Publiceringsdatum: Juli 1, 2018

Villkor

Det engelska originalet av dessa användarvillkor kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen har förberetts endast för din bekvämlighet och inga rättigheter kan göras anspråk på över den översatta versionen. I händelse av inkonsekvens eller skillnad mellan de engelska och andra språkversionerna av dessa användarvillkor vad gäller innehållet eller tolkningen av dessa användarvillkor, kommer den engelska versionen att vara giltig och bindande i den utsträckning som lagen tillåter.

Denna webbplats ägs och drivs av GotoSailing.com BV-företag som är registrerat i Nederländerna, registrerad adress är Weipoortseweg 34, 2381NC Zoeterwoude, företagsskattenummer är NL859017588B01, registreringsnummer är 72179376.

GotoSailing.com är ett varumärke som ägs av GotoSailing.com BV

Läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem eftersom de innehåller viktig information om dina skyldigheter, juridiska rättigheter och gottgörelser. När du använder GotoSailing.com-webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor.

Detta är användaravtalet som hanterar din ("Kunden" "Charteraren" "Medlem" eller "du") användning av denna webbplats och de tjänster vi ("oss," "vi" eller "vår" betyder GotoSailing.com) tillhandahåller dig. Det är viktigt för både dig och oss att du förstår vårt avtalsbundna förhållande avseende din användning av vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller dig. Ta dig tid att läsa dessa villkor.

Genom att komma åt, surfa och använda vår webbplats, applikation eller annan plattform inklusive eventuella underdomäner därav, och alla andra webbplatser genom vilka GotoSailing.com tillhandahåller tjänster. Genom att göra en reservation för en båt och/eller hytt bekräftar och samtycker du till att du har läst, förstått och samtyckt till att följa och vara bunden av dessa villkor för båtcharter. Villkor reglerar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Rättigheter och skyldigheter som omfattas av detta dokument är relaterade till tjänster för boende på båtar ("Båtar", "Båtlistning") - båtcharter genom våra charteroperatörer och leverantörer - görs tillgängliga, ägs, kontrolleras, hanteras, underhålls och/eller värdas av GotoSailing.com. Charterflottaoperatörer ("Charteroperatörer" "Medlem" eller "du") är leverantörer av båtar som boende såsom båt, bareboat, yacht, sluk, katamaran, fartyg, alla andra typer av vattenfartyg och/eller hytter. Leverantörer ( "Leverantör" "Medlem") är leverantörer av överföring, transport, försäkringar och andra marina reserelaterade produkter eller tjänster som ibland är tillgängliga för bokning på webbplatsen.

Dessa villkor och alla bestämmelser som beskrivs i dem ska vara föremål för juridiskt ansvar och vara bindande för befraktaren som chartrar båten. Att bekräfta bokningsavsikten eller betala förskottsbetalningen till charteroperatören innebär att du godkänner villkoren.

Dessa villkor kan ibland ändras. GotoSailing.com har rätt att göra ändringar eller förbättringar av Villkoren när som helst med omedelbar verkan. I det här fallet kommer vi att informera dig i god tid så att du kan granska ändringarna och godkänna dem om du vill. Villkoren förkroppsligar hela avtalet och åsidosätter alla andra muntliga eller skriftliga avtal eller överenskommelser mellan dig och GotoSailing.com, om inte annat uttryckligen anges.

1. Omfattningen av GotoSailing.com-tjänsterna

Gotosailing.com tillhandahåller en onlinebokningsplattform för charteroperatörer, leverantörer och charterförare. På vår webbplats kan charteroperatörer och leverantörer visa sina fritidsbåtar och tjänster för bokning. Sedan kan befraktarna välja bland dessa för att göra en bokning för en båt, hytt och/eller en tjänst. Genom att göra en bokning med hjälp av webbplatsen ger Charterer ett erbjudande om att boka en båt till det angivna priset för bokningen och på andra villkor som anges på webbplatsen. När det accepteras av charteroperatören och följaktligen av GotoSailing.com, kommer detta att bli ett juridiskt bindande kontrakt, i enlighet med villkoren.

Efter att befraktaren har gjort en bokning fungerar vi endast som en mellanhand mellan befraktaren och befraktaren. Vi överför informationen om befraktarens bokning till den relaterade charteroperatören. Sedan skickar vi befraktaren ett bekräftelsemail för och på uppdrag av Charteroperatören. Befraktaren kommer att få ett bevis på att bokningen är bekräftad, via en e-postbekräftelse. Detta innebär att bokningen har bekräftats av charteroperatören. När befraktare gör en bokning och charteroperatörer accepterar den är de bundna av kontrakt direkt med varandra.

GotoSailing.com är inte en charteroperatör, en charterare eller en försäkringsgivare. GotoSailing.com agerar inte som ombud för någon befraktare eller charteroperatör, förutom vad som anges i betalningsvillkoren. GotoSailing.com är inte och blir inte en part till eller annan deltagare i något avtalsförhållande mellan Charterers och Charter Operatörer.

GotoSailing.com äger, hanterar, driver eller kontrollerar inte på något sätt (direkt eller indirekt, oberoende eller i samband med någon part) charteroperatörerna, eller flottan, båtarna eller någon kabin de tillhandahåller. Charteroperatörerna är ansvariga och ansvariga för att tillhandahålla båt- och/eller hyttchartertjänster och betjäna personer som har bokat via webbplatsen som sina befraktare. Charteroperatörer är ensamma ansvariga för att identifiera, förstå och följa alla lagar, regler och förordningar som gäller för deras båtar och tjänster. Charteroperatörer är ensamma ansvariga för att identifiera och erhålla alla nödvändiga tillstånd, licenser eller registreringar för de chartertjänster de erbjuder. Om du har frågor om hur lokala lagar gäller för dina båtlistor och chartertjänster på GotoSailing.com, måste du söka juridisk vägledning.

Informationen som vi visar på vår webbplats är baserad på information som tillhandahålls av charteroperatörer. Charteroperatörerna ges tillgång till ett extranät eller annan typ av anslutning till webbplatsen. Genom att använda denna anslutning är de fullt ansvariga för att uppdatera alla priser, tillgänglighet och annan relevant bokningsinformation som visas på vår webbplats. Även om vi kommer att vara mycket försiktiga när vi tillhandahåller våra tjänster, kommer vi inte att verifiera om, och kan inte garantera att, all information är korrekt, fullständig eller korrekt. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), eventuella avbrott (oavsett om de beror på något (tillfälligt och/eller partiellt) haveri, reparation, uppgradering eller underhåll av vår webbplats eller på annat sätt), eventuella felaktiga, vilseledande eller osanna information eller utebliven information. Varje charteroperatör är alltid ansvarig för att informationen (inklusive priser och tillgänglighet) som den tillhandahåller för att visas på vår webbplats är korrekt, korrekt och fullständig. Vår webbplats utgör inte och ska inte betraktas som en rekommendation eller rekommendation av kvalitet, servicenivå, kvalifikationer eller betyg för någon charteroperatör och/eller leverantör eller dess produkter eller tjänster.

Även om vi kan hjälpa till att lösa tvister, har GotoSailing.com ingen kontroll över och garanterar inte (i) förekomsten, kvaliteten, säkerheten, lämpligheten eller lagligheten av någon båt eller chartertjänster, (ii) sanningen eller riktigheten av någon båtbeskrivning, betyg, recension eller annat innehåll eller (iii) prestanda eller uppförande hos någon befraktare och/eller charteroperatör eller någon annan leverantör. GotoSailing.com stöder inte någon charteroperatör, chartertjänster, båt, charterare eller leverantörer. En befraktare eller charteroperatör som är "verifierad (eller liknande formulering)" indikerar endast att befraktaren eller charteroperatören har gått igenom en relevant verifierings- eller identifieringsprocedure. Sådana beskrivningar och referenser är inte ett stöd, certifiering eller garanti från GotoSailing.com. Detta gäller för alla befraktare eller charteroperatörer, inklusive befraktarens eller charteroperatörens identitet eller bakgrund eller om medlemmen är pålitlig, säker eller lämplig. Du måste alltid vara mycket försiktig när du bestämmer dig för om du ska chartra en båt eller använda andra chartertjänster, acceptera en bokningsförfrågan från en befraktare eller kommunicera och interagera (oavsett om du är online eller personligen) med den andra befraktaren och/eller charteroperatören. Verifierade bilder indikerar endast en visuell representation av en båt vid den tidpunkt då fotografiet togs, och kan inte betraktas som ett stöd från GotoSailing.com av någon charteroperatör eller båt.

Om du väljer att använda webbplatsen som en charteroperatör, är din relation med GotoSailing.com begränsad till att vara en oberoende tredjepartsleverantör. Du är inte en partner, agent, anställd eller joint venture på GotoSailing.com i någon mening. Du agerar enbart för din egen räkning och för din egen räkning, och inte för GotoSailing.coms räkning eller för GotoSailing.coms räkning.

För att marknadsföra webbplatsen och för att öka exponeringen av din båtflotta för potentiella befraktare och andra, kan innehåll visas i applikationer, på andra webbplatser, i e-postmeddelanden och i online- och offlineannonser. För att leverera våra tjänster till befraktare och charteroperatörer som talar olika språk, kan båtlistor och annat medlemsinnehåll översättas, helt eller delvis, till andra språk. GotoSailing.com kan inte garantera riktigheten eller kvaliteten på sådana översättningar och befraktare och charteroperatörer är ansvariga för att granska och validera riktigheten av sådana översättningar. Webbplatsen kan innehålla översättningar som drivs av Google. Google frånsäger sig alla garantier relaterade till översättningarna, uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla garantier om noggrannhet, tillförlitlighet och alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Sådana tredjepartstjänster kan ha andra villkor och sekretesspolicyer. GotoSailing.com är inte ansvarigt eller ansvarigt för riktigheten eller tillgängligheten av sådana tredjepartstjänster, eller de produkter, tjänster eller innehåll som sådana tredjepartstjänster tillhandahåller. Länkar till sådana tredjepartstjänster är inte ett stöd från GotoSailing.com av deras tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera kunder eller charteroperatörer eller bokningar efter eget gottfinnande och oavsett (juridiskt) skäl utan att behöva motivera ett sådant avslag. I undantagsfall kan vi även avbryta bekräftade. Vanliga skäl för att avvisa en bokning eller en kund inkluderar, men är inte begränsade till: Brott mot användarvillkoren, båtförfrågningar, återförsäljning av båt bokad via webbplatsen på individuell eller massbasis utan vårt skriftliga godkännande i förväg (“ Återförsäljning”), tvinga fram stora händelser, handels- eller ekonomiska sanktioner, embargon, juridiska restriktioner, bedrägeri, stöld eller kriminell verksamhet (eller misstankar om detta), inlämnande av vilseledande eller felaktig information från kundens sida, misstänkta bokningar, kreditkortsproblem, olämpligt beteende, hot , förolämpningar, våld, vägran att ge information, praktiska hinder, kommunikationsproblem, uppenbara fel (se nedan), historia, svartlistning av regeringar eller internationella organisationer, etc.

Om en bokning avvisas eller avbokas efter att en betalning redan har gjorts, kommer det totala bokningsvärdet att återbetalas. Undantag kan förekomma i fall av otillåten återförsäljning eller vid någon annan olämplig åtgärd. I sådana fall kan vi efter eget gottfinnande bestämma var vi förbehåller oss rätten att inte återbetala det totala bokningsvärdet eller någon del därav. I händelse av otillåten återförsäljning kommer återbetalningar inte att utfärdas på grund av många negativa faktorer, inklusive den skada som sådan praxis tillfogar våra kontrakterade och auktoriserade affiliate partners, charteroperatörer som tillhandahåller lager på en tillförlitlig och kontrakterad basis och den negativa varumärkespåverkan som orsakas p.g.a. obehöriga återförsäljare som försöker underskrida affärer med åtgärder som kan inkludera att placera det vidaresålda lagret på webbplatser som drivs av konkurrenter utan vår vetskap. Vi förbehåller oss också rätten att blockera (”svartlista”) medlemmar från webbplatsen, efter eget gottfinnande, permanent eller tillfälligt. Sådana svartlistade medlemmar får inte försöka komma åt sidan med något annat namn eller genom någon annan medlem.

I sällsynta fall kan vi också behöva avboka eller avvisa en bokning eller göra justeringar på grund av "uppenbara fel", oavsett deras ursprung. Ett uppenbart fel skulle till exempel vara ett misstag på Sajten (t.ex. vad gäller pris, villkor, poäng) som en rimlig person skulle erkänna är onormalt. I sådana fall kommer bokningen att justeras, eller vid behov betalas det debiterade beloppet utan kostnad. Om du ska avboka eller avvisa en bokning av denna anledning är efter eget gottfinnande.

Omständigheter som båtbokningsfel, pågående renoveringar och specifika behov hos gäster kan ha en enorm effekt på kvaliteten på din resa. Se till att informera charteroperatören om eventuella särskilda önskemål eller krav du har innan du checkar in.

På grund av Internets natur kan GotoSailing.com inte garantera den kontinuerliga och oavbrutna tillgängligheten och tillgängligheten för webbplatsen. GotoSailing.com kan begränsa tillgängligheten för webbplatsen eller dess vissa områden eller funktioner, om det bedöms nödvändigt med tanke på säkerheten eller integriteten hos våra servrar, kapacitetsbegränsningar eller för att utföra underhållsprocesser som säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt eller förbättras. Från tid till annan kan GotoSailing.com förbättra, förbättra och modifiera webbplatsen och introducera nya tjänster.

2. Behörighet, Använda webbplatsen GotoSailing.com

För att komma åt och använda webbplatsen eller registrera dig för ett GotoSailing.com-konto måste du vara minst 18 år gammal och kunna ingå juridiskt bindande avtal. Genom att gå in på eller använda webbplatsen garanterar och intygar du att du är 18 år eller äldre och att du har befogenhet och juridisk kapacitet att ingå ett kontrakt.

Licensen som GotoSailing.com ger dig att komma åt och använda webbplatsen är begränsad, begränsad, personlig, ej överförbar, återkallbar och kan inte underlicensieras. Denna licens för att komma åt och använda webbplatsen kan endast användas som uttryckligen anges i användarvillkoren. Förutom denna begränsade licens ger vi dig inga andra rättigheter eller licenser avseende webbplatsen; alla rättigheter eller licenser som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna. Innehållet och informationen på webbplatsen, såväl som programvaran och infrastrukturen som används för att leverera sådant innehåll och information, är äganderätt åt dess charteroperatörer och leverantörer, inklusive båtarna och andra relaterade tjänster. Du får endast använda webbplatsen för att göra legitima förfrågningar eller bokningar och du förbinder dig härmed att inte göra några spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar i väntan på efterfrågan. Du förbinder dig att när du gör en bokning är de betalningsuppgifter du ger oss helt korrekta. Du åtar dig också att tillhandahålla alla kontaktuppgifter inklusive e-post, post och/eller andra är korrekta och att bekräfta att vi kan använda dessa uppgifter för att kontakta dig om och när det behövs.

