraktaren har betalat för det, kommer GotoSailing.com att organisera för allt nödvändigt pappersarbete för ytterligare dagar, såsom förlängning av bokningen, förlängning av besättningslistan, etc.

Särskilda policyer, särskilda behov, hyra en skeppare, värdinna, kock eller annan professionell besättning, ytterligare tjänster och varor

Typiskt i båtcharterbranschen ska båten lämnas över med fulla bränsle- och vattentankar, och den måste återlämnas till charterbasen i samma skick - med fulla bränsle- och vattentankar. På grund av det faktum att båtar är dyr egendom och kräver en viss nivå av skicklighet för att manövrera dem, kan charteroperatören be befraktaren (eller deras skeppare) att visa sina navigeringsfärdigheter i närvaro av en representant för charteroperatören. Kostnaderna för demonstrationen - om den skulle äga rum - ska betalas av befraktaren och tiden för testning ska ingå i båtens charterperiod. Om Charteroperatören fastställer att Charteraren (skepparen) inte är tillräckligt kvalificerad, ska Charteroperatören anlita en professionell skeppare och kostnaderna för en sådan tjänst ska betalas av Charteraren baserat på gällande prislista. Om befraktaren vägrar den tilldelade skepparen, kommer han/hon att förbjudas att segla ut, befraktningsavtalet ska omedelbart sägas upp och det betalda beloppet ska behållas utan någon rätt till återbetalning.

Särskilda behov

Om du har speciella behov som en rullstolsanpassad båt måste du kontakta kundtjänst eller charteroperatören och se till att särskilda behov kan tillgodoses. Detta måste göras innan du bokar båten. Alla förfrågningar efter bokningen kommer att omfattas av relevanta charteroperatörers bokningsvillkor. Observera att alla särskilda önskemål tillgodoses beroende på tillgänglighet och kan inte garanteras. Beroende på den relaterade charteroperatörens policy kan din bokning annulleras utan någon återbetalning eller ändras om särskilda behov inte kan tillgodoses. Om tillgänglig, kommer din förfrågan att bekräftas innan din bokning.

Anställa en skeppare, värdinna, kock eller annan professionell besättning

Om Charterer kräver en skeppare och/eller en kock, och/eller en värdinna och/eller annan professionell besättning ombord, skulle det vara nödvändigt att påpeka det under bokningsprocessen. Om befraktare inte kräver en skeppare, måste kopian av hans/hennes skepparbevis skickas i samband med båtens bokning, för godkännande och verifiering. Om licensen inte godkänns av Charter Operator, kommer Charteraren att vara skyldig att anlita en professionell skeppare.

För vissa båtar, oavsett charterarens licenser, kan charteroperatören ange att en professionell skeppare och/eller andra professionella besättningsmedlemmar är obligatoriska. Detta kommer att anges under bokningsprocessen. Befraktare och befraktares övriga besättningsmedlemmar ombord bör behandla båtens besättning med lämplig professionell respekt och bör ge dem en ordentlig mängd dygnsvila. Enligt vanliga charterstandarder är befraktaren ekonomiskt ansvarig för maten till besättningen under charterperioden.

Tilläggstjänster och extra varor/utrustning (mervärdesfunktioner eller extrafunktioner)

Extratillbehör (t.ex. skeppare, gennaker, hjälpmotor, enkelriktade alternativ, överföringar etc.) för vilka en extra betalning måste göras baserat på charteroperatörens effektiva prislista, måste begäras av Charterer och godkännas av Charteroperatör innan bokningsbekräftelse. Befraktare kan begära ytterligare tillägg även efter bokningsbekräftelsen. I det här fallet kommer charteroperatören att vidta rimliga ansträngningar för att organisera tillhandahållandet av de nyligen begärda extratillbehören till befraktarens tillfredsställelse och kommer att informera charterföretaget om det är möjligt att ändra bokningsvillkoren med de nya extramaterialen eller inte. Charterer erkänner att charteroperatören inte är skyldig att tillhandahålla nybegärda extratjänster vid den tidpunkten. Senast alla extratjänster måste bekräftas skriftligen av båda sidor senast det antal dagar som anges nedan innan charterdatumets början.

Försäkring

Båten och hennes utrustning är försäkrade av charteroperatören. Befraktarens ansvar är begränsat till beloppet för depositionen som visas på bokningsdokumenten. Försäkringen täcker inte skador och skador på tredje part. Charter Operator och GotoSailing.com rekommenderar starkt att Charterer skaffar nödvändig deposition, yachtcharter och reseförsäkring.

Slutliga bestämmelser

Charteroperatörens hemvist ska vara jurisdiktionen.

Om en bestämmelse i detta avtal är eller blir ogiltig, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor inte påverkas av det. Men i detta fall är parterna ömsesidigt skyldiga att ersätta denna ogiltiga bestämmelse med en rättsligt effektiv bestämmelse som ligger så nära parternas avsikter som möjligt.

II. Avbokningar av charteroperatör

Om bokningen avbokas av charteroperatören av skäl som allvarliga skador på den bokade båten eller andra oförutsedda omständigheter som påverkar båten, kan charteroperatören erbjuda charteraren:

 • bokning av en annan båt av liknande storlek och med liknande funktioner, om möjligt eller
 • en återbetalning av alla belopp som erhållits från befraktaren för båten

Charterer erkänner att varken Charter Operator eller GotoSailing.com är objektivt skyldiga till i fall där båten är allvarligt skadad under tidigare charter, eller som ett resultat av händelser som Acts of God, och därför ska charteraren sträva efter att vara samarbetsvillig. att finna en lämplig alternativ lösning under de givna omständigheterna.

III. Avbokningar av befraktare

 • Om bokningen avbokas av befraktaren på grund av andra skäl än force majeure:
  • Befraktare måste betala avbokningsavgiften enligt beskrivningen ovan.
  • 10 % av charteravgiften måste betalas som behandlingsavgift för eventuell avbokning utöver avbokningsavgiften. Behandlingsavgiften får inte vara mindre än 400 Euro och mer än 600 Euro.
  • Om befraktaren begärde en besättning (skeppare/värdinna/kock eller annan professionell besättning) och avbokar bokningen mellan 1 och 45 dagar före första charterdagen, betalas 30 % av den överenskomna besättningsavgiften utöver avbokningsavgift för charter
 • Om bokningen avbokas av Charterer på grund av force majeure, gäller charteroperatörens särskilda avbokningsvillkor. Charteroperatören kan utfärda en voucher, återbetalning eller föreslå en annan lösning i enlighet med villkoren för den dagen. Alla fall av force majeure kommer att utvärderas från fall till fall, och de beslut som fattas kan inte användas som prejudikat för andra händelser.

IV. Betalningsvillkor

Betalning måste göras antingen med bankkort eller banköverföring. Vid banköverföring måste Charterer ange bokningskoden som anges i beskrivningen av betalningen. Befraktare måste skicka en kopia av banköverföringen via e-post till GotoSailing.com vid betalning.

För båt- och/eller hyttbokningar med kreditkort kommer ditt kreditkort att debiteras av GotoSailing.com för hela priset vid bokning och bekräftelse av bokningen. Vänligen kontrollera bokningsinformationen noggrant för sådana omständigheter innan du gör din bokning.

För bokningar med betalning via banköverföring kan befraktaren göra en betalning via banköverföring för att boka en båt. I detta fall kommer ett icke-återbetalningsbart belopp på 10 % av den totala charteravgiften att debiteras på befraktarens kreditkort eller något annat betalningssystem tills befraktaren överför resten av avgiften till GotoSailing.com:s bankkonto inom 3 (tre) arbetsdagar. Om banköverföringen inte sker inom den angivna tidsperioden kommer bokningen av båten att annulleras utan någon återbetalning.

V. Säkerhetsdeposition

Säkerhetsdeposition är ett belopp som befraktaren lämnar som en deposition mot eventuell skada som befraktaren kan orsaka på båten. Det är fullt återbetalningsbart, och det återbetalas i slutet av chartern om ingen skada orsakas. Det är möjligt att försäkra deposition genom att helt enkelt följa instruktionerna på bokningssidan.

När befraktare gör och charteroperatörer accepterar en bokning, ingår de ett kontrakt direkt med varandra. GotoSailing.com är inte och blir inte en part till eller någon annan deltagare i något avtalsförhållande mellan charterare och charteroperatörer, och GotoSailing.com är inte heller en försäkringsgivare eller medlare för att lösa eventuella tvister mellan charterare och charteroperatörer.

Depositionen ska betalas direkt till charteroperatören innan du går ombord på båten. Informationen om betalningsmetoden finns i höger kolumn och även i ditt bekräftelsemail. Efter att chartern har slutförts kommer hela depositionen att återbetalas till befraktaren, såvida inte någon skada på båten eller förlust av utrustning har inträffat.

Om skadorna har inträffat kommer dock depositionen att behållas helt eller delvis av charteroperatören, beroende på skadans storlek. Några typiska metoder är följande:

 • Särskilda skador på din båt (dvs. brott eller blockeringar orsakade av befraktaren)
 • Skada orsakad av vårdslöshet
 • När det har skett en grundstötning och en dykare måste kontrollera under båten för skador
 • Inte lämna tillbaka båten till den kontrakterade marinan i tid
 • Skada orsakad av en tredje part där du inte rapporterade händelsen korrekt
 • I händelse av en större skada ska depositionen behållas i sin helhet och Charterer har ingen rätt att returnera den.
 • I händelse av en mindre skada kommer charteroperatören att behålla det belopp som behövs för reparationer och köp av skadad eller förlorad utrustning, täckning av interventionskostnader och/eller hanteringskostnader. I detta fall ska resten av depositionen återbetalas till befraktaren.
 • Om båten inte kan gå till nästa charter på grund av skadorna, ska hela depositionen tas, på grund av att charteroperatören ska ha kostnader för att betjäna nästa kund. Att betala deposition är obligatoriskt även i de fall Kunden anlitar en professionell skeppare från Charteroperatören. I sådant fall kan depositionen inte användas för att täcka de kostnader som uppkommit på grund av skepparens vårdslöshet, dålig drift av båten eller dess utrustning. Om skadan har uppkommit på grund av grov vårdslöshet från kundens sida, eller beteenden såsom segling under påverkan av alkohol eller illegala droger, segling på egen hand eller segling på förbjudna tider eller utanför godkända områden, eller deltagande i regattor utan skriftligt godkännande av Charteroperatör, eller liknande allvarliga överträdelser, ska kunden vanligtvis vara ansvarig även utöver säkerhetsdepositionsbeloppet, inklusive utgifter i samband med reparationer och ersättningar för förlorade charterintäkter under de kommande veckorna.
 • Befraktare kommer inte att debiteras för brott som är ett resultat av vanligt slitage.

VI. Ändringar och modifieringar

Om befraktaren begär en liten ändring i bokningsuppgifterna för chartern (t.ex. byte av namn eller liknande) inom 10 dagar efter den första dagen av chartern, är ändringar möjliga; inga ändringar garanteras under de senaste 10 dagarna före charterns första dag.

Om befraktaren begär en större ändring i charterperioden för den bokade båten, och/eller en ändring av båten eller basen, eller någon annan större ändring, förbehåller sig charteroperatören rätten att ta betalt för annulleringen av den ursprungliga bokningen . Å andra sidan kan charteroperatören välja att acceptera den begärda ändringen utan att debitera befraktaren för annulleringen av den ursprungliga bokningen. Kontakta kundtjänst för större förändringar.

VII. Tillämpliga lagar

Både charteroperatörer och charterföretag är bundna av lokala lagar och förordningar när som helst. Saker som är lagliga i vissa länder kan vara olagliga i andra. Du bör undersöka gällande begränsningar. Om du har frågor om hur lokala lagar gäller för dina båtlistor och chartertjänster på GotoSailing.com, måste du söka juridisk vägledning

Aba Vela

Seglingsområde

Seglingsområdet är begränsat med 70 nautisk mils radie från baskoordinaterna för en veckas charter.