Som ett annat villkor för att använda webbplatsen samtycker du till att inte använda webbplatsen, dess innehåll eller information för några icke-personliga eller kommersiella ändamål (direkta eller indirekta) eller för något ändamål som är olagligt, olagligt eller förbjudet enligt användarvillkoren.

Därför får du inte göra det

 • återförsälja, komma åt, övervaka eller kopiera innehåll eller information på webbplatsen med hjälp av någon skrapa, robot, spindel eller andra automatiserade medel eller någon manuell process för något ändamål,
 • djuplänk till någon del av webbplatsen,
 • bryta mot begränsningarna i rubriker för uteslutning av robotar på webbplatsen eller kringgå eller kringgå andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen;
 • vidta någon åtgärd som medför, eller vi tror kan medföra, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur,
 • använda, sälja vidare, kopiera, övervaka (t.ex. spindel, skrapa), visa, ladda ner eller reproducera allt innehåll eller information, programvara, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen för någon kommersiell eller konkurrenskraftig aktivitet eller syfte,
 • "frame", "mirror" eller på annat sätt införliva någon del av webbplatsen på någon annan webbplats utan vårt skriftliga tillstånd i förväg,
 • leverera alla olagliga (enligt alla tillämpliga lagar eller förordningar) inlägg till eller via webbplatsen, eller alla inlägg som förespråkar olaglig aktivitet,
 • tillhandahålla länkar till eller leverera inlägg som innehåller material som kan anses vara obscent, skadligt, våldsamt, pornografiskt, oanständigt, oanständigt, kränkande, profan, rasistisk, diskriminerande, förolämpande, hotfull, slingrande, trakasserande, hatisk eller på annat sätt stötande,
 • Tillhandahålla länkar till eller leverera inlägg som innehåller falskt, ärekränkande, ärekränkande eller förtalande material,
 • leverera något inlägg som gör intrång eller kränker någon immateriell egendom eller annan rätt för någon enhet eller person, inklusive, utan begränsning, patent, varumärken, upphovsrätter, lagar som reglerar affärshemligheter, rättigheter till integritet eller publicitet;
 • leverera något inlägg som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller avtal eller förtroendeförhållanden;
 • utge sig för att vara en annan person eller enhet, anta en falsk identitet eller felaktigt uppge eller på annat sätt felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet, om syftet med att göra det är att vilseleda, vilseleda eller lura en annan,
 • manipulera identifierare, inklusive genom att förfalska rubriker, i syfte att dölja ursprunget till alla inlägg som du levererar;
 • använda webbplatsen på något sätt som kan försämra, överbelasta, skada, inaktivera eller på annat sätt störa användningen av webbplatsen eller andra medlemmars datorutrustning, eller orsaka skada, störa eller begränsa funktionen hos hårdvara, mjukvara eller telekommunikationsutrustning,
 • försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, någon relaterad webbplats, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen, genom hackning, lösenordsutvinning eller något annat sätt,
 • skaffa eller försöka få tag på material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via webbplatsen, inklusive skörd eller på annat sätt samla in information om andra såsom e-postadresser,
 • delta i vilseledande metoder som syftar till att manipulera den organiska sökmotorresultatsidan (SERP) eller använda sökmotoroptimeringstekniker (“SEO”) som anses strida mot vanliga riktlinjer för sökmotorer. SEO-praxis som anses oetisk eller "svart hatt" (aka "spamdexing") inkluderar, men är inte begränsade till cloaking, metadata och titeltaggar, innehållsskrapning, länkscheman, sökordsstoppning, Google-bomber, dold text och länkar, dörröppning och cloaked sidor, länkbruk eller system, bloggkommentarspam, etc.,
 • göra något annat som kan skada webbplatsen och deras anställda, rykte eller på annat sätt ha en negativ inverkan,
 • stödja eller stödja något av ovanstående.

Utan uttryckligt skriftligt tillstånd från GotoSailing.com och om inte annat uttryckligen tillåts, får webbplatser inte hyperlänka till någon sida utöver webbplatsens hemsida eller rama in webbplatsen eller någon webbsida eller material häri, och inte heller får någon enhet hyperlänka någon aspekt av webbplatsen i ett e-postmeddelande för kommersiella ändamål.

Genom att göra en reservation på webbplatsen, intygar och garanterar du att du inte omfattas av något internationellt sanktionsprogram.

Du kommer att uppfylla alla dina skyldigheter, skatt, källskatt eller annat som krävs av ditt hemland, om och när det är tillämpligt.

Om du öppnar eller laddar ner applikationen från Apple App Store, godkänner du Apples licensierade slutanvändarlicensavtal för applikationer . Vissa områden på GotoSailing.com implementerar Google Maps/Earth-karttjänster, inklusive Google Maps API. Din användning av Google Maps/Earth omfattas av de ytterligare användarvillkoren för Google Maps/Google Earth .

3. Kontoregistrering

För att få tillgång till och använda vissa funktioner på webbplatsen måste du registrera dig med ett konto ("GotoSailing.com-konto") och därmed bli medlem för att publicera eller boka en båt, köpa eller tillhandahålla tjänster. Om du startar ett GotoSailing.com-konto för ett företag eller annan juridisk person, representerar och garanterar du att du har befogenhet att juridiskt binda den enheten och ge oss alla tillstånd och licenser som anges i dessa villkor.

Du kan registrera ett GotoSailing.com-konto genom att använda en e-postadress och skapa ett lösenord. Om det är tillgängligt kan du också göra det via ditt konto med vissa sociala nätverkstjänster från tredje part, som Facebook eller Google ("SNS-konto"). Du kan när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt GotoSailing.com-konto och ditt SNS-konto genom att gå till avsnittet "Inställningar" på webbplatsen.

Du måste tillhandahålla aktuell, korrekt och fullständig information under registreringsprocessen och se till att hålla ditt GotoSailing.com-konto uppdaterat.

Du får inte registrera mer än ett (1) GotoSailing.com-konto om det inte är auktoriserat av GotoSailing.com. Du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt GotoSailing.com-konto till en annan part.

Att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för dina GotoSailing.com-kontouppgifter är ditt ansvar och du får inte avslöja dina referenser till någon tredje part. Om du vet eller har någon anledning att misstänka att dina referenser har stulits, förlorats, förskingrats eller på annat sätt äventyrats, eller i händelse av någon faktisk eller misstänkt obehörig användning av ditt GotoSailing.com-konto, måste du omedelbart meddela GotoSailing.com. Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs via ditt GotoSailing.com-konto, såvida inte sådana aktiviteter inte har auktoriserats av dig och du inte på annat sätt är försumlig som att underlåta att rapportera obehörig användning eller förlust av dina referenser.

GotoSailing.com kan aktivera funktioner som tillåter dig att tillåta andra medlemmar eller vissa tredje parter att vidta vissa åtgärder som kan påverka ditt GotoSailing.com-konto. Till exempel kan vi tillåta berättigade medlemmar eller vissa tredje parter att boka listor på uppdrag av andra medlemmar, eller så kan vi tillåta charteroperatörer att lägga till andra medlemmar för att hjälpa till att hantera deras båtlistor. Dessa funktioner gör det inte nödvändigt att du delar dina referenser med någon annan person. Ingen tredje part är auktoriserad av GotoSailing.com att be om dina referenser, och du kommer inte att begära inloggningsuppgifter från en annan medlem.

4. Innehåll, betyg och recensioner, ytterligare korrespondens och kommunikation

Innehåll

Efter eget gottfinnande kan GotoSailing.com tillåta medlemmar att:

 • Skapa, ladda upp, skicka, ta emot, posta och lagra innehåll och information inklusive text, foton, ljud, video eller annat material på eller via webbplatsen ("Medlemsinnehåll")
 • Få åtkomst till och se medlemsinnehåll och allt innehåll som GotoSailing.com själv visar på eller via webbplatsen, inklusive proprietärt GotoSailing.com-innehåll och allt innehåll som licensierats eller godkänts för användning av eller genom GotoSailing.com från en tredje part ("GotoSailing.com Innehåll" och tillsammans med medlemsinnehåll "Communal Content")

Innehåll på GotoSailing.com och medlemsinnehåll kan i sin helhet eller delvis skyddas av upphovsrätt, varumärken och/eller andra lagar i Nederländerna och andra länder. Du erkänner och samtycker till att GotoSailing.com-webbplatsen och GotoSailing.com-innehållet, inklusive alla associerade immateriella rättigheter, är exklusiv egendom som tillhör GotoSailing.com och/eller dess licensgivare eller auktoriserade tredje parter. Du kommer inte att ta bort, dölja eller ändra några meddelanden om upphovsrätt, varumärken, servicemärken eller andra äganderättsmeddelanden som är integrerade i eller medföljer webbplatsen, GotoSailing.com-innehåll eller medlemsinnehåll. Alla varumärken, tjänstemärken, logotyper, handelsnamn och andra källidentifierare för GotoSailing.com som används på eller i samband med GotoSailing.com-webbplatsen och GotoSailing.com-innehållet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör GotoSailing.com i Nederländerna och utomlands. Varumärken, logotyper, tjänstemärken, handelsnamn och andra äganderättsbeteckningar för tredje parter som används på eller i samband med GotoSailing.com-webbplatsen, GotoSailing.com-innehåll och/eller kommunalt innehåll används endast i identifieringssyfte och kan vara egendomen. av sina respektive ägare.

Förutom i den utsträckning du är den lagliga ägaren till visst medlemsinnehåll eller som uttryckligen tillåts i dessa villkor, kommer du inte att använda, modifiera, kopiera, anpassa, förbereda härledda verk av, distribuera, licensiera, överföra, sälja, offentligt visa, offentligt utföra , överföra, sända eller på annat sätt utnyttja GotoSailing.com-webbplatsen eller det gemensamma innehållet. Förutom de licenser och rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa villkor, beviljas inga rättigheter eller licenser till dig underförstått eller på annat sätt under några immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av GotoSailing.com eller dess licensgivare.

Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger GotoSailing.com dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicenserbar, återkallbar, icke-överlåtbar licens att (i) ladda ner och använda applikationen på dina personliga enheter; och (ii) komma åt och se något gemensamt innehåll som tillhandahålls på eller via webbplatsen och är tillgängligt för dig, endast för ditt personliga och icke-kommersiellt bruk.

Genom att skapa, ladda upp, skicka, ta emot, lägga upp, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt medlemsinnehåll på eller via webbplatsen, ger du GotoSailing.com ett icke-exklusivt, världsomspännande, royaltyfritt, oåterkalleligt, evigt (eller för termen av skyddet), underlicenserbar och överförbar licens till sådant medlemsinnehåll för att komma åt, använda, lagra, kopiera, modifiera, förbereda härledda verk av, publicera, distribuera, överföra, streama, sända och på annat sätt utnyttja sådant medlemsinnehåll på något sätt att tillhandahålla och/eller marknadsföra webbplatsen, i någon media eller plattform. GotoSailing.com gör inte anspråk på några äganderätter till något medlemsinnehåll såvida du inte ger specifikt samtycke, och ingenting i dessa villkor kommer att anses begränsa några rättigheter som du kan ha att använda eller utnyttja ditt medlemsinnehåll.

GotoSailing.com kan erbjuda charteroperatörer möjligheten att låta professionella fotografer ta bilder av deras båtlistor och chartertjänster. Fotografierna tillhandahålls av fotografen till charteroperatörer. Charteroperatörer kan inkludera dessa foton i sina båtlistor med eller utan en vattenstämpel eller tagg som bär orden "GotoSailing.com Verified Photo" eller liknande formulering ("Verified Images"). Det är ditt ansvar att se till att din båt- och chartertjänst är korrekt representerad i de verifierade bilderna. Om de inte längre korrekt representerar din båtlista, om du slutar vara värd för den utvalda chartertjänsten, eller om ditt GotoSailing.com-konto avslutas eller stängs av av någon anledning, kommer du att sluta använda de verifierade bilderna på eller via webbplatsen. Du erkänner och samtycker till att GotoSailing.com ska ha rätten att använda vilken verifierad bild som helst i marknadsföring, reklam och/eller för andra affärsändamål i vilken plattform eller media som helst, oavsett om det är relaterat till din båtnotering och utan ytterligare meddelande eller kompensation till dig. Där GotoSailing.com inte är den exklusiva ägaren av verifierade bilder, genom att använda sådana verifierade bilder på eller via webbplatsen, ger du GotoSailing.com en exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, oåterkallelig, evig (eller under skyddstiden) , underlicenserbar och överlåtbar licens att använda sådana verifierade bilder för reklam, marknadsföring och/eller andra affärsändamål i vilken plattform eller media som helst, oavsett om det är i relation till din båtlista eller på annat sätt, utan ytterligare meddelande eller kompensation till dig. GotoSailing.com i sin tur ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicenserbar, återkallbar, icke-överlåtbar licens att använda verifierade bilder utanför webbplatsen, endast för ditt personliga och icke-kommersiellt bruk.

För allt medlemsinnehåll som du gör tillgängligt på eller via webbplatsen är du ensam ansvarig. Du representerar och garanterar att:

 • Du är antingen den enda och exklusiva ägaren till allt medlemsinnehåll som du tillhandahåller på eller via webbplatsen eller så har du alla rättigheter, licenser, samtycken och utgåvor som är nödvändiga för att ge GotoSailing.com rättigheterna till och till sådant medlemsinnehåll, som avses under dessa villkor; och
 • Varken medlemsinnehållet eller ditt inlägg, uppladdning, publicering, inlämning eller överföring av medlemsinnehållet eller GotoSailing.coms användning av medlemsinnehållet (eller någon del därav) kommer att göra intrång, förskingra eller kränka en tredje parts patent , varumärke, upphovsrätt, affärshemlighet, moraliska rättigheter eller andra äganderätter eller immateriella rättigheter, eller rättigheter till publicitet eller integritet, eller resultera i brott mot någon tillämplig lag eller förordning.

Du kommer inte att ladda upp, lägga upp, publicera, skicka eller överföra något medlemsinnehåll som:

 • är bedräglig, falsk, vilseledande (direkt eller genom utelämnande eller underlåtenhet att uppdatera information) eller vilseledande;
 • är ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, vulgärt eller stötande;
 • främjar diskriminering, trångsynthet, rasism, hat, trakasserier eller skada mot någon individ eller grupp;
 • är våldsam eller hotfull eller främjar våld eller handlingar som hotar någon annan person eller djur;
 • främjar olagliga eller skadliga aktiviteter eller ämnen; eller bryter mot någon av GotoSailing.coms policyer
 • GotoSailing.com kan, utan föregående meddelande, ta bort eller inaktivera åtkomst till något medlemsinnehåll som GotoSailing.com anser bryta mot dessa villkor eller GotoSailing.coms då gällande policyer eller standarder, eller på annat sätt kan vara skadligt eller stötande för GotoSailing.com , dess medlemmar, tredje part eller egendom.