Avgifter för avbokning

Återstående tid till stadgan Avbokningsavgift
≥ 49 dagar 60 %
49 ≥ 0 dagar 100 %

Uppgifter om besättningslistan

10 dagar före den första charterdagen måste befraktaren skicka en korrekt ifylld besättningslista.

Funktioner med mervärde om det är möjligt

10 dagar före charterns första dag är det obligatoriskt att skicka detaljerad ankomst- och avgångsinformation om Charteraren har bokat en transfer (t.ex. från flygplatsen)

Uppgifter om överföringslistan om det är möjligt

10 dagar före den första charterdagen, alla detaljer måste bekräftas skriftligen av båda parter.

Betalning av säkerhetsdeposition

 • Kontant
 • Kreditkort

Recensioner

Aba Vela
Picture

Oskar · September 2022

We had a lot of complications due to…

We had a lot of complications due to covid, but so far gotosailing support have been very helpful and made a great effort to help us out.

Picture

Peter K. · Augusti 2022

only good experiences

I had a charter for the first time ever and had only good experiences with Gotosailing. They were very helpful even with questions that went beyond the actual topic, e.g. parking possibilities for car, insurance... Especially without any experience in the field of yacht charter, it was very reassuring to always be able to ask someone. Clear recommendation!

Picture

Oznur A. · Augusti 2022

Perfect job thanks for everything

Perfect job thanks for everything

Picture

Tom L. · Augusti 2022

Thanks for the help

Had a hard time finding a boat, the online chat was very efficient, Dave guided me through the site, sent me a proposal right away. We got a very good deal, thank you.

Picture

Kevin D. · Juli 2022

Great service

Fast response, very responsive client service team. Asked many questions, Fleur always answered with patience. Made a few changes along the way. Looking forward to our journey.

Picture

Max P. · Juni 2022

Easy as booking a hotel room

Very good customer service, very good site. Surprisingly, they only show the available boats to you. Thank you for helping us finding a great boat for our holiday. Will definitely come back!

Picture

PG Morcott · Maj 2022

This is our return to Gocek from 2019…

This is our return to Gocek from 2019 and the response to our email for a reservation was really helpful and booking straightforward. Pricing and payment details are clear and easy. Last time the shore crew were great and the boat was immaculately cleaned and fully prepared for us with a detailed handover before departure. The only glitch which is worth remembering was the queue for the fuel berth when returning. This may have changed so we’ll see and ask about it before we leave and plan our return accordingly. Very happy to be back with Goto Sailing.

Picture

RH GranCanaria · Maj 2022

GotoSailing has the best presales…

GotoSailing has the best presales customer support I've ever seen at any website. Within seconds of asking a question on the popup chat, on a weekend, I got a real person who handled several questions from me over the next half-hour. He could see everything I had filled out on the website, so we didn't waste time on the facts. The next day, I chatted with more questions. The customer service rep was a different person but she knew everything about my case including promises that they had made to chase down some photos. The website presents a lot of information about every boat in an orderly way. Excellent. What remains is the actual charter experience. Hoping it goes as well as the booking process did.

Picture

Chris P. · Februari 2020

Top notch broker!

Very attentive to other people's expiring options, in what is a very busy, fluid market place. I got the boat I wanted and the reactivity on all my questions was excellent. 5* :-)

Picture

Koen G. · Februari 2020

Very user-friendly website

Very user-friendly website, excellent support during the process of making the reservation, online support via chat to answer all my questions about the yachts. The sailing yacht that we rented in Gocek (EGG Yachting) was in excellent conditions.

Picture

Denis V. · Februari 2020

Perfect!!

Great site, customer representatives are very kind and professional. I would recommend Gotosailing to anyone.

Picture

Miguel S. · Februari 2020

Very competitive market with good…

Very competitive market with good operators. With gotosailing it is our first time. We are sailing Mediterranean since 2010.Thank you.

Picture

Karl K. · Februari 2020

5 star

Excellent and fast service.

Picture

Wolfgang B. · Januari 2020

Booked three boats

I met the Gotosailing team at Boot Düsseldorf, very nice people, know the business well. Booked three boats for this summer for our club.

Picture

Andy K. · Januari 2020

Good prices

Straightforward booking with accurate information and good prices.

Picture

Ahmet U. · Januari 2020

Easy booking..

Very easy booking, good customer service

Picture

Martin Y. · Januari 2020

Changes made easily

I booked the boat online but needed to change the dates for my reservation, Dave went the extra mile to help me. Great service!

Picture

Lucas O. · Januari 2020

Helpful customer service

Found a boat in Greece but the boat was optioned for another customer. Ada followed the option and as soon as it was released, she held it for us. We booked and paid with paypal.

Picture

Gerhard S. · December 2019

Yacht in very good condition, friendly people, great location

Picture

Wolfgang W. · December 2019

Очень хорошая лодка, очень хорошо оборудованная с верхней функции безопасности. Удобный 8-местный выход, несмотря на слегка неспокойное море. Отличный прием и брифинг перед отъездом.

Picture

Derman S. · December 2019

C'était notre première sortie en mer après obtention du permis. Bateau très maniable et confortable pour 4 personnes. A recommander sans hésiter.

Picture

Jürgen H. · December 2019

Großartiger Tag, sehr freundlicher und zuvorkommender Besitzer!

Picture

Christel B. · December 2019

Servizio fantastico

Picture

Dan F. · December 2019

Ottima esperienza di prenotazione, personale molto cordiale

Picture

Zahi W. · December 2019

Super journee....merci a Jason. Tres bon bateau, conforme a l'annonce. Je recommande !

Picture

Marc P. · December 2019

Schnell und effizient

Picture

Daniel B. · December 2019

Our boat (Bavaria Cruiser 51) was in great condition, only a few normal wear and tear issues. The sailing experience was perfect.