GotoSailing.com respekterar upphovsrättslagen och förväntar sig detsamma av sina medlemmar. Om du anser att något innehåll på webbplatsen gör intrång i upphovsrätt som du äger, vänligen informera oss omedelbart.

Betyg och recensioner

När du genomför en bokning betyder det att du samtycker till att få en inbjudan via e-post för att fylla i vårt recensionsformulär som vi skickar till dig efter din vistelse på båten. Mejlet kan följas av en eller flera påminnelser. Ifyllande av formuläret är valfritt. Bekräftelse- och recensionskommunikationen i form av e-post eller SMS är transaktionsbaserad och är inte en del av marknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev som du kan avsluta prenumerationen på.

Båtbetygen är endast för din information. Betygen bildas på basis av information vi har fått från leverantörerna och charteroperatörerna. Standardinställningen för rankningen av charteroperatörer på vår webbplats är "Rekommenderas" eller någon liknande formulering ("Standardrankningen"). Vi erbjuder även andra sätt att rangordna charteroperatören. Observera att standardrankningen genereras genom ett helautomatiskt rankningssystem (algoritm) och baseras på flera kriterier, som inte bara inkluderar populariteten för en charteroperatör bland våra kunder, utan även kundtjänsthistorik och viss bokningsrelaterad data som t.ex. antal bokningar, avbokningar, konverteringsfrekvens, etc. Utbetalning av provision i tid av en charteroperatör och provisionsprocenten ingår också i algoritmen; men de är bara två av flera faktorer i standardrankingen.

Ett stjärnklassificeringssystem i kombination med ranking indikerar bara graden av tillfredsställelse du kan förvänta dig att hitta i en viss båt. Ett högre betyg indikerar vanligtvis en högre komfortnivå. Observera att stjärnbetyg kan skilja sig anmärkningsvärt beroende på plats, lokala marknadsförhållanden, tillgängliga alternativ, praxis eller andra omständigheter. Det är alltså möjligt att ett stjärnbetyg i ett visst land, region, hamn, marina eller stad inte är jämförbart med samma stjärnbetyg på en annan plats på grund av sådana omständigheter. Betygen kanske inte alltid återspeglar alla faciliteter eller tjänster som kan vara tillgängliga på en båt, och vissa faciliteter och funktioner kanske inte är tillgängliga i varje hytt eller på varje båt med en viss stjärnklassificering. Om det finns några bekvämligheter eller funktioner som är särskilt viktiga för dig, vänligen kontakta vår kundtjänst och fråga.

Befraktare kan publicera en offentlig recension och lämna in ett stjärnbetyg om sin vistelse inom en viss tidsram efter att ha slutfört en bokning. Eventuella betyg eller recensioner återspeglar individuella kunders åsikter och inte GotoSailing.coms åsikter. Betyg och recensioner verifieras inte av GotoSailing.com för korrekthet och kan vara felaktiga eller vilseledande.

Betyg och recensioner från kunder måste vara sakliga, sanningsenliga och rättvisa och får inte bestå av något stötande eller ärekränkande språk.

Kunder och charteroperatörer är förbjudna att manipulera betygs- och recensionssystemet på något sätt, inklusive att låta en tredje part skriva en positiv eller negativ recension om en annan medlem.

Betyg och recensioner är en del av en medlems offentliga profil och kan även dyka upp någon annanstans på webbplatsen tillsammans med annan relevant information såsom antal bokningar, antal avbokningar och annan information.

Ytterligare korrespondens och kommunikation

Genom att slutföra en bokning godkänner du att få:

 • ett e-postmeddelande som vi kan skicka dig kort före ditt ankomstdatum, som ger dig information om din destination och ger dig viss information och erbjudanden (inklusive erbjudanden från tredje part i den utsträckning som du aktivt har valt att få denna information) som är relevanta för din bokning och destination, och
 • ett e-postmeddelande som vi kan skicka till dig omgående efter din vistelse, och bjuda in dig att fylla i vårt gästrecensionsformulär. Se vår sekretess- och cookiespolicy för mer information om hur vi kan kontakta dig.

GotoSailing.com gör inte anspråk på något ansvar eller ansvar för någon kommunikation med charteroperatören och/eller leverantören på eller via dess webbplats. Du kan inte härleda några rättigheter från någon begäran till eller kommunikation med Charteroperatören och/eller leverantören eller (någon form av) bekräftelse på mottagande av någon kommunikation eller begäran. GotoSailing.com kan inte garantera att någon begäran eller kommunikation kommer att (i vederbörlig ordning och i rätt tid) tas emot/läses av, efterlevs, verkställs eller accepteras av Charteroperatören och/eller leverantören.

För att på lämpligt sätt slutföra och säkra din bokning måste du använda din korrekta och giltiga e-postadress. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för (och har ingen skyldighet att verifiera) någon felaktig eller felstavad e-postadress eller felaktiga eller felaktiga (mobil) telefonnummer eller kreditkortsnummer.

Alla anspråk eller klagomål mot GotoSailing.com eller avseende tjänsten måste lämnas in omedelbart, men i alla händelser inom 30 dagar efter den planerade dagen för produktens eller tjänstens slutförande (t.ex. utcheckningsdatum). Alla klagomål eller anspråk som lämnas in efter 30 dagar kan avvisas, och käranden ska förlora sin rätt till eventuell skada eller kostnadsersättning.

På grund av de kontinuerliga justeringarna och uppdateringen av tillgänglighet och priser, rekommenderar vi starkt att du tar skärmdumpar när du gör en reservation för att stödja ditt påstående, om det behövs.

5. Förskottsbetalning, betalning och utbetalningsmetoder

När du lägger till en betalnings- eller utbetalningsmetod till ditt GotoSailing.com-konto kommer du att bli ombedd att tillhandahålla faktureringsinformation till GotoSailing.com eller dess tredje parts betalningsbehandlare, såsom namn, faktureringsadress och information om finansiella instrument. När du lägger till en betalnings- eller utbetalningsmetod måste du tillhandahålla aktuell, korrekt och fullständig information. Du är skyldig att hålla din betalningsmetod och din utbetalningsmetod uppdaterade hela tiden.

Betalning måste göras antingen med bankkreditkort eller banköverföring. Vid banköverföring måste Charterer ange bokningskoden som anges i beskrivningen av betalningen. Befraktare måste skicka en kopia av banköverföringen via e-post till GotoSailing.com vid betalning.

Du godkänner GotoSailing.com att debitera din betalningsmetod, de totala avgifterna för varje bokningsförfrågan som är kopplad till ditt GotoSailing.com-konto. GotoSailing.com kommer att samla in de totala avgifterna på det sätt som överenskommits mellan dig och GotoSailing.com via GotoSailing.com-webbplatsen. GotoSailing.com kommer vanligtvis att samla in de totala avgifterna efter att charteroperatören accepterat din bokningsförfrågan. GotoSailing.com kan erbjuda alternativa alternativ för timing och betalningssätt; eventuella ytterligare avgifter för att använda erbjudna betalningsalternativ kommer att visas på GotoSailing.com-webbplatsen och inkluderas i de totala avgifterna. Du samtycker till att betala sådana avgifter genom att välja betalningsalternativet. Om GotoSailing.com inte kan samla in de totala avgifterna som planerat, kommer GotoSailing.com att samla in de totala avgifterna senare. När betalningstransaktionen för bokningen du begärde har slutförts kommer du att få en bekräftelse via e-post.

För båt- och/eller hyttbokningar med kreditkort kommer ditt kreditkort att debiteras av GotoSailing.com för hela priset (ibland utan möjlighet till återbetalning beroende på charteroperatörens bokningsvillkor) vid bokning och bekräftelse av bokningen. Vänligen kontrollera bokningsuppgifterna noggrant för sådana omständigheter innan du gör din bokning. GotoSailing.com kommer att behandla återbetalningar, om och när tillämpligt, inom en rimlig tidsram. Vi använder teknologin "Secure Socket Layer (SSL)" för att skydda och kryptera din kreditkortsinformation när den skickas till oss. Var medveten om att din bank kan ta ut ytterligare avgifter på transaktionen. GotoSailing.com har ingen kontroll över sådana extra avgifter. För bokningar med betalning via banköverföring kan befraktaren göra en betalning via banköverföring för att boka en båt. I detta fall kommer ett icke-återbetalningsbart belopp på 10 % av den totala charteravgiften att debiteras på befraktarens kreditkort eller något annat betalningssystem tills befraktaren överför resten av avgiften till GotoSailing.com:s bankkonto inom 3 (tre) arbetsdagar. Om banköverföringen inte sker inom den angivna tidsperioden kommer bokningen av båten att annulleras utan någon återbetalning.

För att behandla "utländska transaktioner" tar vissa kreditkortsföretag ut en avgift från sina medlemsbanker. Om du gör korttransaktioner och mottagaren använder en bank som är belägen i ett annat land än den bank som utfärdade ditt kort, kan en internationell servicebedömning, gränsöverskridande transaktionsavgift eller liknande avgift tas ut. Din emitterande bank kanske eller kanske inte överför denna avgift till dig. Detta ligger utanför GotoSailing.coms kontroll, så kontakta din utfärdande bank för mer information.

I händelse av obehörig användning av ditt kreditkort av tredje part eller kreditkortsbedrägeri, bör du kontakta din bank eller kortutgivare omedelbart efter att du har upptäckt sådan obehörig användning. Om du misstänker en otillåten eller bedräglig bokning, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart.

För att göra en bokning måste du vara över 18 år (eller myndig ålder i de länder och territorier där den är högre än 18) och ha full juridisk kapacitet att genomföra transaktionen (eller ha tillstånd från din vårdnadshavare) . Du förbinder dig att kreditkortet eller någon annan betalningsmetod som finns tillgänglig på betalningssidan du använder, är din egen eller att du har behörighet att slutföra bokningen med detta kort och/eller betalningsmetod att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för transaktionen. Du accepterar ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs under ditt namn eller konto. Du åtar dig att de uppgifter du ger oss när du gör en bokning är helt korrekta.

GotoSailing.com förbehåller sig rätten att inte acceptera vissa kreditkort. GotoSailing.com kan lägga till eller ta bort andra betalningsmetoder efter eget gottfinnande. För din bekvämlighet erbjuder GotoSailing.com nu ett alternativ att ha dina kreditkortsuppgifter säkert lagrade. För mer information, vänligen ta en titt på vår sekretesspolicy.

Vi använder stränga rutiner för upptäckt och förebyggande av bedrägerier. I vissa fall kan vi kräva verifieringar eller ytterligare information för att bekräfta och validera bokningen. Bokningar bekräftas inte förrän du har fått ett bekräftelsemail med en voucher och det är möjligt att en hel båt och/eller en hytt kan bli fullbokad under bedrägerikontrollen. I detta fall kommer bokningen inte längre att vara tillgänglig. GotoSailing.com kan aldrig hållas ansvarigt i sådana fall. Ytterligare information som tillhandahålls kommer att behandlas i enlighet med strikta industristandarder för att skydda integriteten, till exempel genom att använda kryptering för överföring och specialiserade agenter för verifiering. Om du väljer att inte tillhandahålla ytterligare information eller om vi inte är nöjda med den mottagna informationen kommer bokningen inte att slutföras och annulleras helt och eventuella belopp som debiteras (inklusive verifieringsavgiften i förekommande fall) kommer att återbetalas.

Betalning på webbplatsen kan misslyckas av ett antal anledningar. I sådana fall kommer GotoSailing.com att förse dig med alternativ för att säkerställa att du fortsätter med din bokning. Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst.

6. Gruppbetalningsvillkor

Termen "Charterarrangör" beskriver en befraktare som gör en bokningsbegäran för en båtlistning och hanterar bokningen efter bekräftelse, på uppdrag av sig själv och två eller flera andra medbefraktare.

Termen "Co-Charterers" beskriver individer som är inbjudna och accepterar inbjudan att delta i en gruppbetalningsbokningsförfrågan genom att betala en (inte nödvändigtvis proportionell) procentandel av de totala avgifterna.

Termen "bokningsbegäran om gruppbetalning" beskriver en bokningsbegäran som görs av en charterarrangör efter att ha angett att han/hon organiserar en gruppcharter på uppdrag av sig själv och två eller flera andra co-charterare.

Termen "Gruppbetalningsbokning" beskriver en gruppbetalningsbokningsförfrågan som har accepterats av charteroperatören och betalats i sin helhet av charterarrangören och hans/hennes medbefraktare. För att komma åt och använda Gruppbetalningsfunktionen på Sajten behöver Co-Charterers inte nödvändigtvis registrera sig med ett konto ("GotoSailing.com-konto") och därmed bli medlem för att betala för sin del av Chartern; men när du som Co-Charterer använder GotoSailing.com-webbplatsen, samtycker du till att följa och vara bunden av villkoren för webbplatsen.

Efter inlämnandet av bokningsbegäran om gruppbetalning kommer du som charterarrangör att debiteras för din andel av den totala avgiften. Du kan sedan skicka inbjudningar till alla Co-Charterers, inklusive dem i bokningsbegäran om gruppbetalning. Från och med tidpunkten för bekräftelsen av bokningsbegäran om gruppbetalning kommer Co-Charterers att ha sjuttiotvå (72) timmar på sig att göra sina respektive betalningar.

Om betalningen inte slutförs inom den angivna tidsramen kommer din gruppbetalningsbegäran att annulleras. Dessutom, om charterorganisatörens betalningsmetod misslyckas, kommer du att bli kontaktad via GotoSailing.com-plattformen och ombedd att skicka in en annan betalning. För att förhindra annullering av gruppbetalningsbokningsförfrågan måste sådan betalning tas emot inom samma tidsramar som anges för Co-charterers.

Om du som charterorganisatör skickar in en ändringsbegäran som ökar de totala avgifterna för bokningsbegäran om gruppbetalning, kommer du ensam att debiteras för beloppet för sådan ökning; varje ändring som minskar de totala avgifterna, kommer charterarrangören att ersättas för mellanskillnaden.

Genom att delta i en gruppbetalningsbokning auktoriserar varje medbefraktare charterarrangören: (i) att agera på sambefraktarens vägnar för att hantera bokningen och följande ändringsförfrågningar - om det finns några; och (ii) att observera statusen för alla betalningar som hör till Gruppbetalningsbokningen.

När Medbefraktaren (i) accepterar Charterorganisatörens inbjudan till Gruppbetalningsbokningsförfrågan och (ii) erbjuder betalning för hans/hennes andel av de totala avgifterna, erkänner och accepterar Medbefraktaren att ett avtal har gjorts mellan Charterorganisatören och Co. -Befraktare. Villkoren i det avtalet inkluderar de villkor som anges i dessa Gruppbetalningsvillkor och alla andra villkor som accepteras av både Medbefraktaren och Charterorganisatören, i den mån sådana villkor inte strider mot dessa Gruppbetalningsvillkor, Villkoren, Betalningsvillkor eller integritetspolicyn, och utöka inte GotoSailing.coms skyldigheter eller begränsar GotoSailing.coms rättigheter enligt dessa gruppbetalningsvillkor, villkor, betalningsvillkor eller sekretesspolicy.