Picture

Andrea Z. · December 2019

Es war sehr einfach zu buchen. Einfach und unkompliziert.

Picture

Staszek G. · December 2019

Очень хорошее внимание, быстрая реакция со стороны отдела обслуживания клиентов, простой в использовании веб-сайт

Picture

Ulrike K. · December 2019

Tolle Buchungserfahrung, sehr freundliches Personal

Picture

Bernd B. · December 2019

Rapide et efficace

Picture

Jochen P. · December 2019

Отличный опыт бронирования, очень дружелюбный персонал

Picture

Hans-Gerd K. · December 2019

Toller Service und schnelle Antworten

Picture

Emily S. · December 2019

Il était très facile de réserver. Simple et direct.

Picture

Jozef I. · December 2019

Rápido y eficiente

Picture

Jussi L. · December 2019

Bardzo dobra uwaga, szybka reakcja działu obsługi klienta, łatwa w obsłudze strona internetowa

Picture

William C. · December 2019

Website booking page keeps asking to…

Website booking page keeps asking to change password, a little confusing, otherwise the chat support was superb

Picture

Sergei H. · December 2019

Very nice site, easy to search

Picture

Julius U. · December 2019

Our skipper was great, we want to especially thank Dimitris. He knew all about the small bays, beautiful spots and he took us to great very economic restaurants

Picture

Ortwin V. · December 2019

Goede service en snelle antwoorden

Picture

Frank M. · December 2019

Fue muy fácil de reservar. Sencillo y directo.

Picture

Hans F. · December 2019

Rápido e eficiente

Picture

Jürgen T. · December 2019

Great vacation, beautiful places and excellent skipper

Picture

Duncan J. · December 2019

Zeer goede aandacht, snelle reactie van de afdeling klantenservice, eenvoudig te gebruiken website

Picture

Daniel C. · December 2019

Island hopping in Split was a great experience. There were many places to swim, eat and just relax. The wind was also perfect for sailing.

Picture

Staffan D. · December 2019

Recommended

Picture

Nico D. · December 2019

Veloce ed efficiente

Picture

Anne S. · December 2019

Foi muito fácil de reservar. Simples e direto.

Picture

Guy S. · December 2019

Easy to deal with. Smooth

Picture

Jonathan D. · December 2019

Everything was great

Picture

Nicole M. · December 2019

Ottima attenzione, risposta rapida da parte del servizio clienti, sito web facile da usare

Picture

Pascal C. · December 2019

Grande serviço e respostas rápidas

Picture

Harry I. · December 2019

Very nice marina, helpful and friendly personnel. Gave us lots of tips and recommendations.

Picture

Gisela T. · December 2019

È stato molto facile prenotare. Semplice e diretto.

Picture

Ian F. · December 2019

Good service

Good service

Picture

Ulrich T. · December 2019

Super professional

Picture

Axel L. · December 2019

We enjoyed each minute of our time on the boat, definitely coming back

Picture

Jochen W. · December 2019

Grande giornata, proprietario molto cordiale e accomodante!

Picture

Matteo G. · December 2019

Un service de qualité et des réponses rapides

Picture

Silvio H. · December 2019

Muito boa atenção, resposta rápida do departamento de atendimento ao cliente, site fácil de usar.

Picture

Yury H. · December 2019

Excellent service

Picture

Veronika L. · December 2019

Excellent experience with Gotosailing platform, sailing was perfect, the charter operator was very professional

Picture

Laura C. · December 2019

We had some strong wind and the boat was in very good condition and kept us stable. Having a second chartplotter outside was great. While we had some rough sea, we enjoyed sailing a lot.

Picture

Sunisa S. · December 2019

Geweldige dag, zeer vriendelijke en gastvrije eigenaar!

Picture

Rolf T. · December 2019

Great service and fast answers

Picture

Willi C. · December 2019

Very professional

Picture

George P. · November 2019

Impressive service

I was very impressed with the customer services, Dave was very patient, answered all my questions and helped me find a very good boat. The booking process was smooth and I highly appreciate the group payment; no more collecting money from friends, everyone paid their share.

Picture

Maria C. · November 2019

Het was heel gemakkelijk te boeken. Eenvoudig en ongecompliceerd.

Picture

Tobias B. · November 2019

Professional and quick service

Picture

Mercedes L. · November 2019

Wspaniały dzień, bardzo przyjazny i przyjazny właściciel!

Picture

Alex L. · November 2019

Po prostu wspaniale!

Picture

Peter S. · November 2019

Snel en efficiënt

Picture

Olivier R. · November 2019

Muy buena atención, rápida respuesta del departamento de atención al cliente, sitio web fácil de usar

Picture

Luc P. · November 2019

Despite the boat's age, it was in good condition, there were some minor faults and one major, out of the 3 toilets, one did not work well. 5 guys, 2 toilets! Overall, we had a very good sailing experience.

Picture

Thomas J. · November 2019

Excellent service, very knowledgeable operator, great bays, boat in perfect shape.

Picture

Jana H. · November 2019

Boat was in very good condition and very clean. The handover was very thorough

Picture

Gilad J. · November 2019

To było bardzo łatwe do zarezerwowania. Proste i proste.

Picture

Camilla P. · November 2019

Très bonne attention, réponse rapide du service clientèle, site web facile à utiliser

Picture

Miles &. · November 2019

Thank you, everything was very good

Picture

Oliver S. · November 2019

Very good deals, easy booking

Picture

Alexander W. · November 2019

Very pleasant and efficent dealing with Fleur, very good agent

Picture

Thomas S. · November 2019

Fantastic customer service

Picture

Alex D. · November 2019

Highly recommended

Highly recommended, great prices, very good site

Picture

Christophe G. · November 2019

Szybko i sprawnie

Picture

Martin R. · November 2019

Sehr gute Aufmerksamkeit, schnelle Reaktion der Kundendienstabteilung, einfach zu bedienende Website

Picture

Christian C. · November 2019

Jason was very attentive to our questions and concerns, very knowledgeable

Picture

Vasily P. · November 2019

Это было очень легко забронировать. Просто и прямо.