Uppsägning och tvister mellan medbefraktare och charterarrangörer

 1. Uppsägning
  Charterorganisatören får inte ta bort någon Co-charterare från en gruppbetalningsbokning. Om Charterorganisatör och/eller Co-Charterer kommer överens om att Co-Charterer kommer att upphöra att delta i en gruppbetalningsbokning, samtycker de var och en om att alla belopp som ska betalas från den ena till den andra kommer att regleras mellan dem direkt, utanför GotoSailing.com-plattformen . Både Charter Organizer och Co-Charterer accepterar också att GotoSailing.com innehar rätten att avsluta Gruppbetalningstjänsten eller avsluta någondera partens deltagande i Gruppbetalningstjänsten.
 2. Effekt av uppsägning
  Om Charterorganisatören eller någon Co-Charterer inte är eller blir olämplig att delta i GotoSailing.com-plattformen kommer gruppbetalningsbokningen att annulleras helt. Efter uppsägning kommer Charterorganisatören fortfarande att hålla ansvaret för alla hans/hennes och hans/hennes Co-Charterers handlingar före borttagning, inklusive ansvaret att slutföra eventuella pågående eller framtida betalningar från Co-Charterer.

Tvister

Att medla i tvister mellan charterorganisatörer och co-charterare är inte GotoSailing.coms skyldighet. GotoSailing.com förbehåller sig dock rätten att genomföra sin egen undersökning och vidta nödvändiga åtgärder. I sådana fall samtycker både charterorganisatörer och co-charterers att samarbeta med och hjälpa GotoSailing.com i god tro, och att ge GotoSailing.com relaterad information och vidta åtgärder som kan begäras av GotoSailing.com inom rimliga skäl, relaterade till eventuella anspråk. eller klagomål som gjorts av medlemmar om aktiviteter, bokningar, listor eller andra listor eller med avseende på någon undersökning som utförs av GotoSailing.com eller en representant för GotoSailing.com, angående användning eller missbruk av gruppbetalningstjänsten, webbplatsen, applikationen, eller tjänsterna.

GotoSailing.com förbehåller sig rätten till varje gottgörelse, som kan leda till rättsliga åtgärder och/eller avstängning eller diskvalificering av dig från Group Payment Service eller avstängning, begränsning av inaktivering eller avslutande av ditt GotoSailing.com-konto, om vi efter eget gottfinnande fastställa att du har brutit mot dessa gruppbetalningsvillkor, villkoren, betalningsvillkoren eller tillämpliga lagar, eller där vi finner det nödvändigt med rimliga skäl för att skydda medlemmarnas eller GotoSailing.coms säkerhet, för riskbedömning, förebyggande av bedrägerier, säkerhet eller utredning syften.

Inga rekommendationer

Att acceptera om du vill ta del av Gruppbetalningstjänsten eller inte är ditt ansvar och du gör det på egen risk. Vi ansvarar inte för någon skada eller skada som kan uppstå från din interaktion med charterorganisatörer, co-charterers och/eller charteroperatörer.

Genom att använda gruppbetalningstjänsten, webbplatsen, applikationen eller tjänsterna samtycker du till att alla juridiska gottgörelser eller ansvar som du försöker få för handlingar eller misstag av andra medlemmar, inklusive charterorganisatörer, co-charterare och/eller andra tredje parter , begränsas till ett anspråk mot de särskilda medlemmarna eller andra tredje parter som orsakat dig skada. Med avseende på sådana handlingar eller misstag samtycker du till att inte försöka ålägga ansvar på eller söka någon rättslig rättelse från GotoSailing.com

Ersättning

Oavsett om du är en Charter Organizer eller en Co-Charterer, samtycker du till att släppa, försvara, gottgöra och hålla GotoSailing.com och dess dotterbolag och dotterbolag, och deras tjänstemän, direktörer, anställda och agenter, ofarliga från och mot alla skulder, anspråk , förluster, skador och utgifter, inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska och redovisningsmässiga avgifter, som härrör från eller på något sätt relaterade till din användning av tjänsten Gruppbetalning, ditt brott mot dessa Gruppbetalningsvillkor, dina handlingar, dina felaktiga framställningar eller brott mot någon representation eller överenskommelse i dessa gruppbetalningsvillkor eller villkoren, betalningsvillkoren eller dina avtal med tredje part, eller ditt brott mot någon annan persons eller enhets rättigheter.

7. Priser, tilläggsavgifter, serviceavgifter och deposition

Vi vill att du ska betala lägsta möjliga pris för att hyra en båt och vi jobbar hårt för att ha de mest konkurrenskraftiga priserna. Ibland finns billigare priser tillgängliga på webbplatsen för en specifik vistelse på en båt eller för samma hytttyp, men dessa priser som bestäms av charteroperatörer kan ha särskilda restriktioner och villkor, till exempel vad gäller avbokning och återbetalning. Vänligen kontrollera prisinformationen, båt- och/eller hytttyp noggrant för sådana villkor innan du gör din bokning. Beroende på sådana restriktioner och villkor kan det finnas olika priser för samma båt- och/eller hytttyp.

Vi kommer inte att debitera dig för vår tjänst eller lägga till några ytterligare bokningsavgifter till priset, så tjänsten vi tillhandahåller våra kunder är kostnadsfri.

När befraktaren betalar för tjänsten eller produkten från charteroperatören och/eller leverantören, betalar charteroperatörer och leverantörer en provision som är en liten procentandel av båt- eller hyttpriset till GotoSailing.com.

Observera att alla priser på webbplatsen endast gäller för hela båten eller hytten och är för de begärda datumen och för det antal personer som anges, om inte annat anges. Hela båtbokningspriserna visas per båt och per vecka för antalet tillgängliga kajplatser; hyttreservationerna visas per vecka för en dubbelhytt. Om inte annat anges kommer webbplatsen vanligtvis att visa priset utan skatteåtervinning och serviceavgifter, och visa dessa ytterligare skatteåtervinningar och serviceavgifter via bokningsvägen. Utan att det påverkar vad som anges nedan kommer du att se det totala priset innan du bekräftar din bokning. Visningsinställningarna kan variera, men detta kommer senast att visas på den sista bokningssidan (före bekräftelseskärmen). Vänligen verifiera varje steg i din bokning på bokningsformuläret; du kan avbryta bokningen när som helst innan den slutliga bekräftelseskärmen (se nedan för avbokningar efter bokning).

Med en charterbåt inkluderar priset vanligtvis även all elektronisk utrustning och säkerhetsutrustning. Vad som ingår i priset visas på webbplatsen (under avsnittet Båtinformation eller före den slutliga bokningsbekräftelsen) och/eller i bekräftelsemailet/vouchern. Om inte annat anges, deposition, bränsle, energitillägg, slutstädning av båten, mat, transport och transferkostnader till/från charterbasen, marina/hamn, båtplats och andra obligatoriska skatter/avgifter och vissa lokala stads- eller turistskatter (i förekommande fall) som måste hämtas direkt från befraktare, ingår vanligtvis inte i priset. Regeringar har vid enstaka tillfällen utfärdat ytterligare skatter och kan be charteroperatörerna att ta in dessa direkt. Dessa avgifter, om tillämpliga, kommer att betalas av dig till charteroperatören direkt i kassan. Beroende på bas och båt kan vissa obligatoriska alternativ läggas till charterpriset. Listan över dessa alternativ är synlig på varje prisuppgift. Alla obligatoriska och/eller valfria skatter/avgifter, utrustning och serviceavgifter kommer att specificeras och prissättas på charteroperatörens sida för varje båt.

Standardhyttreservationer är för dubbelrum, extra kojer i hytt kommer inte att finnas tillgängliga. Beroende på tillgänglighet för kajplatser förbehåller sig charteroperatören rätten att inte acceptera ytterligare personer om de inte informeras i förväg. Bruket att lägga till ytterligare charteravgifter ligger utanför kontroll och kan förekomma på vissa marknader. Vänligen kontrollera "Bokningsvillkor", "Avbokningspolicy" eller liknande ordalydelse på webbplatsen. Om du tvivlar på om något ingår kan du kontakta vår kundtjänst.

Ytterligare avgifter för tjänster från leverantörer

Observera att om inte annat anges, är alla priser på webbplatsen för andra tjänster från leverantörer som fastställs av våra partners. Se den relaterade partnerns villkor för eventuella ytterligare avgifter som kan tillkomma din bokning.

Säkerhets inbetalning

Säkerhetsdeposition är ett belopp som befraktaren lämnar som en deposition mot eventuell skada som befraktaren kan orsaka på båten. Den ska betalas före ombordstigning på båten direkt till charteroperatören, underlåtenhet att göra det kan resultera i annullering av chartern utan någon återbetalning. Charteroperatören har rätt att avvisa alla befraktare som inte har betalat depositionen i sin helhet och i beskriven form. Det är fullt återbetalningsbart, och det återbetalas i slutet av chartern om ingen skada orsakas. Det är möjligt att försäkra deposition genom att helt enkelt följa instruktionerna på bokningssidan.

När befraktare gör och charteroperatörer accepterar en bokning, ingår de ett kontrakt direkt med varandra. GotoSailing.com är inte och blir inte en part till eller annan deltagare i något avtalsförhållande mellan Charterers och Charter Operatörer, och GotoSailing.com är inte heller en försäkringsgivare eller medlare för att lösa någon tvist mellan Charterer och Charter Operatör.

Depositionen ska betalas direkt till charteroperatören innan ombordstigning på båten. Detaljerna för betalningsmetoden kommer att anges på charteroperatörens sida och i ditt bekräftelsemail. Efter att chartern har slutförts kommer hela depositionen att återbetalas till befraktaren, såvida inte någon skada på båten eller förlust av utrustning har inträffat.

Men om skadorna har inträffat, kommer depositionen att behållas helt eller delvis av charteroperatören, beroende på skadans storlek och charteroperatörens policy. Några typiska branschpraxis är följande:

 • Specifik skada på din båt (dvs brott eller blockeringar orsakade av befraktaren)
 • Skador som uppkommit till följd av vårdslöshet
 • När det har skett en grundstötning och en dykare måste kontrollera under båten för skador
 • Att inte lämna tillbaka båten till den kontrakterade marinan i tid
 • Skada orsakad av en tredje part där du inte rapporterade händelsen korrekt
 • I händelse av en större skada ska depositionen behållas i sin helhet och befraktaren har ingen rätt att returnera den.
 • I händelse av en mindre skada kommer charteroperatören att behålla det belopp som behövs för reparationer och köp av skadad eller förlorad utrustning, täckning av interventionskostnader och/eller hanteringskostnader. I detta fall ska resten av depositionen återbetalas till befraktaren
 • Om båten inte kan gå till nästa charter på grund av skadorna, ska hela depositionen tas, på grund av att charteroperatören ska ha utgifter för att betjäna nästa kund. Att betala deposition är obligatoriskt även i de fall Kunden anlitar en professionell skeppare från Charteroperatören. I sådant fall kan depositionen inte användas för att täcka de kostnader som uppkommit på grund av skepparens vårdslöshet, dålig drift av båten eller dess utrustning. Om skadan har uppkommit på grund av grov vårdslöshet från kundens sida, eller beteenden såsom segling under påverkan av alkohol eller illegala droger, segling på egen hand eller segling på förbjudna tider eller utanför godkända områden, eller deltagande i regattor utan skriftligt godkännande av Charteroperatör, eller liknande allvarliga överträdelser, Kunden ska vanligtvis vara ansvarig även utöver beloppet för depositionen, inklusive kostnader kopplade till reparationer och ersättningar för förlorade charterintäkter under de kommande veckorna.
 • Befraktaren kommer inte att debiteras för brott som är ett resultat av vanligt slitage.

8. Bokningsändringar, avbokningar och utebliven ankomst

Genom att göra en båtreservation på vår webbplats accepterar och godkänner du den relevanta charteroperatörens bokningsvillkor, inklusive ändrings-, avboknings- och utebliven ankomst som gäller för den bokningen, och till eventuella ytterligare villkor för båten som kan gälla din bokning eller under din vistelse, inklusive för tjänster som tillhandahålls och/eller varor som erbjuds av charteroperatören. Villkor och villkor för en båt kan erhållas med relevant charteroperatör.

Charteroperatörer och befraktare är ansvariga för alla ändringar av en bokning som de gör via GotoSailing.com-webbplatsen och samtycker till att betala eventuella ytterligare avgifter och skatter för sådana bokningsändringar.

Den allmänna policyn för avbokning och utebliven ankomst för varje båt visas på webbplatsen på Båtinformationssidorna eller under "Bokningsvillkor", "Avbokningspolicy" eller liknande, såväl som i bekräftelsemailet och vouchern. Observera att du kan komma att debiteras för din avbokning i enlighet med charteroperatörens avboknings- och utebliven-policy, i de flesta fall för hela vistelsen. Vi rekommenderar att du läser charteroperatörens policy för avbokning och utebliven ankomst noggrant innan du gör din bokning. Om du inte checkar in på din båt i tid på bokningsdagen och inte meddelar charteroperatören, kan de återstående dagarna av din bokning annulleras och du kanske inte har rätt till återbetalning, beroende på villkoren tillhörande charteroperatör. Oavsett charteroperatörens avbokningspolicy förbehåller sig GotoSailing.com rätten att ta ut en avbokningsavgift, som kommer att anges på webbplatsen. Vänligen kontrollera båtdetaljerna noggrant och noggrant för sådana villkor innan du gör din bokning. Observera att vissa charteroperatörer debiterar extra för tidig eller sen utcheckning.

Om du vill granska, justera eller avboka din bokning, vänligen återgå till bekräftelsemailet och följ instruktionerna där eller kontakta kundtjänst.

9. Villkor specifika för charteroperatörer och charterföretag

För charteroperatörer

När du skapar en båtlista på GotoSailing.com-webbplatsen måste du (i) tillhandahålla fullständig och korrekt information om din båt och chartertjänst, inklusive båtbeskrivning, plats och kalendertillgänglighet, (ii) ange eventuella begränsningar (såsom charterbas). , båt, marina regler), brister och relevanta krav som gäller (såsom eventuella licenskrav, nationalitet, minimiålder, kompetens eller konditionskrav för att hyra en båt) och (iii) tillhandahålla all annan relaterad information som begärs av GotoSailing.com. Du ansvarar för att alltid hålla din Båtlista information tillsammans med kalendertillgänglighet uppdaterad.

Du är ensam ansvarig för att sätta ett pris (inklusive moms och eventuella andra skatter om tillämpligt) för din båtnotering. När en Kund begär en bokning av din båt får du inte begära att Kunden betalar ett högre pris än vad som anges i bokningsförfrågan.

Eventuella villkor som ingår i din båtnotering, särskilt vid avbokningar, får inte strida mot dessa villkor eller den avbokningspolicy du har valt för din båtnotering.