Picture

Manfred K. · November 2019

Helpful and prompt

Picture

Galina I. · November 2019

The yacht was perfect

The yacht was perfect and all difficulties were solved at once (We had some misunderstanding around the transfer from airport). Thank you very much for your kind assistance! I would also like to thank GotoSailing managers for their assistance. There are some problems with the sight (may be because of my using tablet instead of PC). I filled the transfer form, but only second part was saved.. and I did not check it. But everything was solved after and we enjoyed our trip!

Picture

Lukasz K. · November 2019

Great boat, perfect destination.

Picture

David M. · November 2019

The boat we booked, Hanse 548, was in excellent condition, the staff was very friendly.

Picture

Ilse R. · November 2019

Быстро и эффективно

Picture

Volker B. · November 2019

Just great!

Picture

Remco G. · November 2019

So far so good

Picture

Werner T. · November 2019

Excellent customer service

Picture

Peter J. · November 2019

Good job!

Picture

Matthias B. · November 2019

An easy start to the pleasure

Simple search ! Good price !

Picture

Gerhard E. · November 2019

Parfait.

Picture

Geneviève F. · Oktober 2019

Super belle journée

Picture

Stefan W. · Oktober 2019

Nice boat and competent crew

Picture

Amanda S. · Oktober 2019

Great experience

Asked for a brand new catamaran in Cyclades, found it in minutes and booked with ease.

Picture

Erwan B. · Oktober 2019

The operator provided us with great tips on for mooring, bays to avoid and restaurant recommendations. Check-in was OK, it could have been a bit faster.

Picture

Hans B. · Oktober 2019

All booking process was super easy, Dave got us exactly what we wanted

Picture

Igor K. · Oktober 2019

Friendly personnel, great boat, beautiful sailing area with great food. Very beautiful marina, almost dream-like, D-marin Göcek is the best

Picture

Vince D. · Oktober 2019

Van harte aanbevolen

Ik zeil meer dan 20 jaar, maar het was mijn eerste keer dat ik een boot online charterde. We hadden een geweldige week in Mykonos. Alles was in orde zoals geboekt. Ik heb al een andere boot geboekt in Spanje voor volgende zomer. Van harte aanbevolen.

Picture

Vesa W. · Oktober 2019

Easy and efficent platform

Picture

Tobias L. · Oktober 2019

The booking was very smooth and easy. Looking forward to our trip in July

Picture

Moira F. · Oktober 2019

Best company ever!

Gotosailing excellent company and held our hands through the whole process. Loved our experience. Met another lovely couple which enhanced the experience. Would highly recommend. We are a couple in our 60’s and were concerned we would not be fit enough to go sailing. How funny, it was the most relaxing beautiful trip of our lives. Best company ever. Loved our host David who advised on our trip. I will be grateful to him forever for the best trip of my life. Thank you. Enjoy.

Picture

Sergey B. · Oktober 2019

Everything was as expected and planned, no surprises. Love a vacation without any surprises

Picture

Tanya L. · Oktober 2019

Quick and professional customer service

Picture

Dieter C. · Oktober 2019

We rented a Bali 4.5 catamaran, what a wonderful experience. Our kids loved it, we loved it. Happy kids, relaxed holiday

Picture

Schmoll · Oktober 2019

Very professionell and friendly operation

After 1. contact very professionell and friendly Operation , Ada is Really great

Picture

Jyrki B. · Oktober 2019

Nice web site

Picture

Ville T. · Oktober 2019

Well done!

Picture

George V. · Oktober 2019

Great boat, Oceanis 51.1, and an unforgettable sailing week

Picture

Dmitry M. · Oktober 2019

It was our first time in Cyclades, the operator was very helpful. Helped us with a great itinerary. Highly recommended…

Picture

Adriane B. · Oktober 2019

Professional Service

We made a lot of search and finally found the best deal and very professional service here. Our skipper was also super helpful and gave lots of suggestions. Thank you guys!

Picture

Timo G. · Oktober 2019

Well kept boat, decent pricing relative to its age, very good sailing experience

Picture

Moshe W. · Oktober 2019

Fast and professional support

Picture

Mona S. · Oktober 2019

Perfect service

Hervorragende Buchungsabwicklung mit Gotosailing. Toller Service, David hat uns geholfen, das perfekte Boot zu finden, gab uns Tipps für die besten Anlegestellen in Split und war immer für uns da, um all unsere Fragen zu beantworten. Ich kann Gotosailing wärmstens weiterempfehlen

Picture

Roberto D. · Oktober 2019

Quick response

We asked for a boat on Friday and we were sailing on Saturday. The yacht was better than we expected. Thank you for making it all possible at such short notice

Picture

Celine S. · Oktober 2019

Best moments of our summer

Dear GotoSailing.com, thank you for making our sailing holiday so magnificent. This was our first time on a boat and it was way too easier than we thought to arrange every detail. Our 3 kids were too happy since the moment they saw our boat. They didn't even want to go back home :) We are looking forward for next summer! Thanks for everything.

Picture

Klaus O. · Oktober 2019

Very organized charter operator, smooth check-in, boat in very good condition, great recommendations for the area

Picture

Hans M. · Oktober 2019

Au top :-) MERCI !!

Picture

Lucas R. · Oktober 2019

Excellent Service

Excellent service from Ada. Always on time responses. Very knowledgeable about sailing. Informing website with boat and operator names and transparent about prices. What you see is what you pay. Good choice for renting a boat in Greece.

Picture

Tulloch D. · Oktober 2019

Top-notch service

Picture

Carl S. · September 2019

Wonderful!

Picture

Sara H. · September 2019

Great service, quick response, professional staff

Picture

Vincent B. · September 2019

Helpful and quick responses

Picture

Thomas W. · September 2019

We've had a great time and we recommend Gotosailing to anyone

Picture

Antoine B. · September 2019

Had a very nice welcome at the marina, snacks and drinks made the waiting easy. We loved our boat, it was in perfect condition and the sheets and the towels were super soft.