Bilder, animationer eller videor (sammantaget "Bilder") som används i dina båtannonser måste korrekt återspegla kvaliteten och skicket på din båt och chartertjänster. GotoSailing.com förbehåller sig rätten att kräva att Båtlistor har ett minsta antal bilder av ett visst format, storlek och upplösning.

Placeringen och rankningen av båtlistor i sökresultaten på GotoSailing.com-webbplatsen kan variera och beror på en lång rad faktorer, inklusive kundsökparametrar och preferenser, charteroperatörskrav, pris och kalendertillgänglighet, antal och kvalitet på bilder, kund Service- och avbokningshistorik, recensioner och betyg, typ av chartertjänst och/eller enkel bokning.

Från den tidpunkt då du accepterar eller har förhandsgodkänt en bokningsförfrågan av en befraktare, ingår du ett juridiskt bindande avtal med kunden och är skyldig att tillhandahålla din(a) chartertjänst(er) till kunden enligt beskrivningen i din båtlista på tidpunkten för bokningsförfrågan. Du samtycker också till att betala den relaterade charteroperatörsavgiften och eventuella tillämpliga skatter, som kommer att tas ut i enlighet med betalningsvillkoren.

Båten ska anses ha överlämnats från det ögonblick som befraktaren har undertecknat inventarielistan/överlämningsrapporten eller har flyttat ombord på båten med sin besättning och bagage.

Båtens otillgänglighet

Om charteroperatören underlåter att tillhandahålla båten på det avtalade datumet på grund av osjöduglighet till följd av skador som uppstått under föregående charter eller av någon anledning utanför charteroperatörens kontroll, ska charteroperatören ha rätt att förse charteraren med en båt som är minst av likvärdig standard, till exempel en båt med samma antal båtplatser, eller att återbetala hela charteravgiften. I detta fall skulle befraktaren inte ha rätt att ställa ytterligare krav på skadestånd. Beloppet för denna återbetalning kommer att vara en procentandel av charteravgiften och beror på den faktiska tidsperioden som båten förblir olämplig att segla.

För befraktare

Båten kan endast användas av befraktaren för underhållning och semester. Utan charteroperatörens skriftliga medgivande kan båten inte användas för att delta i regattor, sportevenemang eller tävlingsevenemang. Detta skriftliga avtal måste göras innan du bokar båten, alla förfrågningar efter bokningen kommer att omfattas av relevanta charteroperatörers bokningsvillkor. Innan du chartrar en bareboat är det nödvändigt att kontrollera med Charter Operator om dina navigationslicenser eller tillstånd är giltiga i det navigationsområde du planerar att segla. Befraktaren är skyldig att vara nautiskt och navigationskunnig för bareboat-chartern, annars kommer han/hon att vara skyldig att acceptera en skeppare enligt charteroperatörens effektiva prislista, för att ha alla nödvändiga licenser för att köra båten i händelse av bareboat-charter .

Att ge sig ut på en kabinkryssning på en bemannad segelbåt kräver ingen seglinglicens eller erfarenhet. Stugor rymmer vanligtvis 2 eller 3 personer och kan ha eget badrum. Ombord kommer det att finnas professionell besättning: en skeppare som ansvarar för seglingen och en värdinna som lagar mat och sköter gästernas behov. Vissa hyttkryssningar har inget värdinna- eller helpensionspaket så se till att kolla noga på charteroperatörens sida innan du bokar din hytt.

Befraktare får inte ta ombord någon annan än person(er) som anges i besättningslistan. Båten kan inte chartras till tredje person, kan inte användas för att transportera personer eller varor för kommersiella ändamål, eller kan inte ägna sig åt någon annan kommersiell användning eller kan inte användas för kappsegling utan skriftligt medgivande från charteroperatören. Charteraren samtycker till att respektera lagar och lagar och sedvanelagar i vilket land som helst och att respektera de regler som gäller fiske, undervattensfiske/dykning och export av arkeologiska föremål. I händelse av olaglig aktivitet upphävs detta avtal automatiskt och befraktaren är ensam ansvarig.

Genom att följa bokningsprocessen kan du boka en båt tillgänglig på GotoSailing.com-webbplatsen, samtidigt som du måste uppfylla alla krav (som att slutföra eventuella verifieringsprocesser) som ställts in av charteroperatören. Alla tillämpliga avgifter, inklusive depositionen (om tillämpligt), Båtnoteringsavgiften och eventuella tillämpliga skatter ("Totala avgifter") kommer att visas innan du bokar en Båt. Du samtycker till att betala alla totala avgifter för alla bokningar som begärs i samband med ditt GotoSailing.com-konto.

Vid mottagande av en bokningsbekräftelse från GotoSailing.com bildas ett juridiskt bindande avtal mellan dig och din charteroperatör, med förbehåll för eventuella ytterligare villkor för charteroperatören som gäller, inklusive särskilt tillämplig avbokningspolicy och eventuella regler och begränsningar som anges i Båtlistan.

Om du bokar en båt för ytterligare besättningsmedlemmars räkning är du ansvarig för att se till att varje ytterligare besättningsmedlem uppfyller alla krav som ställts av charteroperatören, och att de görs medvetna om och samtycker till dessa villkor och eventuella villkor, regler och begränsningar. fastställt av charteroperatören. Om du bokar för ytterligare en besättningsmedlem som är minderårig, intygar och garanterar du att du är lagligt behörig att agera på den minderåriges vägnar.

Erfarenhet för Bareboats

Befraktarens seglingsupplevelse kommer att verifieras med ett formulär som fylls i och skickas till GotoSailing.com. För varje båt ska det finnas minst en utbildad skeppare. När de erbjuds bareboat erbjuds båtarna under förutsättning att den person som identifieras på bokningsformuläret som skeppare har tillräckligt med seglingserfarenhet och ett giltigt tillstånd för att hantera en båt av den storlek och typ som chartrats. Befälhavaren måste assisteras av minst en annan kompetent vuxen besättningsmedlem.

Befraktaren försäkrar att den information han/han har lämnat om sin seglingserfarenhet är sann och korrekt. Om det visar sig att denna information är felaktig under båtöverlåtelsen eller efteråt, förbehåller sig Charteroperatören rätten att anställa en professionell skeppare under chartertiden, vilken betalas av Befraktaren.

Befraktaren/skepparen är ensam ansvarig för båt-, certeparti-, hamn- och tullformaliteter. Befraktaren uppmanas att be Charteroperatören om hjälp och råd i dessa frågor vid behov.

Vissa destinationer kräver att befraktaren har ett giltigt VHF-certifikat utöver en giltig licens för befraktningslandet. Det är befraktarens ansvar att säkerställa att befälhavaren har det erforderliga kompetensbevis som krävs av myndigheterna i alla länder som besöks under befraktningen. Innan resan kan charteroperatören be om ett nautiskt CV som beskriver befraktarens erfarenhet.

Seglingsområde

Båtens grundläggande seglingsområde framgår av registreringshandlingarna för den aktuella båten. Om befraktaren vill segla utanför detta grundläggande seglingsområde, är befraktaren skyldig att informera GotoSailing.com och charteroperatören om sina avsikter innan bokningsbekräftelsen. Detta måste göras för att båten ska kunna försäkras och registreras för det tillfället, samtidigt ska Befraktaren debiteras för angivna extra försäkrings- och registreringskostnader samt eventuella extra kostnader som kan uppstå för Charteroperatören på grund av denna begäran . Det är också möjligt för charteroperatören att begära en högre deposition i sådana fall. Befraktaren samtycker härmed till att, om man seglar utanför det grundläggande seglingsområdet, bör befraktaren vara beredd att organisera båtens underhåll och reparationer på egen hand och på sin egen kostnad, vilket oftast charteroperatörens underhålls- och interventionstjänster gör. inte täcka dessa områden. Charteroperatören ska informera befraktaren om sina rutiner i sådana fall.

Andra skulder för befraktaren:

 • att föra besättningslistan med intyget om bosättningsregistrering tillsammans med båtdokumentation under hela chartertiden,
 • att hålla fast vid obligatoriska kontrollintervall under seglingens varaktighet
 • i händelse av bogsering, att utfärda ett pris för räddning innan hjälpen accepteras,
 • att vidta alla säkerhetsåtgärder för att undvika skador eller bogsering av båten och hålla båten i gott skick,
 • att inte lämna hamnen om den förutsedda vindstyrkan bedöms vara starkare än 25 knop, eller om hamnmyndigheterna utfärdat ett förbud att lämna hamnen, utan föregående medgivande från charteroperatören,
 • att förhindra onödig belastning av master, segel och rep, dvs att segla i enlighet med väderförhållandena,
 • att planera navigeringsrutten mycket noggrant, för att undvika att båten ligger på cirka 40 NM avstånd från utcheckningscharterbasen två dagar före ankomst,
 • att inte segla på natten utan föregående medgivande från charteroperatören,
 • att inte segla ensam utan föregående medgivande från charteroperatören,
 • att informera charterbasen om båtens exakta position vid svåra väderförhållanden (storing), för att undvika onödig sökning efter båten,
 • att inte köra båten under påverkan av alkohol eller illegala droger, och i allmänhet inte använda eller ha några illegala droger ombord,
 • att inte göra alltför mycket buller i småbåtshamnar, hamnar och andra förtöjningsplatser,
 • att respektera integriteten och rätten till nattsömn för de boende i de närliggande båtarna och husen,
 • att inte gå ombord på husdjur (hundar, katter, fåglar, etc.) utan skriftligt medgivande från charteroperatören,
 • att respektera alla andra bestämmelser som inte är listade ovan, men som är listade i de gällande villkoren för den relevanta charteroperatören. Kunden garanterar ett gemensamt ansvar för alla besättningsmedlemmar, nämligen gästerna ombord. Alla konsekvenser som uppstår till följd av att kundens eller andra besättningsmedlemmar ombord inte respekterar ovanstående ansvar är kundens ensamma ansvar,
 • I händelse av bristande efterlevnad av skyldigheterna ovan, även om sådan bristande efterlevnad inte kan hänföras till befraktaren, befriar befraktaren uttryckligen Charteroperatören från allt ansvar gentemot sjöfarts- och tullmyndigheterna för eventuella rättegångar, förfaranden, böter och konfiskering. Befraktaren är ansvarig för alla handlingar och/eller försummelser och deras konsekvenser, gentemot Charteroperatören,

Charteravtalet gäller tills båten har lämnats tillbaka. Befraktaren samtycker till att betala de ytterligare befraktningsavgifter som ackumulerats fram till återkomstdatumet.

10. Besättningslista och ankomstdetaljer, incheckning och utcheckning

Besättningslista och ankomstdetaljer

Senast 10 dagar före första charterdagen ska Befraktaren skicka en korrekt ifylld besättningslista. Befraktaren/befälhavaren samtycker till att han/hon är den huvudsakliga avtalsparten för båtchartern och att befraktaren är ansvarig för övriga besättningsmedlemmar ombord. Det rekommenderas också att skicka en beräknad ankomsttid minst 10 dagar före den första charterdagen, för att baspersonalen ska hantera incheckningsproceduren så bra som möjligt. Om befraktaren har bokat en transfer (t.ex. från flygplatsen) är det obligatoriskt att skicka detaljerad ankomst- och avgångsinformation minst 10 dagar i förväg.

Befraktaren är ansvarig för riktigheten av informationen i besättningslistan, inklusive giltigheten av alla pass, visum, licenser och andra identifieringshandlingar. Charterare och andra besättningsmedlemmar är ansvariga för att skaffa lämpliga visum för alla länder de reser till, om tillämpligt. Befraktaren erkänner att seglingslicensen är ett mycket viktigt dokument för bareboat-charter och att han/hon är juridiskt ansvarig för dess noggrannhet och förtroende.

Övertagande av båten - Ombordstigning/incheckning

Vid tidpunkten för övertagandet av båten är befraktaren skyldig att ge representanten för charteroperatören en verifierad voucher inklusive alla befraktarens data och chartertid, med en inblick i originaldokumentet för skepparens licens. Dessutom måste id-handlingar (t.ex. pass) för alla gäster ombord tillhandahållas för omprövning av besättningslistan. Vid tidpunkten för övertagandet av båten ska befraktaren granska inventeringslistan tillsammans med charteroperatörens representant och bekräfta skicket på den levererade båten med sin underskrift. Samma procedur ska följas med instrumenten ombord.

När befraktaren bekräftar att båten och dess utrustning är i sin ordning, kommer eventuella klagomål från befraktaren inte att accepteras. Om någon del av båten skadas eller försvinner under tidigare charter, och om det är omöjligt att få tag på de nya båtdelarna före datumet för den nya chartern och om deras förlust inte allvarligt kommer att påverka navigeringssäkerheten, kommer charteraren inte att kunna häva chartern eller kräva nedsättning av charterpriset. Befraktare erkänner att sådana situationer är en följd av skador orsakade av en tidigare befraktare och inte är under kontroll av varken GotoSailing.com eller charteroperatören.

I Medelhavet är de flesta charterperioder alltid från lördag till lördag, av en anledning - optimering av tidtabeller. Incheckning sker vanligtvis på lördag eftermiddag. Charterbaschefen kommer ofta att be dig att återvända till hamnen följande vecka på fredagskvällen för att vara redo för landstigning på lördag morgon. Det tekniska teamet och städteamet kommer sedan att behöva förbereda båten för följande kunder. Veckocharter/uthyrning förkortas med en halv dag för att ge lite tid för basen att ingripa mellan varje charter/uthyrning. På andra destinationer är chartern/uthyrningen inte nödvändigtvis sju dagar lång och inte heller lördag till lördag och ombordstigning sker vanligtvis runt sent på eftermiddagen, avstigning sker vanligtvis på morgonen. Innan din resa, kontrollera alltid din relevanta charteroperatörs villkorssida.

Återtagning av båten - Landstigning/utcheckning

Vid återlämning av båten och återkontroll av båten utifrån inventarielistan ska även bränsletanken undersökas. Om bränsletanken inte är full ska Charteroperatören normalt debitera Charteraren för bränslet (beräknat enligt den maximala motorförbrukningen för specifika motortimmar) plus en serviceavgift. Dessutom, om några skador upptäcks under båtens undersökning, ska befraktaren betala för skador som anges i avsnittet "Säkerhetsdeposition". Å andra sidan, om båten återlämnas i gott skick och en full bränsle- och vattentank, ska hela panten returneras till befraktaren av charteroperatören.

Om befraktaren tar båten tillbaka till en hamn som inte anges i avtalet som destinationshamn, måste befraktaren betala alla kostnader för båtens transport till destinationshamnen, inklusive alla ersättningskostnader för nästa befraktare av båten, plus en straffavgift på 5 000 euro per dag för varje dag som krävs för att ta tillbaka båten till destinationshamnen. På samma sätt, om charteraren är försenad, kommer han/hon att bötfällas enligt charteroperatörens policy.

Att springa efter schemat på grund av väderförhållanden är inte motiverat eftersom det är nödvändigt att hålla båten på lämpligt avstånd från charterbasen under de sista 48 timmarna innan chartertiden slutar. Om befraktaren vill förlänga chartern, av någon anledning, bör han/hon omedelbart informera GotoSailing.com och charteroperatören om hans/hennes avsikter. Charteroperatör eller GotoSailing.com ska i gengäld informera Charteraren om den önskade förlängningen är möjlig eller inte. Om förlängningen är möjlig och bekräftad, och befraktaren har betalat för det, kommer GotoSailing.com att organisera för allt nödvändigt pappersarbete för ytterligare dagar, såsom förlängning av bokningen, förlängning av besättningslistan, etc.

11. Specifika policyer, särskilda behov, hyra en skeppare, värdinna, kock eller annan professionell besättning, ytterligare tjänster och varor

Vanligtvis inom båtcharterbranschen ska båten överlämnas med fulla bränsle- och vattentankar, och den måste återlämnas till charterbasen i samma skick - med fulla bränsle- och vattentankar. På grund av det faktum att båtar är dyr egendom och kräver en viss nivå av skicklighet för att manövrera dem, kan charteroperatören be befraktaren (eller deras skeppare) att visa sina navigeringsfärdigheter i närvaro av en representant för charteroperatören. Kostnaderna för demonstrationen - om den skulle äga rum - ska betalas av befraktaren och tiden för testning ska ingå i båtens charterperiod. Om Charteroperatören fastställer att Charteraren (skepparen) inte är tillräckligt kvalificerad, ska Charteroperatören anlita en professionell skeppare och kostnaderna för en sådan tjänst ska betalas av Charteraren baserat på gällande prislista. Om befraktaren vägrar den tilldelade skepparen, kommer han/hon att förbjudas att segla ut, befraktningsavtalet ska omedelbart sägas upp och det betalda beloppet ska behållas utan någon rätt till återbetalning.

De flesta charteroperatörer har specifika policyer angående barn, medföljande resenärer och/eller resor med husdjur. Du rekommenderas starkt att kontrollera med kundtjänst, charteroperatören själv för att verifiera charterpolicyerna.

Speciella behov

Om du har särskilda behov som en rullstolsanpassad båt, måste du kontakta kundtjänst eller charteroperatören och se till att särskilda behov kan tillgodoses. Detta måste göras innan du bokar båten. Alla förfrågningar efter bokningen kommer att omfattas av relevanta charteroperatörers bokningsvillkor. Observera att alla särskilda önskemål tillgodoses beroende på tillgänglighet och kan inte garanteras. Beroende på den relaterade charteroperatörens policy kan din bokning annulleras utan någon återbetalning eller ändras om särskilda behov inte kan tillgodoses. Om tillgänglig, kommer din förfrågan att bekräftas innan din bokning.

Anställa en skeppare, värdinna, kock eller annan professionell besättning

Om Charterer kräver en skeppare och/eller en kock, och/eller en värdinna och/eller annan professionell besättning ombord, skulle det vara nödvändigt att påpeka det under bokningsprocessen. Om befraktare inte kräver en skeppare, måste kopian av hans/hennes skepparbevis skickas i samband med båtens bokning, för godkännande och verifiering. Om licensen inte godkänns av Charter Operatör, kommer Charteraren att vara skyldig att anlita en professionell skeppare.

För vissa båtar, oavsett charterers licenser, kan charteroperatören ange att en professionell skeppare och/eller andra professionella besättningsmedlemmar är obligatoriska. Detta kommer att anges under bokningsprocessen. Befraktare och befraktares övriga besättningsmedlemmar ombord bör behandla båtens besättning med lämplig professionell respekt och bör ge dem en ordentlig mängd dygnsvila. Enligt vanliga charterstandarder är Charteraren ekonomiskt ansvarig för maten till besättningen under charterperioden.

Tilläggstjänster och extra varor/utrustning ("Extras")

Extramaterial, (t.ex. skeppare, gennaker, hjälpmotor, enkelriktade alternativ, överföringar etc.) för vilka en extra betalning måste göras baserat på charteroperatörens effektiva prislista, måste begäras av Charterer och godkännas av Charteroperatören före bokningsbekräftelse. Befraktare kan begära ytterligare tillägg även efter bokningsbekräftelsen. I det här fallet kommer charteroperatören att vidta rimliga ansträngningar för att organisera tillhandahållandet av de nyligen begärda extratillbehören till befraktarens tillfredsställelse och kommer att informera charterföretaget om det är möjligt att ändra bokningsvillkoren med de nya extramaterialen eller inte. Charterer erkänner att charteroperatören inte är skyldig att tillhandahålla nybegärda extratjänster vid den tidpunkten. Senast alla tillägg måste bekräftas skriftligen av båda sidor senast 10 dagar innan charterdatumets början.

12. Försäkring

Enligt branschstandarder är charterbåtar normalt försäkrade, med avdragsgill franchise. Försäkringen täcker vanligtvis inte skador på personlig egendom hos kunder och egendom som förs till båten och en avsiktligt orsakad skada, eller någon skada som orsakats av befraktarens bristande omsorg. Det rekommenderas starkt att charterer och alla besättningsmedlemmar vid bokning ska skaffa adekvata rese- och sjukförsäkringar för sitt researrangemang.

GotoSailing.com rekommenderar att charteroperatörer skaffar lämplig försäkring för sina chartertjänster. Vänligen granska alla respektive försäkringar noggrant och se särskilt till att du är bekant med och förstår eventuella undantag från och eventuella självrisker som kan gälla för en sådan försäkring, inklusive men inte begränsat till huruvida din försäkring täcker eller inte handlingar eller passivitet från befraktare(r) och de andra besättningsmedlemmarna som befraktaren har bokat för.

Om du är en befraktare förstår och samtycker du till att GotoSailing.com och/eller charteroperatören kan göra ett krav enligt din försäkring relaterat till eventuell skada eller förlust som du kan ha orsakat, eller varit ansvarig för, på båten eller annan båt eller egendom. Du samtycker till att samarbeta med och bistå GotoSailing.com och/eller charteroperatören i god tro och att förse GotoSailing.com och/eller charteroperatören med sådan information som rimligen kan begäras av GotoSailing.com och/eller charteroperatören , för att göra ett krav enligt din försäkring, inklusive, men inte begränsat till, att utföra dokument och vidta sådana ytterligare handlingar som GotoSailing.com och/eller Charteroperatören kan begära att hjälpa GotoSailing.com och/eller Charteroperatören att utföra ovan.

13. Skador på båtar, tvister mellan medlemmar, avbrytande av resan

Befraktaren ansvarar för att lämna båten i det skick den var i när han/hon anlände. Befraktaren är ansvarig för sina egna handlingar och försummelser samt för handlingar och underlåtenheter från alla individer som befraktaren bjuder in till eller på annat sätt ger tillgång till båten, exklusive charteroperatören och de personer som charteroperatören bjuder in till båten (om tillämpligt).

Om någon skada inträffar under båtchartern på grund av vanligt nötning av båtens material eller åldrande av utrustning, måste befraktaren meddela charteroperatören så snart som möjligt. Om allvarliga skador som motorstörningar, förlust av båt, personskador eller liknande incidenter inträffar, är befraktaren skyldig att omedelbart informera charteroperatören och lokala myndigheter (kustbevakning, polis, hälso- och sjukvård etc.) om detta och att erhålla officiella protokoll. och certifiering av den uppkomna incidenten av andra parter som hamnmyndighet, läkare, auktoriserad expert, etc.

I alla sådana fall kommer ytterligare förfaranden att hanteras i enlighet med gällande processer och villkor för charteroperatören i fråga. Skador som inte har rapporterats och inte har några protokollförda kommer att anses ha uppstått på grund av befraktarens försumlighet. I detta fall måste skadestånd betalas av befraktaren.

Om båten av någon anledning blir obrukbar under charterperioden kan ingen återbetalning av någon del av charteravgiften göras, även om charteroperatören alltid kommer att agera i god tro för att göra nödvändiga reparationer så snabbt som möjligt. Vid mindre skador, som inte hindrar båtens framfart, får Befraktaren fortsätta befraktningen, men måste återvända till överlämnandet i god tid (minst 24 timmar) så att båten kan repareras i tid och överlämnas till efterföljande befraktare.

Bogsering är i egenskap av charteroperatör. I alla fall där bogsering av båten är nödvändig måste befraktaren informera charteroperatören. Befraktaren kan acceptera att bogseras av en annan båt endast i en extrem nödsituation. Befraktaren måste komma överens om bogserings- och/eller bärgningsavgift med skepparen på den andra båten innan han accepterar bogserlinan. Denna avgift får inte överstiga de belopp som fastställs i internationell havsrätt.

I händelse av skada på eller förlust av båten eller dess utrustning ska befraktaren stå för kostnaderna för detta; men utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt får summan inte överstiga säkerheten. Förlusten av jollen och/eller utombordsmotorn täcks inte av pant- och kaskoförsäkringen. Depositionen återbetalas först efter att båten har återlevererats till avgångshamnen i korrekt skick. Om det är nödvändigt att göra reparationer eller ett ersättningsköp, kommer depositionen tillfälligt att hållas inne och betalas först efter att alla fakturor plus eventuella extra utgifter har presenterats.

Resans avbrytande - Återleverans av båten

Om resan avbryts – av tvingande skäl – på annan plats än avtalat ska Charteroperatören och GotoSailing.com meddelas så snart som möjligt. Befraktaren får endast lämna båten till kvalificerade besättningsmedlemmar tills charteroperatören kan ta över båten. Om båten har accepterats i returhamnen i perfekt skick eller överlämnats till nästa besättning med deltagande av charteroperatören, ska båten anses vara korrekt återlevererad.

Om den chartrade båten är helt obrukbar, är charteroperatören inte skyldig att tillhandahålla en ersättningsbåt för den återstående charterperioden.

Efter återlämning ska befraktaren och charteroperatören komma överens om datum och tid för återleverans av båten. Vid omleverans kommer en besiktning att genomföras och en inventering kommer att genomföras. Korrekt omleverans ska anses verkställd när detta har bekräftats av Charteroperatören.

Det är obligatoriskt att återvända till överenskommen hamn. Underlåtenhet att göra det på grund av ogynnsamma väderförhållanden har ingen inverkan på denna skyldighet. Båten ska återlämnas till avtalat datum och tid. Vid vållande dröjsmål har Charteroperatören rätt att kräva skadestånd.

14. Skatter

I samband med att underlätta chartertransaktionen kan debiteringen på kundens kreditkort innehålla en avgift för skatter och avgifter om inte annat anges. I förhållande till charteroperatörer inkluderar denna avgift ett uppskattat belopp för att återvinna det belopp som GotoSailing.com betalar till charteroperatören i samband med reservationen för skatter som charteroperatören är skyldig, inklusive, utan begränsning, försäljnings- och användningsskatt, turistskatt, stad skatt, hamnskatt, marinaskatt, mervärdesskatt och/eller andra liknande skatter ("Skatter och avgifter" "Skatter").

Charteroperatören är ensam ansvarig för att fastställa deras skyldigheter att rapportera, samla in, remittera eller inkludera tillämpliga skatter och avgifter i sina båtnoteringsavgifter. Skatteregler kan kräva att vi samlar in lämplig skatteinformation från charteroperatören, eller att vi håller inne skatter från utbetalningar till charteroperatörer, eller båda. Om en charteroperatör misslyckas med att förse GotoSailing.com med dokumentation som GotoSailing.com anser vara tillräcklig för att lindra GotoSailing.coms skyldighet (om någon) att hålla inne skatter från utbetalningar, förbehåller sig GotoSailing.com rätten att frysa alla utbetalningar, hålla inne sådana belopp som krävs enligt lag, eller att göra bådadera, tills lösning. Charteroperatören förstår att alla lämpliga statliga myndigheter, avdelningar och/eller myndigheter ("Skattemyndighet") där båten är belägen kan kräva att skatter tas in från charteroperatörer på avgifter för båtnotering och att de överförs till respektive skattemyndighet . Lagarna i jurisdiktioner kan variera, men dessa skatter kan krävas in och betalas ut som en procentandel av båtnoteringsavgifterna som fastställts av charteroperatörer, ett fast belopp per dag, per vecka eller andra variationer.

I vissa jurisdiktioner kan GotoSailing.com efter eget gottfinnande besluta att underlätta indrivning och betalning av skatter från eller på uppdrag av befraktare eller charteroperatörer, i enlighet med dessa villkor ("Insamling och betalning") om sådan jurisdiktion hävdar GotoSailing. com eller charteroperatörer har någon skatteuppbörds- och betalningsskyldighet. I alla jurisdiktioner där GotoSailing.com beslutar sig för att underlätta direkt indrivning och betalning, instruerar och auktoriserar charteroperatören GotoSailing.com att samla in alla skatter från charterföretagen på charteroperatörens vägnar vid den tidpunkt då båtnoteringsavgifter tas ut, och att efterge sådana skatter. till skattemyndigheten. Mängden skatter, om sådana finns, som samlas in och remitteras av GotoSailing.com kommer att vara synliga för och separat anges för både befraktare och charteroperatörer på deras respektive transaktionsdokument. Där GotoSailing.com åtar sig insamling och betalning, har charteroperatörer inte tillåtelse att samla in några skatter som tas ut av GotoSailing.com relaterade till deras båtcharter i den jurisdiktionen.

Du samtycker till att alla anspråk eller orsaker till talan relaterade till GotoSailing.coms underlättande av indrivning och betalning av skatter inte ska omfatta någon charteroperatör, leverantör eller leverantör som kan användas av GotoSailing.com i samband med underlättande av indrivning och betalning, om någon. Befraktare och charteroperatörer samtycker till att vi kan begära ytterligare belopp från dig om de skatter som samlats in och/eller remitteras är otillräckliga för att fullgöra dina skyldigheter gentemot skattemyndigheten, och samtycker till att din enda gottgörelse för insamlade skatter är en återbetalning av skatter som samlats in av GotoSailing.com från den tillämpliga skattemyndigheten i enlighet med tillämpliga förfaranden som fastställts av den skattemyndigheten.

GotoSailing.com förbehåller sig rätten, med förhandsmeddelande till charteroperatörer, att stoppa uppbörden och betalningen i vilken jurisdiktion som helst av vilken anledning som helst när charteroperatörer och charterförare återigen är ensamma ansvariga och ansvariga för indrivningen och/eller betalningen av alla skatter som kan gälla för båtarna i den jurisdiktionen.

På vissa platser kan skattebeloppet även inkludera statligt pålagda serviceavgifter eller andra avgifter som inte betalas direkt till skattemyndigheterna men som enligt lag måste tas ut av charteroperatören. Det belopp som betalas till charteroperatören för din reservation för skatter kan variera från det belopp som GotoSailing.com uppskattar och inkluderar i avgiften till dig. Återstoden av avgiften för skatter och avgifter, om sådana finns, är en avgift som GotoSailing.com behåller som en del av ersättningen för våra tjänster och för att täcka kostnaderna för din bokning, inklusive till exempel kundtjänstkostnader. Om saldot är negativt kommer GotoSailing.com att absorbera en sådan skillnad. Avgiften för skatter och avgifter varierar baserat på ett antal faktorer inklusive, utan begränsning, det belopp som GotoSailing.com betalar till charteroperatören och platsen för båten där du ska bo, och kan inkludera vinst som GotoSailing.com behåller.