Picture

Benno Z. · September 2019

Best boat I ever had

Everything was fine, very kind customer service. Water tank a little bit too small for a 7 people crew, solar panel not efficient. Everything else was on top. Best boat I ever had since.

Picture

Inge W. · September 2019

Charter operator was very organized and check-in was very fast. Boat was clean and all equipment worked perfectly.

Picture

Uve N. · September 2019

Great!

Picture

Iurii W. · September 2019

Very good price/quality ratio.

Picture

Tony Ç. · September 2019

Great value for money

Picture

Winfried S. · September 2019

5 stars

Picture

Frédéric &. · September 2019

Easy to book

Picture

Dirk R. · September 2019

We loved the Ionian islands. Ideal sailing destination

Picture

Bob E. · September 2019

Our skipper went above and beyond to make sure we had a good sailing experience. Amazing scenery, bays in Fethiye are fantastic

Picture

John G. · September 2019

Dave patiently found us a great boat after we declined several options, he was very kind. The booking process was a breeze

Picture

Orest B. · September 2019

Excellent and prompt communication!

Excellent and prompt communication! Appreciate the patience with our various requests for information about the boat, itinerary and charter operator. The charter operator at ACI Split Marina, Euromarine, was very responsive prior to the trip. If you have chartered before and are a reasonably experienced skipper you should be fine, but don’t expect a formal briefing and thorough pre-inspection like with a Sunsail/Moorings. That said, the boat was immaculately clean and everything worked as advertised. Two minor issues: the boat Tanpopo I is listed as a 2019 model, it’s a 2018. There was a lack of communication and urgency from the receptionists in the Euromarine office in informing us when our boat would be ready at pick up. Our boat returned with a broken window from the previous charterer which appeared to be promptly fixed. There was a disconnect between the dock workers and receptionists who never called us as promised to tell us the boat was ready. Stopping in every hour to ask was fruitless. Finally, we just loaded up the boat and found a worker to do the check out, getting out of the marina late at 6 PM.

Picture

Fabrizio D. · September 2019

ottimo servizio clienti

ottimo servizio clienti. ottimi prezzi. Ada è molto disponibile. Altamente raccomandato

Picture

Paul S. · Augusti 2019

Had a great week sailing in the Adriatic, wonderful bays, excellent food

Picture

Robert G. · Augusti 2019

All great

Picture

Fritz R. · Augusti 2019

We booked a catamaran from Lefkas. It was very luxurious and spacious, great for families with small children.

Picture

Vladimir S. · Augusti 2019

Super!

Picture

Claudius M. · Augusti 2019

Boat was excellent condition and on the third day, we had a minor breakdown and the base manager was very helpful and talked us through the problem. Highlyrecommended

Picture

Wolfgang Z. · Augusti 2019

Great effort for finding the right boat, easy booking

Picture

Levent R. · Augusti 2019

Did not want to come back! Perfect vacation

Picture

Svante R. · Augusti 2019

Gentle and fast service

Picture

Gemma S. · Augusti 2019

Everythink ok!!

Picture

Benny W. · Augusti 2019

Great service and follow-up. They just don't forget you like others after your booking. Got the answers to my question before and after the booking.

Picture

Julieta A. · Augusti 2019

Excellent boat and captain

We had the best time in Split, the boat was in excellent condition, our captain was great. Thank you Gotosailing team for hooking us up with this captain and the boat.

Picture

Samantha C. · Augusti 2019

Gotosailing was great but didn't translate on the the ground/water

The service from Gotosailing was great but sadly didn't translate onto the ground/water at the beginning of our holiday. The charter company did not cover themselves in glory when we first arrived. They had not got our snorkelling kit, or our SUPs ready and although we were told we could pay for the insurance by credit card, we couldn't and they were very reticent to give us a receipt of the money received. Later in the week when we went back into port they were more efficient. Also I would expect to be able to do an online shop before getting there so not having to spend 2 hours in the sweltering heat shopping for basic supplies. Doing a small shop would be acceptable. The food list that was sent over to us was not extensive at all.

Picture

Wolfgang T. · Augusti 2019

Immediate reaction from customer service, very attentive

Picture

Mäntylä K. · Augusti 2019

All hidden costs are revealed on the site directly, very helpful in planning on a tight budget

Picture

Wallace H. · Augusti 2019

Booking was very easy, customer support was excellent, very professional

Picture

Pleun W. · Augusti 2019

Local knowledge provided by the operator was perfect, we were able to steer away from the crowded marinas and restaurants.

Picture

Peter A. · Augusti 2019

Booking process was fast and easy

Picture

Justin K. · Augusti 2019

Dave was incredibly helpful, answered all of our questions, held the boat for us while we got the group together

Picture

Walter B. · Augusti 2019

5 star service

Picture

Adam B. · Augusti 2019

Very rapid and detailed communication, answered our questions and booked a great Oceanis 48 S/Y

Picture

John O. · Augusti 2019

Asked for a boat in the Dalmatian coast, got an offer in less than 30 minutes, booked the boat right away, now waiting for the journey

Picture

Alexander E. · Juli 2019

We had to “test” everything onboard

- echosounder unit wasn’t connected so we had to do it ourselves after 2 days when we finally figured out the error (owners told us it was working the day before which was BS since the cable wasn’t connected) - bow (jet) thruster stopped working already the first day and couldn’t be repaired although we rerouted our trip to meet up with maintenance staff - no electrical fans nor solar panels were installed although it was part of the inventory list at the time of booking - the boat didn’t have any gangway and we were promised to get one after one day (but we didn’t) - the boat was equipped with a wrong water supply setup which made the refilling of water a nightmare - the dinghy was left with 1-2l of fuel and the dinghy itself could barely take two people onboard All in all, we were the first group to charter the boat since delivery and we had the unfortunate situation to “test” everything onboard

Picture

Mäntylä S. · Juli 2019

Pleasant and professional advice

Picture

Herrmann K. · Juli 2019

Nice boat, nice crew

Picture

Heikki B. · Juli 2019

Check in process was quick and professional. Boat was in good condition and well maintained. Had a great week with lots of swimming and sailing

Picture

Friedrich A. · Juli 2019

Responsive customer service

Picture

Robin B. · Juli 2019

I couldn't recommend GotoSailing highly enough.