Förutom vad som beskrivs nedan, är GotoSailing.com inte den leverantör som samlar in och betalar ut skatter till tillämpliga skattemyndigheter. Våra charteroperatörer och leverantörer inkluderar alla tillämpliga skatter i det fakturerade beloppet och GotoSailing.com betalar över sådana belopp direkt till charteroperatörerna och leverantörerna. GotoSailing.com är inte en medleverantör associerad med GotoSailing.com som vi bokar eller reserverar vår kunds researrangemang med. Skatteplikt och lämplig skattesats och typen av tillämpliga skatter varierar mycket beroende på plats.

För charter där du måste betala vid båten kan det hända att priset inkluderar skatter och avgifter. Vänligen verifiera bokningsvillkoren och din bekräftelsemail eller voucher eller kontakta vår kundtjänst.

Vissa städer eller kommuner tar ut stads-, kaj-, turistbeläggning eller motsvarande lokala skatter som måste tas ut av charteroperatören.

I relation till leverantörstjänster kommer beräkningen av tillämpliga skatter och avgifter att fastställas baserat på deras villkor.

15. Avrundning, Valutaomräkning

Avrunda

GotoSailing.com kan, efter eget gottfinnande, avrunda belopp uppåt eller nedåt som ska betalas från eller till befraktare eller charteroperatörer till närmaste hela funktionella basenhet i vilken valutan är denominerad (dvs. till närmaste dollar, euro eller annat stöds valuta).

GotoSailing.com hanterar bokningar mellan befraktare och charteroperatörer som kan välja att betala i en annan valuta än destinationsvalutan, vilket kan kräva valutaomvandlingar. Även om GotoSailing.com tillåter medlemmar att se priset på båtlistor i ett antal valutor, kan de valutor som är tillgängliga för charteroperatörer att göra och ta emot betalningar vara begränsade och kanske inte inkludera standardvalutan på en given geografisk plats.

Valutaväxling

Priser kan konverteras till olika valutor för din bekvämlighet. Charteroperatörers och leverantörers priser som tillhandahålls i en annan valuta än den valuta som visas på webbplatsen konverteras till den visade valutan till en kurs som anges av GotoSailing.com. Kursen kan inkludera en omvandlings- och/eller behandlingsavgift för vissa valutor. Beloppet som GotoSailing.com kommer att debitera ditt kreditkort är den valuta och det belopp som du ser senast på den sista bokningssidan. Du kan ha möjlighet att betala i din kreditkortsvaluta om den skiljer sig från den valda valutan. Vid omedelbar betalning kommer du att se det konverterade beloppet som kommer att debiteras ditt kort. GotoSailing.com har ingen kontroll över ytterligare avgifter på transaktionen din bank kan komma att påföra. Observera att växelkurserna varierar dagligen.

16. Förbjudna aktiviteter

För efterlevnad av alla lagar, skatteplikter, regler och förordningar som kan gälla för din användning av GotoSailing.com är du ensam ansvarig. När det gäller din användning av webbplatsen, kommer du inte att hjälpa eller göra det möjligt för andra att:

 • bryter mot eller kringgår tillämpliga lagar eller förordningar, avtal med tredje part, tredje parts rättigheter eller våra villkor;
 • använda webbplatsen för att begära, göra eller acceptera en bokning oberoende av webbplatsen, för att kringgå eventuella serviceavgifter eller av någon annan anledning;
 • använda webbplatsen eller det gemensamma innehållet för kommersiella eller andra ändamål som inte uttryckligen tillåts av dessa villkor eller på ett sätt som felaktigt antyder GotoSailing.coms stöd, partnerskap eller på annat sätt vilseleda andra angående din anslutning till vår webbplats;
 • använda webbplatsen relaterad till distribution av oönskade kommersiella meddelanden ("spam");
 • kopiera, lagra eller på annat sätt komma åt eller använda all information, inklusive personligt identifierbar information om någon annan medlem, som finns på webbplatsen på något sätt som är oförenligt med GotoSailing.coms integritetspolicy eller dessa villkor eller som på annat sätt bryter mot medlemmarnas eller tredjes integritetsrättigheter fester;
 • som charteroperatör, erbjuda alla båtar som du inte själv äger eller har tillstånd att göra tillgänglig via webbplatsen;
 • om inte GotoSailing.com uttryckligen tillåter annat, boka vilken båt som helst om du inte kommer att använda chartertjänsterna själv;
 • utan vårt föregående skriftliga godkännande; kontakta en annan medlem för något annat syfte än att ställa en fråga relaterad till din egen bokning, båtlistning eller medlemmens användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, rekrytering eller på annat sätt be en medlem att gå med i tredjepartstjänster , applikationer eller webbplatser,
 • begära, acceptera eller göra någon betalning för båtnoteringsavgifter utanför webbplatsen. Om du gör det, erkänner och samtycker du till att du: (i) skulle bryta mot dessa Villkor; (ii) acceptera alla risker och ansvar för sådan betalning, och (iii) hålla GotoSailing.com fritt från allt ansvar för sådan betalning;
 • diskriminera eller trakassera någon på grund av ras, nationellt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, fysiskt eller psykiskt handikapp, medicinskt tillstånd, civilstånd, ålder eller på annat sätt delta i något kränkande eller störande beteende;
 • kränka eller kränka någon annans rättigheter eller på annat sätt orsaka skada för någon;
 • utan GotoSailing.coms uttryckliga skriftliga medgivande; visa användning, spegla eller rama in webbplatsen eller det gemensamma innehållet, eller något enskilt element på webbplatsen, GotoSailing.coms namn, något GotoSailing.com-varumärke, logotyp eller annan proprietär information, eller layouten och designen av någon sida eller form som finns på en sida på webbplatsen,
 • späda ut, smutsa ner eller på annat sätt skada varumärket GotoSailingom.com på något sätt, inklusive genom otillåten användning av gemensamt innehåll, registrering och/eller användning av GotoSailing.com eller härledda termer i domännamn, handelsnamn, varumärken eller andra källidentifierare, eller registrering och /eller använda domännamn, handelsnamn, varumärken eller andra källidentifierare som nära imiterar eller liknar GotoSailing.com-domäner, varumärken, tag-lines, reklamkampanjer eller gemensamt innehåll;
 • använda robotar, spindel, sökrobot, skrapa eller andra automatiserade medel eller processer för att komma åt, samla in data eller annat innehåll från eller på annat sätt interagera med webbplatsen;
 • försöka dekompilera, demontera, dechiffrera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som används för att tillhandahålla webbplatsen;
 • undvika, kringgå, ta bort, inaktivera, försämra, dekryptera eller på annat sätt försöka kringgå tekniska åtgärder som implementeras av GotoSailing.com eller någon av GotoSailing.coms leverantörer eller någon annan tredje part för att skydda webbplatsen;
 • vidta någon åtgärd som skadar eller negativt påverkar, eller kan skada eller negativt påverka webbplatsens prestanda eller korrekta funktion;
 • exportera, återexportera, importera eller överföra applikationen, exportkontrolllagarna i din jurisdiktion och alla andra tillämpliga lagar; eller

Du bekräftar att GotoSailing.com inte har någon skyldighet att övervaka åtkomsten till eller användningen av webbplatsen av någon medlem eller att granska, inaktivera åtkomst till eller redigera något medlemsinnehåll, men har rätt att göra det för att (i) säkra, fungera och förbättra webbplatsen (inklusive utan begränsning för riskbedömning, förebyggande av bedrägeri, utredning och kundsupportsyften); (ii) säkerställa att medlemmarna följer dessa villkor; (iii) följa tillämplig lag eller order eller krav från en domstol, brottsbekämpande eller annan administrativ myndighet eller statligt organ; (iv) svara på medlemsinnehåll som den bedömer är skadligt eller stötande; eller (v) som på annat sätt anges i dessa villkor. När det gäller användningen eller missbruket av webbplatsen, med avseende på undersökningar gjorda av GotoSailing.com eller en representant för GotoSailing.com, samtycker medlemmarna härmed till att samarbeta med och hjälpa GotoSailing.com i god tro och att förse GotoSailing.com med sådana information och vidta sådana åtgärder som rimligen kan begäras av GotoSailing.com.

Oavsett om du är online eller personligen, om du känner att någon medlem du interagerar med agerar eller har agerat olämpligt, inklusive men inte begränsat till någon som (i) ägnar sig åt kränkande, våldsamt eller sexuellt olämpligt beteende, (ii) du misstänker stöld, eller (iii) deltar i något annat störande beteende, bör du omedelbart rapportera en sådan person till lämpliga myndigheter och sedan till GotoSailing.com genom att kontakta oss med din polisstation och rapportnummer (om tillgängligt). Du samtycker till att en rapport du gör inte kommer att förplikta oss att vidta några åtgärder (utöver vad som krävs enligt lag, om någon).

17. Immateriella rättigheter, påståenden om upphovsrättsintrång

Om inte annat anges ägs programvaran som används för våra tjänster eller som är tillgänglig på eller används av vår webbplats och de immateriella rättigheterna, inklusive upphovsrätten till innehållet och informationen på och materialet på vår webbplats av GotoSailing.com, dess kunder, charteroperatörer eller leverantörer.

GotoSailing.com behåller exklusivt äganderätten till alla rättigheter, titel och intressen i och till alla immateriella rättigheter för utseendet och känslan på webbplatsen (inklusive infrastruktur) på vilken tjänsten görs tillgänglig (inklusive översatt innehåll och medlemsrecensioner). Du har inte rätt att kopiera, skrapa, (hyper-/djup)länka till, publicera, marknadsföra, marknadsföra, integrera, använda, kombinera eller på annat sätt använda innehållet (inklusive eventuella översättningar av det och medlemsrecensioner) eller vårt varumärke utan vår uttryckligt skriftligt tillstånd. I den mån du (helt eller delvis) skulle använda eller kombinera vårt (översatta) innehåll inklusive medlemsrecensioner, eller på annat sätt skulle äga några immateriella rättigheter på webbplatsen eller något (översatt) innehåll eller gästrecensioner, tilldelar du härmed, överför och över alla sådana immateriella rättigheter till GotoSailing.com. All olaglig användning eller någon av de åtgärder eller beteenden som nämns ovan kommer att utgöra ett väsentligt intrång i våra immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och databasrätt.

Anspråk på upphovsrättsintrång

Om du i god tro tror att material som presenteras av oss gör intrång i din upphovsrätt, kan du eller din agent ("klagaren") skicka oss ett skriftligt meddelande som tillhandahåller följande information:

 1. den klagandes namn och adress;
 2. om den klagande inte är upphovsrättsinnehavaren eller exklusiv licenstagare, namn och adress till upphovsrättsinnehavaren eller exklusiva licenstagaren;
 3. om klaganden inte är bosatt i Nederländerna, klagandens adress för delgivning i Nederländerna;
 4. ett telefonnummer, ett faxnummer (om det finns) och en e-postadress på vilken den klagande kan kontaktas;
 5. tillräckligt med detaljer för att vi ska kunna identifiera det påstådda intrångade upphovsrättsskyddade verket;
 6. tillräckligt med detaljer för att vi ska kunna identifiera och lokalisera den elektroniska kopian som påstås göra intrång, inklusive platsen för den elektroniska kopian online;
 7. ett uttalande om att klaganden kräver att vi tar bort eller förhindrar åtkomst till den elektroniska kopian;
 8. ett uttalande om att klaganden i god tro anser att den elektroniska kopian gör intrång i upphovsrätten till det verk som anges i punkt 5 ovan;
 9. ett uttalande om att uppgifterna i meddelandet är korrekta;
 10. ett uttalande om att klaganden är (a) ägare eller exklusiv licenstagare för upphovsrätten till verket som anges i punkt 5 ovan, eller (b) är behörig att agera på uppdrag av sådan ägare eller exklusiv licenstagare; och
 11. ett uttalande som den klagande underkastar sig domstolarnas jurisdiktion i samband med förfaranden enligt relevanta bestämmelser i upphovsrättslagen.

Meddelandet måste undertecknas av den klagande och skickas till oss med rekommenderat brev till GotoSailing.coms officiella adress.

Vi kommer att granska och behandla alla meddelanden som uppfyller kraven ovan i enlighet med tillämplig lag. Vi föreslår att du konsulterar din juridiska rådgivare innan du lämnar in ett meddelande. Tänk också på att du kan göra dig skyldig till ett brott eller vara skadeståndsskyldig om ditt påstående om upphovsrättsintrång är falskt.

18. Löptid och uppsägning, avstängning och andra åtgärder

Tills du eller GotoSailing.com säger upp avtalet i enlighet med denna bestämmelse, ska detta avtal gälla under en 30-dagarsperiod, vid utgången av vilken det automatiskt och kontinuerligt förnyas för efterföljande 30-dagarsperioder.

Via funktionen "Avsluta konto" på webbplatsen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss kan du säga upp detta avtal när som helst. Om du avbryter ditt GotoSailing.com-konto som befraktare/gäst, kommer alla bekräftade bokningar att annulleras automatiskt och eventuell återbetalning kommer att bero på villkoren i Båtlistans avbokningspolicy. Om du säger upp ditt GotoSailing.com-konto som charteroperatör kommer alla bekräftade bokningar att annulleras automatiskt och dina gäster kommer att få full återbetalning.

Utan att begränsa våra rättigheter som anges nedan, kan GotoSailing.com säga upp detta avtal för bekvämlighets skull när som helst genom att ge dig trettio (30) dagars varsel via e-post till din registrerade e-postadress.

GotoSailing.com kan omedelbart, utan föregående meddelande, säga upp detta avtal om (i) du väsentligt har brutit mot dina skyldigheter enligt dessa villkor, (ii) du har brutit mot tillämpliga lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter, eller (iii) GotoSailing.com tror på gott. tro att en sådan åtgärd rimligen är nödvändig för att skydda GotoSailing.coms, dess medlemmars eller tredje parts personliga säkerhet eller egendom (till exempel vid bedrägligt beteende hos en medlem).

Dessutom kan GotoSailing.com vidta någon av följande åtgärder (i) för att följa tillämplig lag, eller order eller begäran från en domstol, brottsbekämpande eller annan administrativ myndighet eller statligt organ, eller om (ii) du har brutit mot dessa Villkor, tillämpliga lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter, (iii) du har tillhandahållit felaktig, bedräglig, föråldrad eller ofullständig information under GotoSailing.com-kontoregistreringen, Båtlistningsprocessen eller därefter, (iv) du och/eller dina Båtlistor eller chartertjänster när som helst inte uppfyller några tillämpliga kvalitets- eller behörighetskriterier, (v) du har upprepade gånger fått dåliga betyg eller recensioner eller GotoSailing.com på annat sätt blir medveten om eller har tagit emot klagomål om din prestation eller uppförande, (vi) du har upprepade gånger avbokade bekräftade bokningar eller underlåtit att svara på bokningsförfrågningar utan giltig anledning, eller (vii) GotoSailing.com tror i god tro att en sådan åtgärd rimligen är nödvändig för att skydda det personliga kassaskåpet ty eller egendom som tillhör GotoSailing.com, dess medlemmar eller tredje part, eller för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig aktivitet:

 • vägra att visa upp, ta bort eller fördröja någon båtinformation, betyg, recensioner eller annat medlemsinnehåll;
 • avbryta bekräftade eller väntande bokningar;
 • begränsa din åtkomst till eller användning av GotoSailing.com-webbplatsen;
 • permanent eller tillfälligt avskaffa all speciell status som är associerad med ditt GotoSailing.com-konto; eller
 • tillfälligt eller i händelse av allvarliga eller upprepade överträdelser permanent, stänga av ditt GotoSailing.com-konto och sluta ge åtkomst till webbplatsen.

I händelse av icke-materiella intrång och där så är lämpligt kommer du att meddelas om alla avsedda åtgärder från GotoSailing.com och en möjlighet att lösa problemet till GotoSailing.coms rimliga belåtenhet.

Om vi vidtar någon av de åtgärder som beskrivs ovan (i) kan vi återbetala dina gäster i sin helhet för alla bekräftade bokningar som har annullerats, oavsett befintliga avbokningsregler, och (ii) du kommer inte att ha rätt till någon ersättning för bekräftade eller väntande bokningar som annullerats.

När detta avtal har sagts upp har du inte rätt till en återställning av ditt GotoSailing.com-konto eller något av ditt medlemsinnehåll. Om din åtkomst till eller användning av GotoSailing.com-webbplatsen har begränsats eller om ditt GotoSailing.com-konto har stängts av eller detta avtal har sagts upp av oss, får du inte registrera ett nytt GotoSailing.com-konto eller få tillgång till och använda GotoSailing. com-webbplatsen via GotoSailing.com-kontot för en annan medlem.

19. Friskrivningar

Om du väljer att använda GotoSailing.com-webbplatsen eller det gemensamma innehållet gör du det frivilligt och på egen risk. GotoSailing.com-webbplatsen och det gemensamma innehållet tillhandahålls "i befintligt skick", utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

Du samtycker till att du har haft den möjlighet du anser nödvändig för att undersöka GotoSailing.com-webbplatsens tjänster, lagar, regler eller bestämmelser som kan vara tillämpliga på dina båtlistor och/eller chartertjänster som du får och att du inte litar på någon uttalande om lag eller fakta från GotoSailing.com angående en Båtnotering.

Om vi väljer att utföra bakgrundskontroller eller identitetsverifiering av någon medlem, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, avsäger vi oss garantier av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, att sådana kontroller kommer att identifiera tidigare missförhållanden av en medlem eller garantera att en medlem inte ägna sig åt tjänstefel i framtiden.

Du samtycker till att charter av en båt kan medföra en inneboende risk, och genom att chartra en båt väljer du att ta på dig dessa risker frivilligt. Att vara på en båt kan till exempel innebära risk för kroppsskada, sjukdom, funktionsnedsättning eller dödsfall, och du tar fritt och medvetet dessa risker genom att välja att stanna på en båt. Du tar fullt ansvar för de val du gör före, under och efter din resa på en charterbåt. Om du tar med en minderårig som en extra gäst ombord är du ensam ansvarig för övervakningen av den minderårige under hela din chartertid. I den maximala utsträckning som lagen tillåter, samtycker du till att släppa och hålla GotoSailing.com fri från alla anspråk och ansvar som uppstår på något sätt från någon skada, dödsfall, förlust eller skada som uppstår för den minderårige under chartern på något sätt relaterat till din stadga.

Friskrivningsklausulerna ovan gäller i den utsträckning som lagen tillåter. Du kan ha andra lagstadgade rättigheter. Varaktigheten av lagstadgade garantier, om sådana finns, ska dock begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

20. Ansvar

Såvida du inte är bosatt i EU, erkänner och samtycker du till att, i den maximala omfattning som lagen tillåter, hela risken som uppstår genom din åtkomst till och användning av GotoSailing.com-webbplatsen och det gemensamma innehållet, din publicering eller bokning av någon Båtlista via GotoSailing.com-webbplatsen, din vistelse på vilken båt som helst, eller någon annan interaktion du har med andra medlemmar, antingen personligen eller online, förblir hos dig. Varken GotoSailing.com eller någon annan part som deltar i att producera, skapa eller leverera GotoSailing.com-webbplatsen eller det gemensamma innehållet kommer att hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, exemplariska eller följdskador, inklusive förlorad vinst, förlust av data eller förlust av goodwill, tjänstavbrott, datorskada eller systemfel eller kostnaden för ersättningsprodukter eller tjänster, eller för eventuella skador för personlig eller kroppslig skada eller känslomässigt lidande som uppstår ur eller i samband med (i) dessa villkor, (ii) från användning av eller oförmåga att använda GotoSailing.com-webbplatsen eller det gemensamma innehållet, (iii) från all kommunikation, interaktion eller möten med andra medlemmar eller andra personer som du kommunicerar, interagerar med eller träffar som ett resultat av din användning av GotoSailing.com-webbplatsen, eller (iv) från din publicering eller bokning av en Båtnotering, inklusive tillhandahållande eller användning av en Båtlistas chartertjänster, oavsett om de är baserade på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), produktansvar eller någon annan juridisk teori, och huruvida GotoSailing.com har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, även om ett begränsat gottgörelse som anges här visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte. Förutom våra skyldigheter att betala belopp till relaterade charteroperatörer i enlighet med dessa villkor eller en godkänd betalningsförfrågan under GotoSailing.com Charter Operators Guarantee, kommer inte GotoSailing.coms samlade ansvar som uppstår ur eller i samband med dessa villkor och din användning från GotoSailing.com-webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, från din bokning eller publicering av någon Båtlistning via GotoSailing.com-webbplatsen, eller från användningen av eller oförmågan att använda GotoSailing.com-webbplatsen eller Gemensamt innehåll och i samband med alla interaktioner med andra medlemmar, överstiger de belopp du har betalat eller är skyldig för bokningar via GotoSailing.com som charterare under tolv (12) månader före händelsen som ger upphov till ansvaret, eller om du är charteroperatör, beloppen som betalats av GotoSailing.com till dig under de tolv (12) månaderna före händelsen som ger upphov till ansvaret, eller hundra US-dollar (100 USD), om inga sådana betalningar har gjorts, beroende på vad som är tillämpligt. Skadeståndsbegränsningarna som anges ovan är grundläggande delar av grunden för uppgörelsen mellan GotoSailing.com och dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Om du bor utanför USA påverkar detta inte GotoSailing.coms ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av dess försumlighet, inte heller för bedräglig felaktig framställning, felaktig framställning av en grundläggande fråga eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag .

Om du bor i EU är GotoSailing.com ansvarig enligt lagstadgade bestämmelser för uppsåt och grov vårdslöshet av oss, våra juridiska ombud, direktörer eller andra ställföreträdare. Detsamma gäller övertagandet av garantier eller annat strikt ansvar, eller i händelse av en vållande skada på liv, lem eller hälsa. GotoSailing.com är ansvarigt för alla vårdslösa brott mot väsentliga avtalsförpliktelser från oss, våra juridiska ombud, direktörer eller andra ställföreträdare. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana skyldigheter som åligger GotoSailing.com vars korrekta fullgörande du regelbundet litar på och måste lita på för korrekt utförande av kontraktet, men beloppet ska begränsas till den typiskt inträffade förutsebara skadan. Allt ytterligare ansvar från GotoSailing.com är uteslutet.

21. Ersättning

Du samtycker till att släppa, försvara (efter GotoSailing.coms val), gottgöra och hålla GotoSailing.com och dess dotterbolag och dotterbolag, och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter, oskadliga från och mot alla skulder, anspråk, skador, förluster, och utgifter, inklusive, utan begränsning, rimliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter, som härrör från eller på något sätt kopplade till (i) ditt brott mot dessa villkor, (ii) din felaktiga användning av GotoSailing.com-webbplatsen eller GotoSailing.com-tjänster , (iii) din interaktion med någon medlem, stanna på en båt, inklusive utan begränsning eventuella skador, förluster eller skador (oavsett om direkta, kompenserande, tillfälliga, följdriktiga eller på annat sätt) av något slag som uppstår i samband med eller som ett resultat av sådan interaktion , vistelse, deltagande eller användning, (iv) GotoSailing.coms indrivning och betalning av skatter, eller (v) ditt brott mot några lagar, förordningar eller tredje parts rättigheter.

22. Feedback

Vi uppmuntrar dig att ge kommentarer, förslag och feedback för att förbättra GotoSailing.com-webbplatsen ("Feedback"). Du kan dela feedback via e-post, genom avsnittet "Kontakt" på vår webbplats eller genom andra kommunikationsmedel. All feedback du delar med oss kommer att betraktas som icke-proprietär och icke-konfidentiell för dig. Genom att dela feedback med oss ger du oss en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv, oåterkallelig, underlicenserbar, evig licens att använda och publicera dessa idéer och material för alla ändamål, utan ersättning till dig.

23. Klagomål

Om du har klagomål på vår tjänst kan du kontakta vår kundtjänst. Vi försöker hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Observera att eventuella klagomål om båten inklusive policyer, standarder, service, faciliteter, mat etc. är i grunden en fråga för charteroperatören själv. GotoSailing.com kommer att kontakta charteroperatören direkt för att försöka hitta en acceptabel lösning som skulle vara till fördel för de två parterna, men som inte kan garantera ett tillräckligt resultat. Klagomål på andra tjänster omfattas av villkoren för den partner som tillhandahåller tjänsten.

Du kan nå kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller per telefon på +31 85 888 9898.

24. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att tolkas i enlighet med holländsk lag. Tillämpningen av Förenta nationernas konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) är utesluten. Valet av lag påverkar inte dina rättigheter som konsument baserat på konsumentskyddsbestämmelserna i ditt hemland. Om du agerar som konsument samtycker du till att underkasta dig de nederländska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion. Rättsliga förfaranden som du kan väcka mot oss till följd av eller i samband med dessa villkor får endast väckas vid en domstol i Nederländerna eller en domstol med jurisdiktion i din bosättningsort. Om GotoSailing.com väljer att upprätthålla någon av sina rättigheter mot dig som konsument, får vi göra det endast i domstolarna i den jurisdiktion där du är bosatt. Om du agerar som ett företag samtycker du till att underkasta dig de nederländska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

25. Allmänna bestämmelser

Förutom när de kan kompletteras med ytterligare villkor, policyer, riktlinjer eller standarder, utgör dessa villkor hela avtalet mellan GotoSailing.com och dig i ämnet härav, och åsidosätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser eller överenskommelser mellan GotoSailing. .com och dig i förhållande till åtkomst till och användning av GotoSailing.com-webbplatsen.

Som ett resultat av detta avtal eller din användning av GotoSailing.com-webbplatsen existerar inget joint venture, anställning, partnerskap eller agenturförhållande mellan dig och GotoSailing.com.

Dessa villkor är inte och är inte avsedda att ge några rättigheter eller gottgörelser för någon annan än parterna.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att hävas och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Såvida det inte erkänns och godkänns av oss skriftligen, kommer GotoSailing.coms underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor, kommer endera partens utövande av någon av sina rättsmedel enligt dessa Villkor att inte påverka dess andra rättsmedel enligt dessa Villkor eller på annat sätt tillåten enligt lag.

Utan GotoSailing.coms skriftliga medgivande i förväg får du inte överföra, överlåta eller delegera detta avtal och dina rättigheter och skyldigheter enligt detta. Med 30 dagars varsel kan GotoSailing.com utan begränsning överföra, tilldela eller delegera detta avtal och alla rättigheter och skyldigheter enligt detta, efter eget gottfinnande. Din rätt att säga upp detta avtal när som helst förblir opåverkad.

Alla meddelanden eller annan kommunikation till medlemmar som tillåts eller krävs enligt detta avtal kommer att vara skriftliga och ges av GotoSailing.com via e-post, GotoSailing.com-webbplatsavisering eller meddelandetjänst (inklusive SMS), om inte annat anges. För meddelanden till medlemmar som är bosatta utanför Nederländerna, kommer datumet för mottagandet att anses vara det datum då GotoSailing.com överför meddelandet.

Om du bor i EU kan du komma åt Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning här: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kom ihåg att GotoSailing.com inte är förpliktigad eller skyldig att använda en alternativ tvistlösningsenhet för att lösa tvister med konsumenter.

26. Diverse

Du samtycker till att gottgöra och hålla GotoSailing.com ofarligt från och mot alla ansvar, skador eller förluster inklusive juridiska avgifter och utgifter som GotoSailing.com ådrar sig eller lider som ett resultat av någon åtgärd, passivitet eller underlåtenhet från dig. Om du använder webbplatsen för eller på uppdrag av en tredje part ("tredje part"), såsom en reskamrat eller en familjemedlem, är du ansvarig för eventuella fel i riktigheten av information som tillhandahålls i samband med sådan använda sig av. Du måste också informera tredje part om alla tillämpliga villkor. Varje kund som använder webbplatsen för eller på uppdrag av en tredje part samtycker till att gottgöra och hålla GotoSailing.com skadeslös från och mot alla skulder, förluster, skador, processer och anspråk (inklusive kostnader för försvar), relaterade till Medlemmen 's eller tredje parts underlåtenhet att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt ovan.

Du är alltid bunden av lokala lagar och förordningar. Saker som är lagliga i vissa länder kan vara olagliga i andra. Du bör undersöka gällande restriktioner. Om en charteroperatör vägrar att checka in en charterare eller ber en charterare att lämna av juridiska eller regulatoriska skäl, kan GotoSailing.com inte hållas ansvarigt.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska dessa villkor och tillhandahållandet av våra tjänster styras av och tolkas i enlighet med den nederländska lagen och alla tvister som uppstår på grund av dessa allmänna villkor och våra tjänster ska exklusivt överlämnas till behörig domstolar i Nederländerna.

Den ursprungliga engelska versionen av dessa villkor kan ha översatts till andra språk. Den översatta versionen är endast en tjänste- och kontorsöversättning och du kan inte härleda några rättigheter från den översatta versionen. I händelse av en tvist om innehållet eller tolkningen av dessa villkor eller inkonsekvens eller diskrepans mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av dessa villkor, ska den engelska språkversionen i den utsträckning det är tillåtet enligt lag gälla, ha företräde och vara avgörande.

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, inte verkställbar eller icke-bindande, förblir du bunden av alla andra bestämmelser häri. I ett sådant fall ska sådana ogiltiga bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, och du kommer åtminstone att acceptera att acceptera en liknande effekt som den ogiltiga, ogiltiga eller icke-bindande bestämmelsen, givet innehållet och syftet med dessa Villkor.