I hired a 37 ft Bavaria 2006 In Split in the second week of July 2019. The boat was a great price which was a bit of a worry from a company I had never dealt with before but I needn't have worried - see below. I had many dealings with Fleur and Dave of the office who were excellent. I dealt mostly with Fleur who was prompt and very supportive. I had a few problems before I arrived which meant a lot of correspondence with Fleur. My flight got in at 1am so the taxi service had to wait for me - No problem! I had problems in delay in getting my ICC Cert renewed before departure which meant i would to have hired a local skipper at Euro 1000 - GotoSailing offered to pay a significant portion so I could enjoy my holiday. I was very appreciative of their offer. In any event, my Cert arrived in time so didn't need a skipper.The Base Office manager Kristina was very helpful - West Cork is the place to go on holidays Kristina! The Base Manager Nicolai was brilliant. I rang him a few times over the week and he was patient and offered lots of additional local knowledge advice re anchoring spots etc. The Boat was not a new one but in great condition. Everything worked and was spotlessly clean. The engine was very well maintained and the sails as good as new. The only 2 areas of possible improvement might be the size of the dinghy (2 large adults and 2 chunky teenagers made for interesting transfers from anchor at night in windy conditions) and the electronic chart plotter was not fixed close to the wheel which having to go below but maybe Im spoilt as my own 36 footer has that facility with a bigger dinghy! I couldn't recommend Goto sailing highly enough. They really wanted me to have a good time and went the extra mile, particularly offering to pay costs on what was a low profit week for them with their original excellent offer. Great value for money, great customer service and they are my operator of choice next year. Robin Bradley Dublin Ireland... on facebook

Picture

Volker U. · Juli 2019

Highly competent and helpful staff

Picture

Phil v. · Juli 2019

Well-done

Picture

Andrey G. · Juli 2019

Very fast response and friendly people.

Picture

Philippe V. · Juli 2019

Very easy communication with Gotosailing people, very helpful. Our charter was perfect, the operator went the extra mile to help us with our groceries, itinerary and recommendations.

Picture

Andrew M. · Juli 2019

Can't beat the Greek Islands!

We sailed with friends who had a larger boat from another company and our boat was better equipped and more functional in so many ways. Having solar power was a godsend, allowing us to charge the fridge/etc. all day and keep the important refreshments ready to share with our friends. Chartering team was very helpful and quick to check us in all clear. Can't beat the Greek Islands so hope to go again soon! The only confusion when trying to book was a map of the area relative to our friends. Otherwise all good.

Picture

Felix N. · Juli 2019

We rented a boat starting in Paros, Cyclades. The boat was in very good condition, but, please keep in mind that the winds, so called Meltemi, are very strong in that region; the distances between the islands are far. Be ready for some serious sailing

Picture

Christof K. · Juli 2019

We had an excellent sailing week around the Cyclades islands, lovely weather, historical sites and great bays

Picture

Alexandr P. · Juli 2019

Nice sailing area, beautiful bays, Split is amazing. It is our favorite sailing destination. Boat was OK, the operator was very nice, kept us in the shade with lemonade during checkin.

Picture

Colin B. · Juli 2019

Best charter experience I have had so far

Picture

Virpi B. · Juli 2019

Very simple booking process

Picture

Ian K. · Juni 2019

Excellent boat and customer service

Picture

Thomas A. · Juni 2019

Excellent service from Fleur

Picture

François-Xavier W. · Juni 2019

Very professional and prompt service

Picture

Reiner M. · Juni 2019

Amazing sailing holiday made possible by Gotosailing.com team, many thanks

Picture

Judith S. · Juni 2019

Minimum steps to book a boat, all information clearly stated, easy to choose additional equipment

Picture

Norman B. · Juni 2019

Fast and efficient

Picture

Kurt v. · Juni 2019

We loved sailing the Greek Dodecanese islands, absolutely gorgeous.

Picture

Wolfram U. · Juni 2019

Very good and professional approach

Picture

Pierre L. · Juni 2019

Very supportive company

We had a minor accident on the boat, and informed the boat owner and 5 minutes later Gotosailing people called us, it was a Sunday! Thank you for looking out for your customers.

Picture

Max W. · Juni 2019

Each year, we got to a different location for sailing but we loved Göcek so much that we made an exception and already booked the same boat for next year

Picture

Thomas P. · Juni 2019

Outboard on our dinghy stopped working the first day, the operator sent someone to fix it, we were impressed. We had a fantastic time, the boat was OK, we loved Palma de Mallorca

Picture

Dmytro &. · Juni 2019

Truly helpful and knowledgeable customer agent, a great thanks to Jason

Picture

Wulf S. · Juni 2019

Excellent and efficent personnel

Picture

Yoav M. · Juni 2019

Prompt responses, very patient

Picture

Wilfrid U. · Juni 2019

Impressed with the level of service, got timely answers to all my questions

Picture

Peter G. · Maj 2019

Minor technical problems, handled by the operator in a timely manner, we lost half a day but they let us have a late check-out

Picture

Alexander P. · Maj 2019

Super friendly, nice people at the base. Had a fantastic time

Picture

Joëlle S. · Maj 2019

We were late this year for early bird advantages, nevertheless, Fleur found us a very good boat for a reasonable price.

Picture

Frank B. · Maj 2019

Professional and friendly service

Professional and friendly service

Picture

Walter F. · Maj 2019

Very responsive staff

Picture

David J. · Maj 2019

Very friendly and helpful staff. Gave us good tips for our trip.

Picture

Manfred a. · Maj 2019

We sailed the Amalfi coast in a beautiful yacht, amazing scenery, beautiful sea and wonderful food. Definitely coming back!

Picture

Steve B. · Maj 2019

Very good boat and service level

Picture

Catherine B. · Maj 2019

Jason was exceptionally knowledgeable about sailing, even recommended us great restaurants in the Göcek bay

Picture

Rail K. · Maj 2019

Five stars and beyond, excellent service, wonderful boat, journey of a lifetime

Picture

Winfried L. · Maj 2019

Very good customer service

Picture

Holger H. · Maj 2019

The whole booking process was seamless, Ada was very attentive

Picture

Michael F. · Maj 2019

Dave is very collaborative and kind, helped me with the booking process, made very good recommendations

Picture

Isaac W. · Maj 2019

Everything was excellent

Picture

Klaus S. · Maj 2019

Perfect sailing

Picture

Hans-Joachim K. · Maj 2019

Friendly operator, good boat despite the age, beautiful sailing area, we fell in love with Split!

Picture

Billy P. · April 2019

Boat maintenance was OK, the sailing experience was just perfect. Overall 4 stars from me

Picture

Giorgio P. · April 2019

The booking process was very smooth, group payment saved me from collecting money from friends. The trip was wonderful, we had a blast

Picture

Hans U. · April 2019

Such an amazing area, we fell in love with Split. Definitely coming back. Wonderful team!

Picture

Nick &. · April 2019

Amazing service

Picture

Ronan R. · April 2019

Booking process was fast and easy, very nice website

Picture

Mark B. · April 2019

Professional service

Picture

Adrian S. · April 2019

Great booking experience, very friendly staff

Picture

Ulrich H. · Mars 2019

Would definitely charter again with this operator, staff is exceptional and knowledgeable

Picture

Stephanie D. · Mars 2019

Professional site

Picture

Klas R. · Mars 2019

Wonderful crew, extremely helpful. We sailed, swam, had a great week.

Picture

Vitaliy K. · Mars 2019

Fantastic service

Picture

Oliver &. · Mars 2019

Easy booking through GotoSailing.com, group payment is great.

Picture

Henry G. · Mars 2019

Very comfortable, brand new and clean catamaran, our skipper was great, the cook was awesome. We all gained 5 pounds each!

Picture

Alexander R. · Mars 2019

Local guides were missing on the boat, glad we bought wifi. Wonderful weather, great bays

Picture

Olexiy A. · Mars 2019

Finding a berth in Croatia could be a headache, make plans ahead! Other than that, everything went well

Picture

Daniel F. · Februari 2019

Easy website and very good customer service

Picture

Werner A. · Februari 2019

Awesome experience

Picture

Alfred A. · Februari 2019

We chartered a cabin and were quite hesitant. We made great friends on the yacht, our captain was great. Thank you

Picture

Lauri F. · Februari 2019

Checked several booking sites, found the best deal here, did not expect too much but the customer service was excellent, thanks.

Picture

Robert S. · Februari 2019

Fast response, good offer and very easy booking process

Picture

Vesa H. · Februari 2019

We were extremely satisfied with the yacht and the operator and we can highly recommend both of them.

Picture

Gerald M. · Februari 2019

Solid boat, easy to navigate, everything in place.

Picture

Denise H. · Februari 2019

Great sailing experience in Ionian islands. Professional and helpful charter operator

Picture

Jürgen B. · Februari 2019

Very good service

Picture

Joan . · Februari 2019

Good value for money, we were hesitant first when the boat was very cheap, but it ended up being a very good bargain, thank you Gotosailing

Picture

Tarja M. · Februari 2019

Truly amazing experience. We had the time of our lives, the sailboat was well-equipped, the weather was in favor of us.

Picture

Mehmet M. · Februari 2019

Jason was very helpful with our booking

Picture

Jutta D. · Februari 2019

Very good assistance by Fleur. Very professional

Picture

Matthias W. · Januari 2019

Able to book with minimum hassle, well-organized website

Picture

Urs K. · Januari 2019

Perfect!!!

Picture

Andreas v. · Januari 2019

Exceeded our expectations!

Picture

Selmin M. · Januari 2019

Fantastic people, fantastic boat

Picture

Sascha W. · Januari 2019

Excellent support and service provided by GotoSailing team. It was our first time sailing in Europe. We took a 2-week trip in Greece and we loved their recommendations.

Picture

Muriel F. · Januari 2019

The boat seemed in good condition but the AC stopped working in the middle of our week. There was no way to fix it. There was one particular night we just couldn't sleep. Other than that, everything was fine.

Picture

Simon F. · Januari 2019

Great selection of boats, very convenient with all the information

Picture

Maxim R. · Januari 2019

Picture

Gianfranco E. · Januari 2019

Bonne opération...

Picture

Irene P. · Januari 2019

Excellent service, Fleur found us a very good boat within our budget

Picture

Jean M. · Januari 2019

Had a problem with credit card payment, they immediately contacted me saying that they are holding the boat for me while I sorted out with my bank.

Picture

Wolfgang V. · Januari 2019

Highly impressed with the level of service, easy to navigate web site, loved the articles

Picture

Graham O. · Januari 2019

Great deals, great boat selection

Picture

Rudolf D. · Januari 2019

Very helpful on finding the right boat and helping me through the booking process

Picture

Ann D. · Januari 2019

A friend recommended we go to Göcek for late October sailing. He was right on! Excellent weather, warm and translucent sea

Picture

Artem S. · Januari 2019

The boat was ready earlier than expected, we set sail before it was 2pm. The crew was excellent, our captain was simply the best.

Picture

Richard N. · Januari 2019

All perfect, definitely recommend to anyone

Picture

Vasilii T. · Januari 2019

Attentive and kind customer service staff, helped us find the perfect yacht

Picture

Gennady B. · Januari 2019

Super bateau!

Picture

Vlad S. · Januari 2019

Excellent service, got replies fast, booking was easy.